بررسی وضعیت هوش هیجانی و خادمیت مدیران مدارس متوسطه ‏شهرستان تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین وضعیت هوش هیجانی و خادمیت مدیران متوسطه شهرستان تبریز انجام شده است. جامعه آماری شامل 313 نفراز مدیران مقطع متوسطه شهرستان تبریزبوده است که116نفر از آنها به روش تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شده اند و حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران تعیین گردیده است و در ضمن درخصوص خادمیت مدیران به ازای هر مدیر سه دبیر، و در مجموع 348 دبیر نظر داده اند. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده است و ابزار اندازه گیری برای متغیر هوش هیجانی پرسشنامه سیبریاشرینگ و برای متغیر خادمیت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. در این پژوهش سوال 1 و 2 به وسیله آمار توصیفی تحلیل شده اند. و برای آزمون فرضیه ها از t مستقل استفاده  شده است و نتایج به دست آمده نشان داد که بین هوش هیجانی و خادمیت مدیران زن و مرد مدارس متوسطه شهرستان تبریز تفاوت معنی داری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


-   احمدپور، محمود (1381)، رهبری اصیل محرک پنهان عملکرد، گزیده مدیریت، شماره 16.

-   الوانی، مهدی (1380)، نظریه خادمیت و عاملیت فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه شمارة 55. ص6-11.

-   بابائی، محمدعلی ومؤمنی، نونا (1384)، تأثیر هوش عاطفی بر اثر بخشی مدیران. نشریه تدبیر، شماره 166.

-   حسن زاده، رمضان و ساداتی کیادهی، مرتضی ( 1388)، هوش هیجانی( مدیریت احساس، عاطفه و هیجان).تهران: انتشارات روان.

-   حضرتی لیلان، اکرم (1388)، بررسی رابطه مدیریت خادمیت با کیفیت زندگی کاری دبیران مدارس متوسطه شهر تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

-   خدائی با لوجه، جعفر (1387)، مقایسه اثربخشی سبکهای رهبری خادمیت و عاملیت در مدارس راهنمایی منطقه هریس. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

-   خدیوی، اسداله (1386)، درآمدی بر رفتار سازمانی در سازمانهای هزاره سوم. تبریز :انتشارات شایسته.

-   رحیم زاده، چنور (1387)، رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه شاخه نظری شهرستان سقز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

-   رضویان شاد، مرتضی (1384)، رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و پیشرفته تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.

-   فاطمی، محسن (1385)، هوش هیجانی.تهران: انتشارات سارگل.

-   فیدلر،فردوشمرز، مارتین (1381)، رهبری اثربخش. ترجمه: سهراب خلیلی شورینی. تهران: انتشارات یادوارةکتاب.

-   منصوری، بهزاد (1380)، هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیبر یا شرینگ در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طبا طبایی تهران.

-   میرزا قادری، عزیز (1386)، بررسی رابطه بین سبکهای مدیریتی (رابطه مدار، ضابطه مدار) مدیران و روحیه دبیران شهرستان بوکان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

-   میرزایی سقین سرا، جواد (1387)، مقایسه اثربخشی سبکهای رهبری خادمیت و عاملیت در مدارس متوسطة ناحیه 4 تبریز از دیدگاه دبیران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

-   نوری، زیبا (1386)، بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با عملکرد آنان در مدارس متوسطه دخترانه دولتی در تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

 

-     Davis, J.H. Schooaman, F.D, Donaldson, J.,(1997), toward astewardship Hheory of .management.The Academy of Management Review.22 (1).20.

-     Goleman, D (1998 a),: Working with Emotional intelligence: Bantam Books, New York, NY.

-     Stone, H., Parker, J., Wold, L. (2004), Report on the Ontario principal's council leadership study. (www.eiconsortium.org).

-     www.imi.ir/tadbir