بررسی رابطه ی سبک دلبستگی و شادکامی با رضایت زناشویی متأهلین ‏شاغل در بیمارستان خاتم الأنبیاء شهر تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و شادکامی با رضایت زناشویی متأهلان شاغل است. جامعه‌ آماری مورد مطالعه کلیه کارکنان متأهل بیمارستان خاتم‌النبیای شهر تهران در سال 1389 است، که حداقل دارای یک فرزند بودند. حجم نمونه طبق اصول صحیح و علمی 257 نفر بودند که پس از حذف پرسش‌نامه‌های معیوب، 244 پرسش‌نامه باقیمانده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
منابع استفاده شده جهت استخراج اطلاعات مورد نیاز پژوهش عبارتند از: پرسش‌نامه استاندارد شده دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید، پرسش‌نامه استاندارد شده شادکامی آکسفورد (OHI) و پرسش‌نامه استاندارد شده رضایت زناشویی انریچ که پس از سنجش اعتبار و پایایی پرسشنامه ها، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و ...) و به منظور آزمون سؤال‌های پژوهش از آمار استنباطی (رگرسیون چند متغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد:
متغیرهای سبک دلبستگی و شادکامی سهم زیادی در تبیین رضایت‌مندی زناشویی دارند، بین سبک‌های دلبستگی و شادکامی رابطه معناداری وجود دارد،‌ افراد شادکام از رضایت‌مندی زناشویی بالاتری بهره‌مند هستند، افراد با طبقه دلبستگی ایمن احساس شادکامی بالاتری نسبت به افراد با طبقه دلبستگی ناایمن دارند، سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی بالا و سبک‌های دلبستگی ناایمن با رضایت زناشویی پایین، رابطه معناداری دارند، مؤلفه‌های خلق مثبت و عزت نفس در شادکامی سهم بیشتری در تبیین رضایت زناشویی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Attachment Style and Happiness and ‎Marital Satisfaction among Married Employees in Tehran ‎Khatamolanbia Hospital

چکیده [English]

The purpose of this research is to study the relationship between attachment styles and happiness with marital satisfaction among married practitioners.The statistical population includes all the married employees of Tehran khatamolanbia Hospital in 2010 who had at least one child. Based on sampling rules, 257 persons were chosen as the sample. After the failed questionnaires were discarded, 244 sheets were analyzed. In order to collect data, Collins and Read’s questionnaire of adult attachment, Oxford questionnaire of happiness, and Enrich’s questionnaire of marital satisfaction were used.To analyze the data, descriptive statistics, (abundance ratio, percentage, average and chart) and to test the research questions, inferential statistics (multivariable regression) are used.The results indicated that: theParameters of attachment styles and happiness play the major role in marital satisfaction. There is a deep close relationship between attachment style and happiness. Marital satisfaction is predictable by attachment style score. The more marital satisfaction people have the more content they are. People who have secure attachment feeling are happier than those who have insecure attachment feeling.Secure attachment style is strongly mingled with high marital satisfaction while insecure attachment style leads to low marital satisfaction. Among all factors, creation and self-reliance carry great weight in marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • happiness
  • marital satisfaction
-   آرگایل، مایکل (۲۰۰۱)، روانشناسی شادی. ترجمه مهرداد کلانتری و همکاران (۱۳۸۶). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-   ادیب، نوشین (۱۳۸۷)، بررسی و مقایسه الگوهای تعارض زوجین با سبک های مختلف دلبستگی در زوجین استان کرمان. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه الزهراء.
-   اصغری نژاد، مهناز. دانش، عصمت (۱۳۸۴)، رابطه سبک های دلبستگی با میزان شادکامی و توافق در مسایل زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه. تازه ها و پژوهش ها، جلد ۴، شماره ۱۴.
-   براهنی، محمدتقی (۱۳۷۹)، پژوهشی پیرامون ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با نظارت معاونت دانشجویی.
-   برک، لورا، ای (۲۰۰۲)، روان شناسی رشد. ترجمه یحیی سید محمدی، (۱۳۸۷). تهران: انتشارات ارسباران.
