تأثیر آزادسازی تجاری بر زندگی کاری زنان در بخش های مختلف اقتصادی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

این تحقیق تاثیر آزادسازی تجاری را بر روی زندگی کاری زنان با استفاده از داده های 74 کشور منتخب جهان و بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی 2006-1990 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاکی از این امر است که آزاد سازی تجاری در کشورهای درحال توسعه، موجب کاهش مشارکت زنان در بخش صنعتی شده و مشارکت آنها در بخش خدماتی و کشاورزی افزایش می یابد. در کشورهای توسعه یافته، آزادسازی تجاری موجب افزایش مشارکت زنان در بخش خدماتی می شود و در بخش های صنعتی و کشاورزی مشارکت زنان کاهش می یابد.
 

کلیدواژه‌ها


-   جزنی، نسرین (1380)، بررسی موانع و مشکلات موجود در اشتغال زنان در بخشهای دولتی، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و مرکز امور مشارکت زنان، 23-22

-   جواهری، فاطمه، سراج زاده، سید حسین و ریتما رحمانی(1389)، تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 2، تابستان 1389: 162-143

-   ساعی، احمد(1387)، جهانی شدن و رابطه آن با فقر، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 1، 101-71

-   سیف، احمد (1380)، جهانی کردن فقر، فلاکت، نشر آگاه، 104-99

-   کشاورز حداد،غلامرضا ونجاتی محرمی(1385)، آزاد سازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سالهای 1382-1380،  مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 76، آذر و دی، 219-189

-   کمیجانی، اکبر و صالح قویدل (1385)، اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیر ماهر بخش خدمات ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 76، 50-29

-   گل محمدی، احمد (1381) ،جهانی شدن فرهنگ، هویت، تهران، نشر نی، 20

-   طاهر خانی، مهدی (1383)، آثار جهانی شدن بر زنان، پژوهش زنان، دوره 2، شماره1، 111-93

-   یوسفیان، جواد (1375)، جنسیت و توسعه، انتشارات بانو، تهران، 10-9

 

-     Beneria, L. (2003), Gender, development, and globalization. New York: Routledge.

-     Blecker, R. A., & Seguino, S. (2002), Macroeconomic effects of educing gender wage inequality in an export-oriented, semi-industrialized economy. Review of Development Economics, 6(1), 103–119.

-     Bussmann, M, (2009), The Effect of Trade Openness on Women’s Welfare and Work Life, World Development Vol. 37, No. 6, pp. 1027–1038

-     Busse, M., & Spielmann, C. (2006), Gender inequality and trade. Review of International Economics, 14(3), 362–379.

-     Bussmann, M., de Soysa, I., &Oneal, J. R. (2005), The effect of globalizationon national income inequality. Comparative Sociology, 4, 285–312.

-     Caves, R. E., Frankel, J. A. , & Jones, W. W. (1996), World trade and payments. New York: HarperCollins.

-     Cagatay, N., & Ozler, S. (1995), Feminization of the labor forces. The effects of long term development and structural adjustment. World Development, 23(11), 1883–1894.

-     Dufour J. M. et al. (2006), “Inflation dynamics and the New Keynesian Phillips Curve: An identification robust econometric analysis” Journal of Economic Dynamics & Control 30.pp 1707–1727.

-     Elson, D., Grown, C., & van Staveren, I. (2007), Introduction. Why afeminist economics of trade?. In I. van Staveren, D. Elson, C. Grown, & N. C, ag˘atay (Eds.), the feminist economics of trade. London: Routledge.

-     Filipski, M, J and Taylor,E. and Msangi, .(2011), Effects of Free Trade on Women and Immigrants: CAFTA and the Rural Dominican Republic, World Development, Pages 1862-1877

-     Grown, C. (2006), Trade liberalization and reproductive health: A framework for understanding the linkages. In C. Grown, E. Braunstein, & A. Malhotra (Eds. ), Trading women’s health & rights? Trade

-     Haralambo Mike S. and Holborn (2004), Sociology Themes and Perspectives, United Kingdom: Collins

-     Heston, A., Summers, R. , & Aten, B. (2002), Penn World Table, Version 6. 1. Center for International Comparisons at the University of Pennsylvania.

-     Horton, S. (1999), Marginalization revisited: Women’s market work and pay, and economic development. World Development, 27(3), 571–582.

-     Iversen, T., & Rosenbluth, F. (2006), The political economy of gender: Explaining cross-national variation in the gender division of labor and the gender voting gap. American Journal of Political Science, 50(1), 1–19.

-     Kattab Nabil, Steve Fenton (2009), What Makes Young Happy? Employment and Non-work as Determinants of Life Satisfaction, Sociology, Vol. 43, No. 1, P: 11-26.

-     Kucera, D., & Milberg, W. (2000), Gender segregation and gender bias in manufacturing trade expansion: Revisiting the ‘‘Wood Asymmetry”.  World Development, 28(7), 1191–1210.

-     Ozler, S. (2000), Export orientation and female share of employment: Evidence from Turkey. World Development, 28(7), 1239–1248.

-     Ruspini, E. (2001), The study of women’s deprivation: How to reveal the gender dimension of poverty. International Journal of Social Research Methodology, 4(2), 101–118.

-     Seguino, S. (2000a), Gender inequality and economic growth: A crosscountry analysis. World Development, 28(7), 1211–1230.

-     Seguino, S. (2000b), Accounting for gender in Asian economic growth. Feminist Economics, 6(3), 27–58.

-     Seguino, S., Stevens, T., & Lutz, M. A. (1996), Gender and cooperative behavior: Economic man rides alone. Feminist Economics, 2(1), 1–21.

-     Seymour, Nicole (2003), Women Entrepreneurs in the Developing World, pp. 3.

-     Standing, G. (1989), Global feminization through flexible labor. World Development, 17, 1077–1095.

-     Tzannatos, Z. (1999), Women and labor market changes in the global economy: Growth helps, inequalities hurt and public policy matters. World Development, 27(3), 551–569.

-     United Nations Development Programme (1997), Human Development Report

-     Young, B. (1998),Genderregime und Staat in der globalen Netzwerk-O