تحلیل عاملی عوامل آسیب‌زای تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‏(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف اصلی تبیین عوامل آسیب­زای تربیت دینی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در سال 1390 انجام گرفت. جامعه آماری  این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر به تعداد 9624 نفر تشکیل می­دهند. حجم نمونه آماری این پژوهش از طریق جدول تعیین حجم نمونه که موسوم به جدول مورگان می­باشد، به تعداد 375 نفر به ترتیب 250 نفر دانشجوی پسر و 125 نفر دانشجوی دختر، طبق شیوه نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی انتخاب گردید. در این پژوهش از روش تحقیق میدانی (پیمایشی) و از شیوه­های تجزیه و تحلیل توصیفی از جمله آماره­ها و از شیوه­های تجزیه و تحلیل استنباطی از جمله آزمون­های اسمیرنف کولموگروف ، آزمون کایزر مایر الکین و آزمون کرویت بارتلت ، آزمون تحلیل عاملی ، تکنیک چرخش واریماکس وآزمون تی مستقل و... استفاده شده است. ابزار اندازه­گیری مورد استفاده در  این پژوهش ، پرسشنامه محقق ساخته «آسیب­شناسی تربیت دینی» با ضریب پایایی 92/0 و با روایی تائید شده از طریق نظر متخصصان می­باشد در این پژوهش مشخص گردید 6 عامل به­عنوان عوامل اصلی آسیب­زا در تربیت دینی دانشجویان موثرند که به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1- شبهات دینی   2- عدم درک نیازها و مشکلات نسل جوان  3- ناکار آمدی کانون­های تربیت دینی 4- سهل انگاری و قصور والدین  5- فضای ریزوماتیک 6- ریاکاری که مجموعا 64 درصد از کل واریانس را تبیین می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Harmful Factors in the Religious Training of the Islamic Azad University ‎Students

چکیده [English]

This research was carried out with the main purpose of expressing the harmful factors in the religious training of the students of Ahar Islamic Azad University in 2011. The statistical population includes all of the students of Ahar Islamic Azad University, totaling 9624 people . The sample size  is 375  male students and 125 female students, based on Morgan Table , and through the use of stratified random sampling . The research is a field survey,and different statistical techniques (descriptive and inferential) such as  Smirnoff – Kolmogorof Test,Keizer-Maier – Olkan Test, Krovet- Bartlett Test, Factor Analysis Test , rotated varimax technique and independent T test have been used for data analysis .  The measurement tool used in this study is a researcher – made questionnaire "pathology of religious training" with  the reliability of 0.92 percent and the validity confirmed by the experts. The results indicated that six factors have influenced religious training as the main pathological factors , which follow in order of importance: 1- religious doubts 2- lack of understanding the needs and problems  of the young generation 3- inefficiency of  religious training centers 4- parents negligence 5- rizomatic  space, and 6- hypocrisy , Which represent 64 percent of the total variance .

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Religious training
  • Factor analysis ‎

آکوچکیان، ع. (1378). درآمدیبرآسیبشناسیتبلیغاتدینی. دبیرخانه اجلاس حوزه و تبلیغ، نهضت.

آهنکوب نژاد ، م. (1388). مطالعه میزان پایبندی  دینی جوانان شهر اهواز. مجله پژوهش جوانان، فرهنگ وجامعه، شماره سوم،  صص  24-1.

ابوالقاسمی، م. و فراهانی،م. (1384). پژوهش در آسیب‌‌شناسی توسعه فرهنگ دینی. دفتر مطالعات توسعه فرهنگ دینی، چاپ اول، تهران.

اسفندیاری، م. (1386).  آسیب شناسی دینی. قم: صحیفه خرد.

بازرگان، ع. وسرمد. ز. وحجازی، ا. (1376). روش­هایتحقیقدرعلومرفتاری. تهران: انتشارات آگه.

توسلی، غ. (1380). جامعه شناسی دینی. تهران: انتشارات سخن.

توسلی، غ و مرشدی، الف. (1385). بررسی سطح دینداری و گرایش­های دینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر). مجله جامعه شناسی ایران، دوره هفتم، شماره 2،  ص118-96.

