بررسی الگوی مصرف مواد و ارتباط آن با کارکرد خانواده در مراجعین ‏مراکز ترک اعتیاد شهر تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

کارکرد خانواده مهمترین جنبه از محیط خانواده است که اثر مهمی در سلامتی جسمانی و اجتماعی و هیجانی اعضایش دارد هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه الگوی مصرف مواد با کارکرد خانواده در مراجعان به مراکز ترک اعتیاد بود. این تحقیق الگوی مصرف مواد را با کارکرد خانواده در 100 نفر از افرادی که جهت درمان به مراکز ترک اعتیاد سازمان بهزیستی شهرستان تبریز در سال 1389 مراجعه نموده بودند مقایسه کرده است، جهت جمع آوری داده ها از فرم تجدید نظر شده مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده(FACES III)، پرسشنامه غربالگری سوء مصرف مواد(DAST-10) و نیز سؤالاتی مطابق ملاکهای تشخیصی DSM-IV برای پیدا کردن الگوی مصرف مواد انتخاب شد و داده های گردآوری شده به کمک تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند. بین الگوی مصرف مواد و همبستگی خانواده تفاوت معناداری وجود داشت. مصرف کنندگان مزمن نمرات پایین تری در مقایسه با مصرف کنندگان تفنّنی و عود کننده در بعد همبستگی خانواده داشتند. در بعد انطباق پذیری تفاوت معناداری بین الگوی مصرف مواد وجود نداشت. یافته های این پژوهش نشان داد که کارکرد خانواده افراد با توجه به الگوی مصرفی آنها فرق می کند. بنابرین جهت بهبود کارکرد خانواده بهتر است از خانواده درمانی ساختاری-راهبردی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


-   گلپرور, م., آتش پور, س. ح., آقایی, ا (1381)، روانشناسی اعتیاد، سبب شناسی و درمان. اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.

-   کری, ج (1387)، نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی (ویراست هفتم). (ی. سید محمدی, مترجم) تهران: نشر ارسباران.

-   لوئیس, ج., دانا, ر., بلوئیس, گ (1385)، مشاوره با معتادان(رویکرد انفرادی). (ا. خادمی, ر. روشن, مترجم) تهران: انتشارات رشد.

 

-     Azaiza, F., Shoham, M., Bar-hamburger, R., & Abu-Asbeh, K. (2008), Substance use among Druze adolescent students in Israel: identifying predictors and patterns of use. Journal of Studies on Alcohol and Drugs .

-     Church, C. P. (2011), Characteristics of Dysfunctional Families. Retrieved may 1, 2011, from Family Toolbox: http://www.pccwired.org

-     Costantini, M. F., Wermuth, L., Sorensen, J. L., & Lyons, J. S. (1992), Family functioning as a predictor of progress in substance abuse treatment. substance abuse treat , 9, 331-336.

-     Diamond, G. M., Farhat, A., Al-Amor, M., Elbedour, S., Shelef, K., & Hamburger, R. B. (2008), Drug and alcohol use among the Bedouin of the Negev: Prevalence and psychosocial correlates. Addictive Behaviors , 33 (1), 143-151.

-     Finzi-Dottan, R., Cohen, O., Iwaniec, D., Sapir, Y., & Weizman, A. (2003), The drug-user husband and his wife: attachment styles, family cohesion, and adaptability. Subst Use Misuse , (2):271-292.

-     Gardner, G. K. (1994), Socio-Demographic Profile of Substance Users Seeking Treatment. Journal of Drug Education , 24 (4), 323-332.

-     Jones, S. R., & Gardner, S. P. (2002), Variables related to  attitude toward domestic violence and use of  reasoning, verbal aggression, and  violent  conflict  tactics in  high  school students. Journal of Family and Consumer Sciences Education , 32-47.

-     Lettieri, D. (1980), Theories on drug abuse Selected Contemporary Perspectives. Rockville, Maryland: NIDA Research Monograph 30.

-     McArdle, P., Wiegersma, A., Gilvarry, E., Kolte, B., McCarthy, S., Fitzgerald, M., et al. (2002), European adolescent substance use: the roles of family structure, function and gender. Addiction , 97, 329-336.

-     National Institute on Drug Abuse. (2011), Drug Misuse and Withdrawal: Adult Screening and Intervention Guideline. Group Health Cooperative: http://www.nida.nih.gov/nidahome.html.

-     Olson, D. H. (2000), Circumplex Model of Marital and Family Systems. Journal of Family Therapy, 22:144-167.

-     Place, M., Hulsmeier, J., Brownrigg, A., & Soulsby, A. (2005), The Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES): an instrument worthy of rehabilitation? Psychiatric Bulletin , 29, 215-218.

-     Reid, M. C. (2010),The Effects of Family Functioning and Masculine Ideologies on Risky Substance Use. Washington: in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.

-     Smith, G. S. (1996), Clinical untilty of the family adaption and cohesion evaluation scales III(FACES III). Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of doctor of philosophy.

-     Tao Yin, R. (2002, September 26), Family Cohesion: the Link between Mother’s Alcohol Use and Child’s Substance Use. Retrieved 2011, from http://stti.confex .com/ stti/

-     United Nations Office on Drugs and Crime. (2010), World Drug Report 2010. New York: United Nations Publication ISBN: 978-92-1-148256-0.

-     Walker, R., & Shepherd, C. (2008), Strengthening Aboriginal family functioning: What works and why? Kulunga: Australian Institute of Family Studies ISSN 1834-2434 (Online): http://www.aifs.gov.au/afrc.

-     Yudko, E., Lozhkina, O., & Fouts, A. (2007), A comprehensive review of the psychometric properties of the Drug Abuse Screening Test. Journal of Substance Abuse Treatment , 32, 189– 198.

-     Zhigang, W., & Xianwu, Z. (1998), A Study of Environment, Cohesion and Adaptability in Heroin Addicts' Family. Huhehaote: Inner Mongolia Mental Health Centre.