مقایسه رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با زوجین تک شاغل با توجه به ‏ سلامت عمومی آنان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

امروزه به دلیل تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی، شاهد افزایش روند اشتغال زنان می­باشیم. اشتغال زنان متأهل کیفیت روابط زوجین با یکدیگر، نحوه تربیت فرزندان و سایر جنبه­های زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می­دهد. بر این اساس به مقایسه رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با زوجین تک شاغل با توجه به میزان سلامت عمومی آنان پرداخته شد.
روش پژوهش، مقایسه­ای از نوع پس رویدادی است که بر روی دو گروه، ۴۰ زوج هر دو شاغل و ۴۰ زوج تک شاغل (دارای زنان خانه دار)، که به صورت خوشه­ای تصادفی از بین زوج­های ساکن شهر دامغان انتخاب شده بودند، اجرا شد. تمامی زوج­های انتخاب شده، حداقل ۲ سال از زندگی مشترک­شان می­گذشت و دارای فرزند بودند. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و پرسشنامه سلامت عمومی (۲۸GHQ-) استفاده شد. داده­ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس دو راهه و آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
سلامت عمومی به عنوان متغیر همراه اثر معناداری بر رضایت زناشویی داشت (۰۰۱/۰>P). در زوجین هر دو شاغل میزان رضایت زناشویی زنان بیش­تر از همسران­شان بود به­علاوه زنان شاغل نسبت به زنان خانه­دار از رضایت زناشویی بیش­تری برخوردار بودند. در زوجین تک شاغل بین میزان رضایت زناشویی مردان و همسرانشان تفاوتی یافت نشد. رضایت زناشویی مردان دارای همسر خانه دار بیش­تر از مردان دارای همسر شاغل بود.
به طور کلی می­توان گفت که عوامل متعددی در میزان رضایت زناشویی دخیل می­باشد و اشتغال زنان یکی از این موارد می­باشد که رعایت برخی شرایط از سوی طرفین، می­تواند رضایت زناشویی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


احدی، بتول. (۱۳۸۶). رابطه شخصیت و رضایت زناشویی. روانشناسی معاصر، دوره ۲، شماره ۲، ۳۱-۳۶.

جعفری، اصغر، صدری، جمشید.، فتحی مقدم، قربان. (۱۳۸۶). رابطه بین کارآیی خانواده، دینداری و سلامت روان و مقایسه آن در بین دانشجویان دختر و پسر. تازه ها و پژوهش های مشاوره، دوره ۶، شماره ۲۲، ۱۰۷-۱۱۵.

روحانی، عباس، ابوطالبی، حمیرا. (۱۳۸۸). رابطه رضایت زناشویی و شادکامی با نوع اشتغال زنان. تازه های روان شناسی صنعتی-سازمانی، سال ۱، شماره۱، ۵۵-۶۲.

فرقانی، رضوان. (۱۳۸۲). بررسی اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

گروسی، سعیده، قربان زاده، رضا. (۱۳۸۸). بررسی تاثیر برخی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی و امکان ارتقای شغلی زنان شاغل: شهر کرمان. مجله مطالعات زنان، سال ۱، شماره ۳، ۳۳- ۵۵.

نظری، علی محمد، سلیمانیان، علی اکبر. (۱۳۸۶). بررسی و مقایسه رضایت زناشویی زوج های هردو شاغل و یکی شاغل. تازه ها و پژوهش های مشاوره، دوره ۶، شماره ۲۴، ۱۰۳-۱۲۲.

نورانی پور، رحمت الله، بشارت، محمد علی، یوسفی، اسکندر. (۱۳۸۶). بررسی رابطه دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی در زوجین ساکن در مجتمع پژوهشگران جوان دانشگاه شهید بهشتی. تازه ها و پژوهش های مشاوره. دوره ۶، شماره ۲۴، ۲۷-۳۹.

Badr, H., & Carmack, T.C.L. (2009). Sexual dysfunction and spousal communication in couples coping with prostate cancer. Journal of Psycho-Oncology, 18(7); 735-746.