خسروپناه دزفولی، ع. (1386).  آسیبشناسیجامعهدینی.  تهران: دفتر نشر معارف، چاپ سوم.

خنیفر، ح. (1378). اصول اساسی در تربیت مذهبی. ماهنامه تربیت، سال پانزدهم، اسفند ماه.

دبیرخانه دین پژوهان (1381). دین پژوهی در جهان معاصر. تهران: انتشارات احیاگران.

رفیع پور، ف. (1377). توسعه و تضاد. تهران: شرکت سهامی انتشار.

ساجدی، ا. (1384). دین‌گریزی چرا؟ دین گرایی چه سان. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). چاپ اول.

سادئی، ع. (1374). آسیبشناسیوآسیبپذیریدینیومذهبینسلنو. خلاصه مقالات ششمین  مجمع علمی جایگاه تربیت، تک شماره.

سادات، م. (1368). اخلاق اسلامی. تهران: انتشارات سمت.  سادات، م.، (1372). راهنمای پدران و مادران در برخورد با نوجوانان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

سراج زاده، ح. (1382). نگرش­ها و رفتار دانشجویان. خلاصه یافته های یک طرح پژوهشی، تهران ، پدیده گوتنبرگ.

سعیدی، م. (1374). بررسیشیوه­هایجذبجوانانونوجوانانبهشرکتدرمراسممذهبی، چکیده  مقالات آسیب شناسی دینی، تک شماره.  

 سعیدی مقدم، ف. (1375). بررسیرابطهبینساختتربیتیومذهبیخانوادهباارزش­هایاخلاقینوجوانانشهرتهران. چکیده تازه­های تحقیق در مراکز دانشگاهی.

 سعیدی­رضوانی، م.، ک، ع. (1382). بررسیعواملتاثیراتنامطلوبدرسبینشاسلامیدورهمتوسطه. مجموعه مقالات همایش آسیب­شناسی تربیت دینی در آموزش و پرورش، تهران: انتشارات محراب قلم.

فقیهی،ع وجعفری،پ. (1388). بررسی هوش سازمانی  سازمان پزوهش و برنامه ریزی آموزشی و ارائه چارچوب مفهومی مناسب.  فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 100 ، صص48-27.

کیومرثی، غ. (1386). مبانی و اصول تربیت دینی. تهران: انتشارات مدرسه.

مشایخی راد ،ش. (1385). تعلیم و تربیت دینی. قم، انتشارات حوزه و دانشگاه.

مشرفی،ه. (1389). بررسی عوامل آسیب شناختی تربیت دینی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان اهر. پایاننامه دانشجویی کارشناسی ارشد واحد تبریز.

مطهری، م. (1367). عللگرایشبهمادی­گری. تهران: انتشارات صدرا، چاپ دهم.

مطهری، م. (1370). استحاله فرهنگی. تهران: انتشارات کیهان.

مطهری، م. (1374). تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: انتشارات صدرا.

مطهری، م. (1374). انسان و سرنوشت. قم: انتشارات صدرا.

نوروزی، ر و بدیعیان، ر. (1388). تربیت دینی در سیره امام حسین( ع) در واقعه عاشورا. مجله دندان­پژشکی جامعه اسلامی دندان­پژشکان.

هاشمی، ف. (1371). ایجادشناختوگرایشمذهبیدرکودکان. مقاله مندرج در مجموعه مقالات جایگاه تربیت در آموزش و پرورش.

یوسفیان، ح. (1381).  نیاز به دین. تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

                                          

Barrizilia,I. (2003). delouses  new image of though ,or dewey revisited, educational philosophy and theory .35,17-29.

C. f: Shier, Children as Theologians, in Education, Religion and Society, pp. 177-183.

HOFMAN, M. (1998). Moral Development in Adolescence, in J. Adelson (Ed), Handbook of adolescent Psychology, NewYork Wiley.                                   

Clark., Vertengton & Dense. (2004). Spirituality and education (Routledge London, 2000) pp. 93-98/Best, Ron, (editor).                                              

Sherkat, S., & Darnel. (1999). modeling journal of organizational Behavior. vol. 25 (8) -915-936.                                                            

Dudley. R. & Qwisbey. R. L. (2000). Moral Development in Addescence. South–Western Publishing.