عوامل مرتبط با شدت خشونت خانگی علیه زنان مراجعه کننده به پزشکی ‏قانونی تبریز‎ ‎‏(تحلیلی بر نقش عوامل بیماری شناختی و جمعیت شناختی)‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش عوامل بیماری شناختی (مانند بیماریهای روانی، جسمانی، سوء مصرف مواد در خود و خانواده) و جمعیت شناختی (مانند تحصیلات، شغل، سن، درآمد زن و شوهر) در شدت خشونت اعمال شده بر زن بود. برای این منظور 115 نفر از زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهر تبریز در سال 89 که از همسران خود شاکی و داوطلب همکاری در پژوهش بودند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه محقق ساخته بود که توسط آنها عوامل جمعیت شناختی و بیماری شناختی و شدت خشونت و سوء رفتار مردان ارزیابی می شد. برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس استفاده شد تا شدت خشونت مردانی که در گروه های مختلف جمعیت شناختی و بیماری شناختی قرار داشتند با یکدیگر مقایسه شوند. نتایج نشان داد که از بین عوامل جمعیت شناختی مختلف میان شدت خشونت مردان براساس همشهری بودن، مقطع تحصیلات زن و مرد، اعتقادات مذهبی زن، شغل زن و مرد، سن زن و مرد، سن ازدواج زن، ازدواج زودرس، وضعیت خانوادگی مرد، درآمد مرد تفاوت معنی دار وجود دارد. از سوی دیگر از بین عوامل بیماری شناختی مختلف، شدت خشونت مردان براساس بیماری جسمانی مرد، بیماری روانی مرد، مصرف مواد توسط مرد تفاوت معنی دار نشان داد.

کلیدواژه‌ها


 

-   آذر، شبنم (1383)، زنان ایران همچنان در معرض خشونت، جمعیت ایران مهر.

-   تراویس، آلن (1385)، مقصران خشونت خانگی، ترجمه پویا، نشریه زنان ایران.

-   درویش پور، مهرداد (1378)، چرا مردان علیه زنان به خشونت ترغیب می شوند، نشریه زنان، شماره 56.

-   زارع نژاد، نساء (1383)، کنکاش در عوامل خودکشی زنان، جمعیت ایران مهر

-   عاطف وحید، محمدکاظم، قهاری، شهربانو (1385)، بررسی میزان فراوانی همسر آزاری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، 83-1382، دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران.

-   قاضی طباطبایی و همکاران (1383)، بررسی علل اعمال خشونت خانگی، جمعیت ایران مهر. 

-   محبی نویندگان، زینت (1385)، دلایل بروز خشونت علیه زنان و دختران تهرانی مراجعه کنندگان به مرکز پزشکی قانونی شهر تهران سال 1382، فصلنامه دنا، سال اول، شماره 3 ،27-34 .

-   موسوی، محسن، اسحاقیان، آزاده (1383)، بررسی همسر آزاری در زنان شوهردار شهر اصفهان، مجله پزشکی قانونی. ص 10، شمارۀ 33.

-   نازپرور، بشیر (1380)، خشونت علیه زنان و عوامل موثر بر آن. فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1 شماره 3، صفحات 45-66.

 

-     Anonymous (2001): Are you emotionally abused? Ontario.

-     Studer, M. (1989), Wife-beating as a social problem: The process of definition. Int. J. of wom. Stu, VO, 7: 412-422.

-     Bennett, L., Lawson, M. (1994), Barrirs to cooperation Between domestic violence and substance Abuse programs. Families in society, The Journal of contemporary Human Serrices.

-     Broud, G. J.& Greene, S.J. (1983), Cross- cultural codes on Husband-wife relationaship, Ethnology. Vol,22:263-28.

-     Eckely,S.C.A. & Vilakazi, P.A.C. (1995). Elder abuse in soauth Africa, In J. I. Kosberg & J.L. carcia (Eds). Elder abuse: International and cross- cultural perspectives (pp.171-182).

-     Firestone, J. M. Harris, R, J. Vega, W.A. (2003), the impact of gender role ideology., Male expectation, and acculturation on wife abuse, International Journal of Law and Psychology, 926:549-564.

-     Hutchison, I.W. Hirsehel, J.D., Pesackis, C.E.C (1994), Family violence and Police utililation.J, Vio. And Vic, Vol, 9:299-313.

-     Levinson, D. (1988), Family violence in a cross cultural perspective. Inv V.B. Van Hasselt, R. L. Morrison and A.S. Bellack & M. Hersen (Eds), Handbook of family Vilonce New York: plenum (pp. 435-456).

-     Schehcter, S, & Ganley, D. (2 ed)(1995), Woman and male violence: The visions and struggle of the Battered woman's movement. Boston: South End.

-     Shams Esfandabad, H., Emanipour, S. (2004), Pre valence of wife abuse. Woman's Research. A Quarterly Journal of the center for women's studies. 2(1).

-     Straus, M. A & Dutton (1989), Societal chang and change in family violence from 1975 to 1985 was revealed by two national surveys. J. of Marr. And Fami. Vol, 48:465-479.