تدوین محتوای مشاوره قبل از ازدواج بر مبنای شناسایی عوامل‎ ‎و مهارت‌های معنوی و ‏اخلاقی پیش بینی کننده ازدواج موفق در بین زوج‌های تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، تدوین محتوای مشاوره قبل از ازدواج بر مبنای شناسایی عوامل و مهارت­های معنوی و اخلاقی پیش­بینی کننده ازدواج موفق در بین زوج­های تبریز است.

ثنایی، باقر. (1379). مقیاس های سنجش خانواده. تهران.  انتشارات بعثت.

حسین زاده، علی. (1389). نقش عفت و حیا در رضایتمندی زن و شوهر، فصلنامه معرفت اخلاقی، شماره 2، بهار 1389  ص 117.

حسینی، میمنت؛ ﻣﺤﻤﺪی، ﻣﺮﻳﻢ؛ ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، ﻓﺮﻳﺪه و ﻋﻠﻮی، حمید. (1384). بررسی معیارهای انتخاب همسر زنان در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری تابعه دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران، مجله علمی دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره 3.

رضویون، شایسته. (1377). بررسی مقایسه­ای معیارهای همسر گزینی دختران مقیم در شبانه روزی حمایتی و دختران مقیم درخانواده و بررسی موانع ازدواج دختران مقیم در شبانه روزی حمایتی سازمان بهزیستی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستس و توانبخشی تهران.

روزنامه ایران. ( 1388). ازدواج موفق؛  عامل مهم ایجاد جامعه سالم ، ۲۰ آبان.

فرنام، فرناز. (1383). بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج بر بهداشت جنسی و رضایت زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران.

منصوریان، یزدان. (1386). گراندد تئوری: نظریه سازی استقرایی بر اساس داده های واقعی. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت. در دست چاپ.

نظری، علی محمد. (1389). مبانی زوج درمانی و خانوداه درمانی، تهران، انتشارات: نشر علم.

نوابی نژاد، شکوه. (1383). مشاوره ازدواج و خانواده درمانی. تهران. انتشارات: انجمن اولیا و مربیان، چاپ چهارم.

هومن، حیدرعلی. (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران انتشارات: سمت،.

Bouchard, G., Lussier,Y., & Sabourin, S. (1999). Personality and marital Adjustment. Journal of Marriage and The Family ,61, 651-660.

Glaser, B. (2001). The Grounded Theory Perspective: Conceptualization Contrasted With Description, Sociology Press.

Fennel, D. L. (2007). Characteristics of long – term first marriage, Journal of mental health counseling, 15, 445-460.

Heaton, T.B. (1984). Religious homogamy and marital satisfaction reconcidered. Journal of  Marriage and the Family, 46, 729-733.

Kigin, M. (2005). At- risk individuals  awareness, motivation,  roadblocks to participation In premarital interventions and behaviors following completion of the relationship. Evaluotion-Brigham Young University.

Kvale, S., & Svend, B. (2009). InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing, Second Editions, Sage

Publications.

Larson, J. H. (2004). Innovations in marriage education: Introduction and challenges. Family Relations, 53, 421- 424.

Lehrer, E. (2006). Age at marriage and marital instability: Revisiting the Becker-Lades-Micheel hypothesis. University of Illinois at Chicago and IZABONN.

Olson, D. H., & Olson-Sigg, A. K. (1999). PREPARE/ENRICH Program: Version 2000. Retrieved April 24, 2009, from http://www.prepare- enrich.com.

Roizblatt A, Kaslow F, Rivera S, Fuchs T, Conejero C & Zacharias, A. (1999). Long lasting marriages in Chile. Contemporary Family Therapy; 21: 113-129         

Sokolski, D., &  Hendrick, S. (1999). Fostering marital satisfaction. Family Therapy, 26, 39- 49.

Stanley, S.M. (2001). Making a case for premarital education, Family Relations, 50, 272-280.