-   بشارت، محمدعلی (۱۳۸۰)، بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با مشکلات زناشویی در زوج‌های نابارور. فصلنامه تازه‌های روان درمانی. سال ٥ شماره 20-18-17.
-   بیات ریزی، مهتاب (۱۳۸۴)، بررسی رابطه شادکامی با عمل به باورهای دینی و برونگرایی در دانشجویان رشته پرستاری و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی.
-   پاکدامن، شهلا (۱۳۸۰)، بررسی ارتباط سبک دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوان. رساله دکتری روان شناسی. دانشگاه تهران.
-   تبریزی، مصطفی (۱۳۸۳)، بررسی و مقایسه اثر بخشی گروه درمانی تلفیقی زوج ها، شناخت درمانی گروهی بک و کتاب درمانی در کاهش نارضایتی زناشویی. رساله دکتری. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
-   تبریزی، مصطفی (۱۳۸٥)، فرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمانی. تهران: انتشارات فراروان.
-   ثنایی، باقر (۱۳7۹)، مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
-   جزایری، ع. ر (۱۳۷۶)، آشفتگی‌های زناشویی، دیدگاهی جدید در ارزیابی و درمان. پنجمین کنگره پژوهش‌های روان‌پزشکی و روان شناسی در ایران. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان شهید‌بهشتی.
-   جعفری، مهدی (۱۳۸۸)، بررسی مقایسه سبک های دلبستگی دختران عادی و فراری شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
-   حمیدی، فریده(۱۳۸۶)، بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل دبیری. فصلنامه خانواده پژوهشی، سال سوم، شماره ۹.
-   خانجانی، زینب. عیدی، رقیه (۱۳۸٥)، بررسی رضایت زناشویی در سبک‌های مختلف دلبستگی. فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی سال اول شماره ۲و۳. دانشگاه تبریز.
-   خدایاری، لیلا (۱۳۸۷)، پیش‌بینی شادکامی توسط سبک اسنادی در زوجین دانشجو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده توانبخشی شهید بهشتی.
-   دانش، عصمت؛ حیدریان، مریم (۱۳۸٥)، رابطه علاقه و احترام متقابل با رضایت زناشویی همسران در شهرستان قم. فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن مشاوره ایران، جلد ٥، شماره ۱۸، تابستان ۱۳۸٥.
-   دوست محمدی، یحیی (1389)، بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و ابعاد سه‌گانه عشق اشترنبرگ با سازگاری زناشویی در بین معلمان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر شهریار سال تحصیلی 89-88. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده. دانشگاه علامه طباطبایی.
-   دیلمی، ندا (۱۳۸۶)، رابطه بین سبک دلبستگی و ساختار خانواده با خشونت خانگی و اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کنترل آن در دانشجویان متأهل دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.
-   ذکری راز لیقی، مرضیه (۱۳۸۴)، بررسی رابطه ابراز گری هیجانی و کنترل هیجانی با شادکامی در دانشجویان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی، دانشگاه الزهراء.
-   زمانی منفرد، ۱ (۱۳۷٥)، بررسی رابطه سطح رضایت مندی زناشویی و سطح توانایی ابراز وجود گروهی از زوج ها ساکن در دو شهرک وابسته به یکی از سازمان‌های صنعتی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی.
-   ساعتچی، محمود (۱۳۸۶)، عوامل مؤثر بر بقای خانواده، نشریه روان شناسی، شماره ۱۳، انتشارات بیمارستان رازی.
-   شریفی درآمدی، پرویز (۱۳۸۰)، نظریه های روان‌شناسی تحول. تهران: انتشارات خوشنواز.
-   شهیدی، شهریار (۱۳۸۸)، روان‌شناسی شادی. آشنایی با آخرین نظریه ها و پژوهش های علمی. تهران: نشر قطره.
-   صابری زفرقندی، زهره (۱۳۸۸)، بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و خویشتن پنداری با رضایت زناشویی معلمان متأهل شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رودهن.
