بررسی رابطه حمایت اجتماعی والدین و سبک های فرزندپروری با هویت و ‏سلامت روانی فرزندان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی رابطه حمایت اجتماعی والدین و سبک های فرزندپروری با هویت و سلامت روانی فرزندان، 137 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های روانشناسی بالینی و عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ورودی 1387 و 1388، که در سال تحصیلی     90-1389 مشغول به تحصیل بودند، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با استفاده از مقیاس ادراک شده خانواده، پرسشنامه سبک های فرزندپروری شیفر (PSQ)، آزمون هویت بینسون و آدامز و پرسشنامه سلامت روان (GHQ28) مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیری، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که بین حمایت اجتماعی والدین و شیوه فرزندپروری مقتدرانه با مقیاس هویت یافته و سلامت روانی فرزندان رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حمایت اجتماعی والدین از فرزندان و سبک فرزندپروری مقتدرانه در شکل گیری هویت موفق (هویت یافته) و ارتقای سلامت روانی فرزندان موثراند.

کلیدواژه‌ها


 

-   آزاد، حسین (1380)، آسیب شناسی روانی، تهران: انتشارات بعثت.

-   احدی، حسن و جمهری، فرهاد (1385)، روان شناسی رشد. تهران: پردیس.

-   اکبری، ابوالقاسم (1387)، مشکلات نوجوانی و جوانی. تهران: نشر رشد و توسعه.

-   بخشی پور رودسری، عباس؛ پیروی، حمید و عابدیان، احمد (1384)، بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان. فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره 27 و 28، از صفحه 145 تا 152.

-   حدادی کوهسار، علی اکبر؛ روشن، رسول و اصغر نژاد فرید، علی اصغر (1386)، بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه تهران. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، شماره 1، از صفحه 97 تا 113.

-   حسینی فرد، مهدی (1381)، بررسی هم هگیرشناسی اختلالات روانی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان و ارتباط آن با شیوه های فرزندپروری. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، انستیتوی تحقیقات روا نپزشکی تهران.

-   رضایی، نسرین و قلجه، مهناز (1387)، میزان حمایت اجتماعی در پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران. مجله دانشکده پرستاری و علوم پزشکی تهران (حیات)، شماره 3و 4، از صفحه 91 تا 100.

-   زینالی، علی؛ وحدت، رقیه و قره دینگه، خاور (1389)، رابطه سبک های والدینی با استعداد اعتیاد در فرزندان. فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 23، از صفحه 335 تا 352.

-   سیاح سیاری، نیمتاج؛ حسین شاهی، حمیدرضا و رنجگر، بایرامعلی (1389)، رابطه بین هویت و حمایت اجتماعی والدین در میان نوجوانان. اندیشه و رفتار، شماره 16، از صفحه 67 تا 74.

-   علیزاده، شهریار؛ بوالهری، جواد و شاه محمدی، داوود (1380)، بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در یک روستای استان تهران. فصلنامه اندیشه و رفتار، شماره 1و2، از صفحه 19 تا 26.

-   قاسمی، مریم؛ عارفی، مژگان و شیخ الاسلامی، راضیه (1382)، بررسی رابطه هویت و ارزش ها در جوانان. ویژه نامه مجله دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی، از صفحه 245 تا 263.

-   محمدی، زهره و لطیفیان، مرتضی (1387)، بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابعاد هویتی فرزندان از طریق ابعاد فرزندپروری والدین در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. مطالعات روان شناختی، شماره 2، از صفحه 39 تا 56.

-   مظلوم، اشرف (1382)، بررسی ارتباط شیوه فرزند پروری والدین با پایگاه هویت در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

-   ویتن، ویتن (1386)، روانشناسی عمومی. (ترجمه یحیی سیدمحمدی). تهران: انتشارات روان. (2002).

-   هومن، حیدر علی و لیوارجانی، شعله. (1387). بررسی اعتبار، روایی و هنجاریابی پرسشنامه حمایت اجتماعی SSQ برای دانش آموزان مقطع متوسطه. فصلنامه علوم تربیتی، شماره 1، از صفحه 147 تا 162.

-   هومن، عباس (1377)، استانداردسازی پرسشنامه سلامت عمومی بر روی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تربیت معلم. پژوهش حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران.

 

-     Alizade, H., and Andries, C, (2002), Interaction of parenting styles and attention deficit hyperactivity disorder in Iranian Parents. Child & Family Behavior Therapy, Vol. 24 (3), 37 - 52.

-     Erikson, E. H, (1968), Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.

-     Fukunishi, I; Maeda, k; Kubota, M & Tomino, y, (1997), Association of alexithymia with low utilization & perception on a measure of social support in patients with peritoneal dialysisi. Psychol Rep, No 80, 127-130.

-     Krejcie, Robert V. & Daryle W. Morgan, (1970), Determining Sample Size for Research Activities, ducational & Psychological Measurement, 30: 608.

-     Morris, P.L; Robinson, R.G; Raphael, B & Bishop, D, (1991), the relationship between the perception of social support & post- stroke depression in hospitalized patient. Psychiatry, No 54, 306-316.

-     Rook, k, (1984), the negative side of social interaction: Impact on psychological Wellbing. Journal of Personality & social psychology, No 46, 97- 108.