بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران زن دبیرستان‌های شهر تبریز در ‏سال تحصیلی 91- 1390‏‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران زن شهر تبریز بود. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری، کلیه دبیران زن دبیرستان‌های شهر تبریز در سال تحصیلی 91-1390 به تعداد 6216 نفر بودند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 175 نفر برآورد گردید و نمونه‌ها به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و پایایی‌ آن از طریق آلفای کرونباخ تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری همچون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و F و آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی کاری دبیران در حد متوسط بوده ،ولی در ابعاد پرداخت منصفانه حقوق و مزایا، فرصت رشد و خلاقیت و یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان پایین‌تر از حد متوسط بوده است. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری دبیران تفاوت وجود دارد و کمترین بعد در پرداخت منصفانه و بیشترین کیفیت در بعد وابستگی اجتماعی بوده است.

کلیدواژه‌ها


 

-   اشرف، احمد (1380)، نگرش در مفهوم کیفیت زندگی و اجزای آن، فصلنامه مددکاری اجتماعی، شماره 5، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

-   بهمنی، بهمن (1380)، بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و رابطه آن با متغیرهای نگرش دینی، عملکرد تحصیلی و وضعیت اقتصادی اجتماعی، گزارش طرح پژوهشی.

-   بهمنی، بهمن، تمدنی، مجتبی و عسگری، مجید (1383)، بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با نگرش دینی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد جنوب تهران، فصلنامه طب و تزکیه، شماره 53 تابستان، صص44 – 32.

-   تمدنی، حسین ابوالحسن (1379)، درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، مشهد: نشر مرندیز.

-   جلیلیان، حسین (1385)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شغلی کارشناسان شرکت ملی نفت، تهران: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

-   جمشیدی، عالیه (1379)، بررسی کیفیت زندگی کاری (Q.W.L) کارکنان مراکز توانبخشی روزانه دولتی بهزیستی استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

-   حاج یوسفی، علی (1381)، کیفیت زندگی و راهبرد‌های اصلاحی، فصلنامه مددکاری اجتماعی،  شماره 8، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

-   حسینی فرجام، اعظم سادات (1383)، بررسی و مقایسه کیفیت زندگی کاری معلمان شهر همدان، پایان‌نامه کاشناسی ارشد، مدیریت آموزش و پرورش استان همدان.

-   حیدریان، محمود (1346)، روانشناسی و جامعه‌شناسی جنایی، جلد اول، انتشارات یاد.

-   خدیوی، اسدالله و حسنی، علی (1386)، بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تبریز، فصلنامه علوم مدیریت، شماره 2، ص 150.

-   خیر اندیش سواد کوهی، مهدی (1383)، رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان در شرکت ایران خودرو دیزل، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.

-   دانشنامه آزاد ویکیپدیا.

-   دریا بندری، نجف (1369)، در بی خویشتنی؛ بررسی مفهوم الیناسیون در فلسفه غرب، تهران: نشر کتاب پرواز.

-   دورکیم، امیل (1369)، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه: باقر پرهام، کتابسرای بابل.

-   رودکی، مهدی (1385)، تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.

-   سلمانی، داوود (1384)، کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی، انتشارات دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران.

-   سلیمی، علی و داوری، محمد (1380)، جامعه‌شناسی کجروی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

-   قاسمی، محمد (1379)، بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره وری نیروی انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم.

-   کامینگز، توماس ج اورالی.، کر بتوفر (1375)، توسعه سازمان و تحول، ترجمه: عباس محمدزاده، تهران: مرکز انتشارات علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی.

-   محمدی، بهرام (1387)، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی در مدارس متوسطه استان کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه شهید رجایی تهران.

-   مختاری، مرضیه و نظری، جواد (1389)، جامعه‌شناسی کیفیت زندگی، تهران: چاپ اول، چاپ آذرخش، انتشارات جامعه‌شناسان.

-   مورهد، گریگوری و گریفین، ریکی (1374)، رفتار سازمانی، ترجمه: سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: انتشارات مروارید.

-   میرسپاسی، ناصر (1383)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران: انتشارات میر.

-   میرسپاسی، ناصر (1376)، تأثیر متقابل بهره‌وری و کیفیت زندگی، مجله اقتصاد و مدیریت، شماره 15.

-   نمازی، مهدی (1386)، بررسی کیفیت زندگی کاری کارگران صنعتی تبریز، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، سازمان مدیریت صنعتی(نمایندگی آذربایجان).

 

-     Bentham, J. (1789),An introduction to the principles of. morals and legislation. New York. Hafner. b. s. R. A. Catrter. w. b. & Gilson, M. Bobbitt_ Bergner, development and final, 1981: The sickness Impact profile 787, revision of a health status measure. Med Care 19-809.

-     Cascio, W.F., (1981), managing human resources: productivity, quality of work Life, profits. 2005, mc graw   hillco. P: 323.

-     Cuisine Gillian & Ron Callus (2003), The Development Of Quality Of Work Life Indication; Helping Define Decent Work in Developed Economies,Australia.

-     Habermas, J. (1971), Science and technology as ideology. In: Beacon Press. Pp: 81-122.

-     Holzmann, I Guggenmoos, (1995), Quality of life and health, Blackwell Wissenschafts_ Verlag.

-     Grieco, A & Long, C. (1984), Investigation of the Kanjorski performance Status as a measure ofquality of Life. Health Psychology.

-     Kaplan, R.M & Bush, J.W. (1982), Health_ related quality of life measurement for evaluation research and policy analysis. Health psycho, pp: 61-80.

-     Karnofsky, D.A & Burchenal, J.H. (1946), The clinical evaluation of chemotherapeutic agents in cancer. New York, Columbia University Press, pp:191-205.

-     Keyes, Corey L. M & Shane Lopez, (2002), Positive Direction in Diagnosed and Intervention, pp: 45-59.

-     Merton, R & Nisbet, A. (1966), Contemporary Social Problems, New York.

-     Oliver, J & Mohammad, H. (1996), Quality of life and mental health services, New York, Rutledge.

-     Radloff, L.S. (1977), The CES_ D_ scale: Self_ Report depression scale for research in the general population. Apple Psycho Measurement, pp: 385-401.