Bartley, S. J, Judge, W, & Judge, S. (2007). Antecedents of marital happiness and career satisfaction:  an empirical study of dual-career managers.  Journal of Business and PublicAffairs, 1(1); 1-14.

Becchetti, L., & Rossetti, F. (2009).When money does not buy happiness: the case of frustrated achievers. Journal of Socio-Economics, 38; 159-167.

Blanchflower, D.G., & Oswald, A. J. (2004). Money, sex and happiness: an empirical study.Scandinavian Journal of Economics, 106 (3); 393-415.

Dakin, J & Wampler, R. (2008). Money doesn’t buy happiness, but it helps: marital satisfaction, psychological distress, and demographic differences between low – and middle income clinic couples. American Journal of Family Therapy, 36; 300-311.

Davies, H.D, Newkirk, L. A, Pitts, C. B, Coughlin, C. A, Sridhar, S. B, Zeiss, L. M & Zeiss, A. M. (2010). The impact of dementia and mild memory impairment (MMI) on intimacy and sexuality in spousal relationships. Journal of International Psycho geriatric, 22(4); 618-628.

Duncan, K. A, & Harvey, C. D. Sommer, R & Lo Wa Tsang, L. (2003). The Effects of children, dual earner status, sex role traditionalism, and marital structure on marital happiness over time. Journal of Family & Economic Issues, 24; 5-26.

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS, Introducing statistical methods. 2th ed, London: Sage Publications, 214.

Goodman, B.W & Crouter, A. C. (2009). Longitudinal associations between maternal work stress, negative work-family spillover, and depressive symptoms. Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 58; 245-258.

Gottman, J. M. (1993). What predicts divorce: The relationship between marital process and marital outcomes. Hillsdale, N. J: Erlbaum.

Haddock, S.A. (2002). A content analysis of articles pertaining to therapeutic considerations for dual income couples (1979-1999). The American Journal of  Family Therapy, 30; 141-156.

Halford, W. K. (2002). Best practice in couple relationship education. Journal ofMarital and Family Therapy, 29(3); 385- 406.

Hall, D. (1996). Marriage as abuse relationship. Journal of comparative family studies, 27; 1-12.

Hossein khanzadeh, A.A &Niyazi, E. (2011). Investigate relationships between religious orientation with public health and marital satisfaction among married students of university of Tehran. Procedia Social and Behavior Science, 15; 505-509.

Huston, T.L., Coughlin, J.P., Houts, R.M & Smith,Sh.E. (2001). Theconnubial crucible: Newlywed years as predictor of marital delight, distress and divorce.Journal of Personality & Social Psychology, 80(2); 232-252.

Jean King, J. (2005). Gender Ideology: Impact on dual-career couples' role strain, marital satisfaction, and life satisfaction [Dissertation]. Texas: A & M University.

Loughran, D.S & Zissimopoulos, J. M. (2007). The effect of marriage and childbearing on wages of men and women. The Journal of Human Resources, 44; 326-349.

Mozurekewich, E. L. (2000). Working condition and adverse pregnancy outcome. Obstetrics andGynecology, 95(4); 623-635.

Ratra, A & Kaur, P. (2004). Marital preparedness, marital satisfaction and economic status. Journal of Human Ecology, 15 (1); 27-29.

Rogers, J. S & De Boer, D. D.  (2001). Changes in wives’ income: effects on marital happiness, psychological well-being and risk of divorce.  Journal of Marriage and Family, 63; 458 – 472.

Rosen - Grandon, J. R, Myers, J. E & Hattie, J. A. (2004). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes and marital satisfaction. Journal of Counseling & Development, 82(1); 58-68.

Stutzer, A & Frey,  B. S. (2006). Does marriage make people happy, or do happy people get    married? Journal of Socio - Economics, 35; 326-347.

Taniguchi, S.T, Freeman, P.A, Taylor, S & Malcarne, B. (2006). Study of married couples' perceptions of marital satisfaction in outdoor recreation. Journal of experiential education, 28(3); 253-256.