-   صادقی، سعید (۱۳۸۰)، بررسی عوامل شخصیتی مؤثر در سازگاری زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی. انیستیو روان‌پزشکی تهران.
-   عارفی، مختار. نوابی نژاد، شکوه. ثنایی، باقر (۱۳۸٥)، بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی با کیفیت دوستی در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه. فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن مشاوره ایران. تابستان ۱۳۸٥. جلد ٥. شماره ۱۸.
-   کار، آلان (۲۰۰۴)، روان‌شناسی مثبت: علم شادمانی و نیرومندی انسان. ترجمه حسن پاشاشریفی و محمدجعفر نجفی زند. (۱۳۸۶). تهران: انتشارات سخن. چاپ. اول.
-   کمساری، فاطمه (۱۳۸۸)، مقایسه شادکامی، سلامت روان و کسب زندگی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
-   کیان زاده، فروغ (۱۳۸۸)، ساخت و هنجاریابی آزمون سبک‌های دلبستگی دانشجویان متأهل دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی.
-   مظاهری، محمد علی (۱۳۷۷)، الگوهای دلبستگی ایرانی. مجله روان‌شناسی ۸. سال دوم. شماره ۴. زمستان ۷۷.
-   مظاهری، محمدعلی (۱۳۷۹)، نقش دلبستگی بزرگسالان در کُنش وری ازدواج. مجله روان‌شناسی ۱٥. سال چهارم. شماره ۱٥٥و۳.
-   مظاهری، ناهید (۱۳۸۶)، بررسی رابطه بین نگرش دینی، سبک های مقابله ای (کارآمد و ناکارآمد) و شادکامی دانش آموزان پیش دانشگاهی منطقه ۹ شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه الزهراء.
-   میرشاه جعفری، ابراهیم (۱۳۸۱)، شادمانی و عوامل مؤثر بر آن، تازه های علوم شناختی، سال ۴، شماره ۳.
-   نورانی پور، رحمت اله. بشارت. محمد علی و یوسفی، اسکندر (۱۳۸۶)، بررسی رابطه دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی در زوجین ساکن در مجتمع پژوهشگران جوان دانشگاه شهید بهشتی: فصلنامه انجمن مشاوره ایران، جلد ششم، شماره بیست و چهارم، زمستان (۱۳۸۶) صفحات (۴۰-۲۷).
-   یزدانی، فضل اله. آزاد، حسین (۱۳۸۲)، بررسی رابطه بین نگرش دینی، سبک مقابله ای و شادکامی در دختران و پسران دبیرستانی اصفهانی در سال ۸۱-۸۲. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی.
 
-     Burpee, L. C., Langer, E. J. (2005), Mind Fulness and marital satisfaction. Journal of adult development, Vol. 12, No. 1, January (2005).
-     Colins. N. L. and Read, S. (1990), Adult attachment working model and relationship quality in dating couples. Journal of personality and social psychology, 58, 603-644.
-     Feeney, J,A and Noller, P. (1990), Attachment style asa predictor of adult romantic relationship. Journal of personality and social psychology, Vol. 58, no. 2, Pg. 281-291.           
-     Feeny, J. A (1999), Adult romantic attachment and couple relationship In. J.Cassidy and P.R. Shaver (Eds) Handbook of attachment theory, research and clinical application. London. The cuilford press.
-     Fredrick Son, B. (2002), Hand book of positive psychology. New York: oxford university press.
-     Hazan, C., and Shaver, P.R. (1987), Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of personality and social psychology, 52, 511-524.
-     Kirkpatrick, L. A. and Davis, K. E. (1994), Attachment style, Gender, and relationship stability: A longitu dinal analysis journal of personality and social psychology. 66, 502- 512.
-     Levenson R.W and Gotman J M. (1985), Physiological and affective predictors of change in relationship satisfaction. Journal of personality and social psyclology. 49,85-40.
-     Myers, D.G. and Diener, E. Who is happy? Psychological seience, (1995), 6, 10-19.