تأثیر آزادسازی تجاری بر زندگی کاری زنان در بخش های مختلف اقتصادی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

این تحقیق تاثیر آزادسازی تجاری را بر روی زندگی کاری زنان با استفاده از داده های 74 کشور منتخب جهان و بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی 2006-1990 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاکی از این امر است که آزاد سازی تجاری در کشورهای درحال توسعه، موجب کاهش مشارکت زنان در بخش صنعتی شده و مشارکت آنها در بخش خدماتی و کشاورزی افزایش می یابد. در کشورهای توسعه یافته، آزادسازی تجاری موجب افزایش مشارکت زنان در بخش خدماتی می شود و در بخش های صنعتی و کشاورزی مشارکت زنان کاهش می یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Trade Openness on Women's Work Life in the ‎ Various Economic Sectors‎

چکیده [English]

This study will examine the impact of trade openness on the welfare of women using data from 74 selected countries of the world and generalized method of moments (GMM) in the period 2006-1990. The results suggest that trade openness reduces women´s participation in the industrial sector and their participation increases in the service and agricultural sectors in developing countries. Trade openness increases women´s participation in the service sector and their participation reduce in the industrial and agricultural sectors in developed countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trade openness
  • gender
  • Women's welfare
  • Labor market
  • ‎Generalized method of moments ‎

-   جزنی، نسرین (1380)، بررسی موانع و مشکلات موجود در اشتغال زنان در بخشهای دولتی، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و مرکز امور مشارکت زنان، 23-22

-   جواهری، فاطمه، سراج زاده، سید حسین و ریتما رحمانی(1389)، تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 2، تابستان 1389: 162-143

-   ساعی، احمد(1387)، جهانی شدن و رابطه آن با فقر، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 1، 101-71

-   سیف، احمد (1380)، جهانی کردن فقر، فلاکت، نشر آگاه، 104-99

-   کشاورز حداد،غلامرضا ونجاتی محرمی(1385)، آزاد سازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سالهای 1382-1380،  مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 76، آذر و دی، 219-189

-   کمیجانی، اکبر و صالح قویدل (1385)، اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیر ماهر بخش خدمات ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 76، 50-29

-   گل محمدی، احمد (1381) ،جهانی شدن فرهنگ، هویت، تهران، نشر نی، 20

-   طاهر خانی، مهدی (1383)، آثار جهانی شدن بر زنان، پژوهش زنان، دوره 2، شماره1، 111-93

-   یوسفیان، جواد (1375)، جنسیت و توسعه، انتشارات بانو، تهران، 10-9

 

-     Beneria, L. (2003), Gender, development, and globalization. New York: Routledge.

-     Blecker, R. A., & Seguino, S. (2002), Macroeconomic effects of educing gender wage inequality in an export-oriented, semi-industrialized economy. Review of Development Economics, 6(1), 103–119.

-     Bussmann, M, (2009), The Effect of Trade Openness on Women’s Welfare and Work Life, World Development Vol. 37, No. 6, pp. 1027–1038

-     Busse, M., & Spielmann, C. (2006), Gender inequality and trade. Review of International Economics, 14(3), 362–379.

-     Bussmann, M., de Soysa, I., &Oneal, J. R. (2005), The effect of globalizationon national income inequality. Comparative Sociology, 4, 285–312.

-     Caves, R. E., Frankel, J. A. , & Jones, W. W. (1996), World trade and payments. New York: HarperCollins.

-     Cagatay, N., & Ozler, S. (1995), Feminization of the labor forces. The effects of long term development and structural adjustment. World Development, 23(11), 1883–1894.

-     Dufour J. M. et al. (2006), “Inflation dynamics and the New Keynesian Phillips Curve: An identification robust econometric analysis” Journal of Economic Dynamics & Control 30.pp 1707–1727.

-     Elson, D., Grown, C., & van Staveren, I. (2007), Introduction. Why afeminist economics of trade?. In I. van Staveren, D. Elson, C. Grown, & N. C, ag˘atay (Eds.), the feminist economics of trade. London: Routledge.

-     Filipski, M, J and Taylor,E. and Msangi, .(2011), Effects of Free Trade on Women and Immigrants: CAFTA and the Rural Dominican Republic, World Development, Pages 1862-1877

-     Grown, C. (2006), Trade liberalization and reproductive health: A framework for understanding the linkages. In C. Grown, E. Braunstein, & A. Malhotra (Eds. ), Trading women’s health & rights? Trade

-     Haralambo Mike S. and Holborn (2004), Sociology Themes and Perspectives, United Kingdom: Collins

-     Heston, A., Summers, R. , & Aten, B. (2002), Penn World Table, Version 6. 1. Center for International Comparisons at the University of Pennsylvania.

-     Horton, S. (1999), Marginalization revisited: Women’s market work and pay, and economic development. World Development, 27(3), 571–582.

-     Iversen, T., & Rosenbluth, F. (2006), The political economy of gender: Explaining cross-national variation in the gender division of labor and the gender voting gap. American Journal of Political Science, 50(1), 1–19.

-     Kattab Nabil, Steve Fenton (2009), What Makes Young Happy? Employment and Non-work as Determinants of Life Satisfaction, Sociology, Vol. 43, No. 1, P: 11-26.

-     Kucera, D., & Milberg, W. (2000), Gender segregation and gender bias in manufacturing trade expansion: Revisiting the ‘‘Wood Asymmetry”.  World Development, 28(7), 1191–1210.

-     Ozler, S. (2000), Export orientation and female share of employment: Evidence from Turkey. World Development, 28(7), 1239–1248.

-     Ruspini, E. (2001), The study of women’s deprivation: How to reveal the gender dimension of poverty. International Journal of Social Research Methodology, 4(2), 101–118.

-     Seguino, S. (2000a), Gender inequality and economic growth: A crosscountry analysis. World Development, 28(7), 1211–1230.

-     Seguino, S. (2000b), Accounting for gender in Asian economic growth. Feminist Economics, 6(3), 27–58.

-     Seguino, S., Stevens, T., & Lutz, M. A. (1996), Gender and cooperative behavior: Economic man rides alone. Feminist Economics, 2(1), 1–21.

-     Seymour, Nicole (2003), Women Entrepreneurs in the Developing World, pp. 3.

-     Standing, G. (1989), Global feminization through flexible labor. World Development, 17, 1077–1095.

-     Tzannatos, Z. (1999), Women and labor market changes in the global economy: Growth helps, inequalities hurt and public policy matters. World Development, 27(3), 551–569.

-     United Nations Development Programme (1997), Human Development Report

-     Young, B. (1998),Genderregime und Staat in der globalen Netzwerk-O