رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدائی در شهر تبریز می باشد.
روش این مطالعه از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دخترو پسر ابتدایی در سال تحصیلی 90-89 در تبریز است؛ با نمونه گیری خوشه ای 1032 دانش آموز توسط مقیاسSI-4 C (اسپیرافکین و گادو، سال1994)دارای اختلال تشخیص داده شدند. به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون خی دو استفاده شد. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان رابطه معناداری دارد (01/ 0 p<و 434 /0 r=). همچنین بین تمام مؤلفه های بلوغ عاطفی مادران با میزان اختلالات رفتاری فرزندان رابطه معنادار یافت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Mothers’Emotional Maturity ‎and theire Children’s Behavioral Disorders

چکیده [English]

The aim of the present research was to study the relationship between mothers’ emotional maturityand their primary school children’s behavioral disorder.The research type was correlational. The studistical population consisted of all the boy and girl students of the primary schools in Tabriz in the academic year 2010-2011, from among whom 1032 were selected by using cluster sampling. Mothers first responded toCSI-4 scales and then responded to EMS. In order to analyze the data ,Pearson Correlation Test and Chi – square Test were used.Pearson Correlation Test showed that there is a  significant correlation between mothers’ emotional maturity and their children’s behavioral disorder(r= 0.434, p<0.01). There is also a significant correlation between all the components of the mothers’ emotional maturity and the behavioral disorders of their children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior disorders
  • Mothers’ emotional maturity
  • Primary ‎school students
 

-   ارغوانیان، ژیلا (1388)، رابطه اختلال شخصیتی مادران با مشکلات رفتاری دانش آموزان دبستانی تبریز در سال88-87 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز.                     

-   بیات، مریم (1387)، بازی درمانگری بی رهنمود در کودکان مبتلا به مشکلات درونی سازی شده. فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال 4، شماره 15، صفحات 276-267. 

-    حافظ آبادی، فهیمه و بافتی، فاطمه (1386)، تفاوت بلوغ عاطفی  دانشجویان خانم  مجرد و متاهل 30 - 18 ساله. پایان نامه کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

-     خانجانی، زینب؛ هداوند خانی، فاطمه و حججی، سید نوید (1389)، اختلات درونی سازی نقش اضطراب و افسردگی مادران در سلامت روان دختران نوجوان. مجله روانشناسی بالینی، سال 2، شماره 1(پیاپی 5) ، صفحات 50-41.

-     خدام، حمیرا؛ مدانلو، معصومه؛ ضیایی، طیبه؛ کشتکار، عباسعلی (1388)، اختلالات رفتاری و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه شهر گرگان. پژوهش در حیطه پرستاری، دوره 4، شماره 14، صفحات 37-29. 

-    روشن بین، مهدیه؛ پوراعتماد، حمیدرضاو خوشابی، کتایون (1386)، تاثیر آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر استرس والدگری مادران کودکان 10-4 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمبود توجه. فصلنامه خانواده پژوهی، دوره 3 ، شماره 10، صفحات 572- 555 .

-   رحیمی، رقیه (1387)، بررسی روابط ساده و چندگانه سلامت روان و بلوغ عاطفی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان های عادی و تیزهوشان شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تهران.

-   سلطانی فر، عاطفه و بینا، مهدی (1386)، بررسی شیوع نشانه های افسردگی کودکان دبستانی 11-9 ساله  در تهران و رابطه آن با عملکرد خانواده. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال9، شماره 33و34، صفحات 14-7.

-    سینگ، ی و بهارگاوا، م. مقیاس بلوغ عاطفی(1389)، ترجمه ابوالفضل کرمی (1974). روان تجهیز سینا.

-   غیاثی، نسرین؛ نظرپور، فریبا؛ بختی، فریبا، پور نجف، عبدالحسین و شیرینی، خسرو (1386)، بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر ایلام درسال تحصیلی 85-86 . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 16،شماره 1 ، بهار 87 .

-   فرج الهی، مهران؛ سرمدی، محمدرضا و تقدیری نوش آبادی، امیر (1388)، مقایسه عملکرد تحصیلی و رفتاری دانش آموزان پسر کم شنوای مدارس استثنایی و تلفیقی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال9، شماره 3، صفحات 281-273.

-    فرزادفر، زینب و هومن، حیدرعلی (1387)، نقش آموزش مهارتهای فرزندپروری برکاهش تنیدگی مادران و مشکلات رفتاری کودکان. فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال4، شماره 15، صفحات 292-277.

-   محمدزاده، علی و نجفی، محمود (1389)، نقش اضطراب و افسردگی در تبیین اختلالات نارسایی توجه در کودکان دبستانی. مجله روانشناسی بالینی، سال1، شماره 4، صفحات66-59.

-   محمدی، سید داوود و غرایی، بنقشه (1386)، ارتباط اختلالات رفتاری با هوش هیجانی در دانش آموزان. مجله دانشگاه کرمان، دوره 14، شماره 4، صفحات 299-289 .   

-   ملکشاهی، فریده و فرهادی، علی (1385)، بررسی شیوع مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی شهرستان خرم آباد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، شماره 3، صفحات 65- 57.    

-   نامداری، پریساو نظری، هدایت (1386)، میزان شیوع اختلال های رفتار ایذایی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد در سال1384. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره9، شماره 3 ، صفحات40- 35 .

-   نجفی، محمود؛ فولادچنگ،محبوبه؛علیزاده،حمیدو محمدی فر، محمدعلی (1388)، میزان شیوع اختلال کاستی توجه و بیش فعالی، اختلال سلوک و نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان دبستانی. فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال9، شماره 3، صفحات 254-239 .

-   وندر زندن، ج(1386)، روان شناسی رشد ترجمه حمزه گنجی. تهران : موسسه نشر ساوالان.

-   هالاهان،دو کافمن،ج(1387)،کودکان استثنایی مقدمه ای بر آموزشهای ویژه.ترجمه مجتبی جوادیان.(1944). مشهد: نشرآستان قدس رضوی.

 

-     Fanti, k.a. (2007), trajectories of pure and co-occurring internalizing and externalizing problems from age2to12: findings fromthenichd.study of the requirements for PhD degree. Georgiastste University.    

-     Fortin, L;lessard, A;&marcotte, D.(2010),Comparison by gender of students with  behavior problems who dropped out of school. Journal of social and behavioral sciences. , 2.Retrieved december2, (2009).from http://www.sciencedirect.com.

-     Jansen, H;&mathisen, K.(2008), Temperament profiles from infancy to middle  childhood devel opment and associations with behavior problems .developmental psychology.44(5),1314-1328.

-     Lubenko, J; & sebre, S (2010), Longitudinal associations between adolescent behavior problems and perceived family relationships. Journal of procedia social and behavior sciences.5. Retrievedjaunuary20, 2010.from http://www.sciencedirect.com.

-     Nazemi, F; mohammadkhani, P; &khoshabi, K. (2010), parent management used in abusive parent-children intervention in children withADHD. Journal ofprocediasocial and behavioral sciences.5, 244-249.

-     Oguz, V. (2010), the factors influencing children's drawings. Journal of procediasocial and behavioral sciences. January, 3003-3007.

-     Stefan, C; &Miclea, M.(2010), Prevention program for children with emotional and social competencies. Journal of prcedia social and behavioral sciences, 5,127-139.