پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس باورهای دینی در بین دانشجویان دختر ‏ ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه باورهای دینی با سلامت اجتماعی و پیش­بینی سلامت اجتماعی بر اساس باورهای دینی در بین دانشجویان دختر بود. برای دستیابی به این هدف 274 دانشجوی دختر (میانگین سنی 8/22؛ 81/3SD=) از بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز به روش تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده و پرسشنامه­ها را تکمیل نمودند. ابزارهای مطالعه شامل پرسشنامه معبد و پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (فرم کوتاه) بود. برای تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره همزمان استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که پذیرش و مشارکت اجتماعی با همه ابعاد عمل به باورهای دینی و یکپارچگی و چسبندگی اجتماعی با برخی از ابعاد عمل به باورهای دینی رابطه معناداری در سطح 001/0 p< دارند، اما بین شکوفایی اجتماعی و عمل به باورهای دینی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره همزمان نشان داد که انجام واجبات و فعالیت مذهبی، یکپارچگی اجتماعی را پیش بینی می­کنند.           هم­چنین واجبات و مستحبات پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی را پیش بینی کرده. مستحبات، فعالیت دینی و تصمیم­گیری و انتخاب توانایی پیش بینی شکوفایی اجتماعی، پیوستگی اجتماعی و نمره کل سلامت اجتماعی را دارند. برخی از این پیش بینی­ها در سطح 001/0>P و برخی دیگر در سطح 05/0>P  معنادار می­باشد.

کلیدواژه‌ها


باباپور خیرالدین، ج و دیگران. (1388). بررسی نقش عوامل جمعیت شناختی در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، شماره 16: ص 19-1.

خداپناهی، م. ک و دیگران. (1379). بررسی نقش ساخت شخصیت در جهت گیری مذهبی دانشجویان. مجله روانشناسی، سال چهارم، شماره 2: 204-185.

شجاعی، ع. (1384). مدلی برای سنجش دینداری در ایران. مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 1: ص66-34.

صفوی، م و دیگران. (1388). بررسی کیفیت زندگی زندگی و ارتباط آن با برخی ویژگیهای فردی در همسران جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض ریوی گاز خردل. دانشور پزشکی، سال شانزدهم، شماره 80: ص11-1.

عبدی، ز و دیگران. (1386). سالمندی موفق در پرتو مذهب و باورهای دینی. مجله سالمندی ایران، سال دوم، شماره چهارم: ص299-293.

فقیهی، ع. ن و دیگران. (1385). بررسی الگوی دینداری از منظر قرآن و سنت. فصلنامه اندیشۀ دینی دانشگاه شیراز، شماره پیاپی 19: ص 70-41.

محمدی ری شهری، م و دیگران. (1387). دانشنامه احادیث پزشکی (جلد اول). تهران: نشر دارالحدیث.

نازکتبار، ح و دیگران. (1386). نقش دینداری در ممانعت از بزهکاری جوانان شهر تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22: ص257-233.

نجفی، م و دیگران. (1385). بررسی رابطه کارآیی خانواده و دینداری با بحران هویت. مجلۀ دانشور رفتار. سال سیزدهم، شمارۀ 16: ص 26-17.

هادیان فرد، ح. (1384). احساس ذهنی بهزیستی و فعالیتهای مدهبی در گروهی از مسلمانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، شمارۀ 11: 232-224.

 

Benton, S. A., Robertson, J. M., Tseng, W.C., Newton, F. B., & Benton, S. L. (2003). Changes in counselling: Research and Practice. 34: 66-72.

Brown, B.H. & Tierney, B. (2009). Religion and subjective well-being among the elderly in china. The Journal of Socio-Economics, 38: 310-319.

Day, J.M. (2009). Religion, spirituality and positive psychology in adulthood: a developmental view. Journal of Development: DOI 10.1007/s10804-009-9086-7

Diener, E., Lucas, R.E., & Oishi, S. (2002). Subjective Well-being: Handbook of positive psychology. In R.C. Snyder., S.J. Lopez (Eds.). Oxford University Press.

Henderie, H. C., Albert, M. S., Butters, M. A., Gao, S., Knopman, D. S., Launer, L. J., et al (2006). The NIH cognitive and emotional health project: Report of the critical evaluation study committee. Alzheimer & Dementia, 2: 12-32.

Kadison, R., & Digeronimo, T.F. (2004). College of the overwhelmed: The compos mental health crisis and what to do about. San Francisco: Jossey-Bass.

Keyes, C. L. M. (1995). Social functioning and social well-being: studies of the social nature of personal wellness. Submitted to graduate of university of wisconsin-madison in partial fulfilment of the requirement for the degree of the doctor of philosophy in psychology.

Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61 (2): 121-140.

Keyes, C.L.M (2006). Mental health in adolescents: is Americas youth flourishing? American Journal of Orthopsychiatry, 76: 395-402. 

Monk, E. M., & Mahmood, Z. (1999). Student mental health: A pilot study. Counselling Psychology Quarterly, 12 (2): 199-210.  

Pichon, I., Boccato, G., & Saroglou, V. (2007). Nonconscious influences of religion on prosociality: A priming study. European Journal of Social Psychology, 37: 1032–1045.

Ross, S. E. Neibling, B. C. & Heckert, T. M. (1999). Sources of stress among college students. College Student Journal, 33(2): 312- 317.

 Saroglou, V. (2006). Religion’s role in prosocial behaviour: Myth orreality? American Psychological Association Psychology ofReligion Newsletter, 31(2): 2–9.

Sawatzky, R., Ratner, P. A., & Chiu, L. (2005). A metaanalysis of relationship between spirituality and quality of life. Social Indicators Research, 72: 153-188.

Snyder, M. B. (2004). Senior Student affairs officer Round Table: Hottest topics in student affairs. Session held at the annual meeting of the national association of student. Personnel Administrators, Denver, Colorado.

Thoresen, C.E., Harris, A.H.,& Oman, D. (2001) . Spirituality, religion and Health: Evidence, Issues, and Concerns. New York and London: The Guilford Press.

Wissing,T.F., Fouri,A.(2000). Spirituality as a component of psychological well-being. 27th International Congress of Psychology, 23-28 July, Stockholm, Sweden.