خودکارآمدی و رابطه آن با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی رابطه خود کار آمدی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر،  209 دانش آموز دختر سال اول دبیرستانی از میان کلیه دانش آموزان سال اولی دبیرستان­های دخترانه شهر تبریز با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و با استفاده از مقیاس خود کار آمدی عمومی شرر (GSES) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ28) مورد ارزیابی قرار گرفتند. معدل کل دانش آموزان در سال سوم راهنمایی به عنوان ملاک سنجش پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. روش پژوهش حاضر، از نوع همبستگی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون رگرسیون هم­ زمان و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. آزمون فرضیه­ها نشان داد که بین خود کار آمدی و سلامت روان و مؤلفه­های آن در دانش­ آموزان دختر رابطه معنی داری وجود دارد و بیش­ترین رابطه مربوط به مؤلفه افسردگی است. هم­ چنین یافته­ها نشان داد که بین خود کار آمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می­توان نتیجه گرفت که: خودکارآمدی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-efficacy and its Relationship with Mental Health & Academic ‎Achievement Of Girl Students

چکیده [English]

In order to investigate the relation of self-efficacy with mental health and academic achievement of girl students, 209 test subjects were selected from among the first grade girl students of Tabriz by using multi- stage cluster sampling. The selected samples were tested with general self- efficacy scale (GSES) and general health questionnaire (GHQ28). The studentsُ average   points in the third grade of junior high school were considered as the citeria for academic achievement. The research method was correlation. Pearsonُ s correlation coefficient and enter  regression test were used in order to analyze the data. The results idicated that there is a significant relationship between  self-efficacy and Mental health, of girl students. In addition, the results showed that there is a significant relationship between self-efficacy and academic achievement of girl students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-efficacy
  • mental health
  • Academic achievement.‎
اصغر نژاد، طاهره، خداپناهی، محمد کریم و حیدری، محمود. (1383). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی، مسند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی. مجله روانشناسی، سال 8، شماره 3، 218 تا 226.
اعرابیان، اقدس، خداپناهی، محمد کریم، حیدری، محمود و صالح صدق پور، بهرام. (1383). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و مقعیت تحصیلی دانشجویان. مجله روانشناسی، شماره 8، شماره 4،  360 تا 371.
اکبری، ابوالقاسم. (1387). مشکلات نوجوانی و جوانی. تهران: نشر رشد و توسعه.
امینی، شهریار. (1382). بررسی نقش خودکار آمدی، خودتنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش‏‎آموزان‎‏ سال سوم دبیرستان، رشته علوم تجربی شهرستان شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
بختیاری براتی، سیامک. (1376). بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای خود اثربخش، عزت نفس و خودیابی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال سوم نظام جدید شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
پروین، لارنس ای و جان اولیور. بی. (1382). روان شناسی شخصیت: نظریه و پژوهش. ترجمه: محمد جعفر جوادی و پروین کدیور. تهران: انتشارات آییژ. (1992).
دهشیری، غلامرضا. (1382). هنجاریابی پرسش نامه بهر هیجانی بار-آن (EQ-i) در بین دانشجویان دانشگاه تهران و بررسی ساختار عاملی آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
سازمان بهداشت جهانی. (1377). برنامه آموزش مهارت های زندگی. ترجمه : ربابه نوری قاسم آبادی و پروانه محمدخانی. واحد بهداشت روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد.
سیف، علی اکبر. (1375). روان شناسی تربیتی. تهران: انتشارات پیام نور.
شولتز، دوان و شولتز، سیدنی آلن. (1383). نظریه های شخصیت. ترجمه: یحیی سید محمدی. تهران: موسسه نشر ویرایش.
عبدی نیا، محمود. (1377). بررسی روابط خودکارآمدی، جهت گیری هدفی، یادگیری خودگردان، پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
علیزاده، شهریار؛ بوالهری، جواد و شاه محمدی، داوود. (1380). بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در یک روستای استان تهران. فصلنامه اندیشه و رفتار، شماره 1و2، 19 تا 26.
کریم زاده، منصور و محسنی، نیک چهره. (1385). بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش های علوم ریاضی و علوم انسانی). مطالعات زنان، سال 4، شماره 2، 29 تا 45.
میر سمیعی، مرضیه و ابراهیمی قوام، صغری. (1387). بررسی رابطه بین خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، 73 تا 91.
نجفی، محمود و فولادچنگ، محبوبه. (1386). رابطه خودکارآمدی و سلامت روان در دانش آموزان دبیرستانی. دوماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار، شماره 22، 69 تا 81.
هرگنهان، بی. آر و السون، متیو اچ. (1382). مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. ترجمه: علی اکبر سیف. تهران: نشر دوران. (2005).
یعقوبی، ناصر؛ نصر، محمد و شاه محمدی، داوود. (1380). بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در مناطق شهری و روستایی شهرستان صومعه سرا گیلان. فصلنامه اندیشه و رفتار، شماره 40، صفحه 55 تا 64.
Caprara, G. V. Barbaranelli, C. Postorellic, C. & Cervone, D (2004). The contribution of self-efficacy beliefs to psychosocial outcomes in adolescence: Predicting byeyond global dispositional tendencies. Personality and individual Differences, 37, 751-763.
Kim, Y. H (2003). Correlation of mental healt problems with psychological construction in adolescence: Final results from a 2 year study. International Journal of  Narsingstudies, 40, 115- 125.
Krejcie, R. V. & Daryle W. M (1970).  Determining Sample Size for Research Activities. Educational & Psychological Measurement, 30: 608.
Pajares, F (1996). Assesing efficacy belifes & academic outcoms. www. Cdu/ Education/ mfp/ aeraz- html.
Pajares, F (1997). Self- efficacy belifs in academic setting. review of Educational reaserch, 66,543-578.
Pajares, F (1997). Current Directions in Self- Efficacy Research. Advances in Motivation & Achievement, volume 10, edited by Martin l. Maehr & Paul R. Pintrich. Greenwich, CT, USA: JAI Press.
Pajares, F (2002). Overview of social cognitive theory & self- efficacy. www.emony.edu/
Education/ mfp.html.