جایگاه « عفت جنسی» در شریعت اسلامی و تأثیر آن بر ‏ تحکیم بنیان خانواده‎*‎ ‏ ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

در پژوهش حاضر به تبیین «عفت جنسی» در شریعت اسلامی و بررسی آثار آن بر تحکیم خانواده پرداختیم. بدین منظور ابتدا دو متغیر اصلی تحقیق که عبارتند از «عفت جنسی» و «تحکیم بنیان خانواده» تعریف شد، سپس با استناد به ادلۀ اربعه، (قرآن، سنت، عقل و اجماع)، جایگاه عفت جنسی در شریعت اسلامی را مورد واکاوی قرار دادیم و به این مهم دست یافتیم که دین اسلام بدون توجه به جنسیت، عنایت ویژه­ای به حفظ عفت جنسی دارد. سپس تأثیر عفت جنسی را در تحکیم بنیان خانواده بررسی نمودیم و به این نتیجه دست یافتیم که رعایت عفت جنسی نقشی اساسی در تحکیم بنیان خانواده دارد؛ که از جمله آن، افزایش امنیت اجتماعی، مصونیت ناموس، سلامت و استواری اجتماع و سلامت و طهارت نسل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Sexual Chastity in Islamic Law and its Impact ‎on Strengthening the Family Structure ‎ ‎

چکیده [English]

In the Present study, we have proceeded to explain the concept of sexual chastity in the Islamic Law and to survey its impact on strengthening the family structure. To do this, we first defined the two main variables of the research, namely, sexual chastity and strengthening the family structure. Then, by virtue of the Four Proofs (Quran, Tradition, Reason, and Consensus), we analyzed the status of sexual chastity in the Islamic Law and found that Islam devotes a special regard to sexual chastity, regardless of gender. Afterwards, we examined the effect of sexual chastity on strengthening the family structure and came to the conclusion that observing sexual chastity has a fundamental role in strengthening the family structure, some of which can be cited as security of the society, immunity of honor, health and purity of the generation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strengthening family structure
  • Islamic law
  • Sexual chastity

-   ابن­منظور، محمدبن­مکرم(1414ق)، لسان­العرب، جلد9، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.

-   احمدی­سلمانی، علی(1384)، عفاف در قرآن و حدیث، استاد راهنما: کاظم قاضی زاده، مقطع: کارشناسی­ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

-   اسحاقی، سیدحسین(1387)، گوهر عفاف (پژوهشی درباره حجاب)، قم: انتشارات موسسه بوستان کتاب.

-   انیس، ابراهیم، شوقی­امین، محمد(1369)، المعجم الوسیط، بیروت: دارالامواج.

-   پاک­نیا، عبدالکریم(1390)، عفاف سرچشمۀ زیبایی، چاپ اول، قم: نورالزهراء.

-   التمیمی الآمدی، عبدالواحدبن محمد(1366)، غرر الحکم و دررالکلم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى.

-   الحر العاملی، محمدبن الحسن(1372)، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاءالتراث.

-   حرانی، حسین­بن­شعبه (1404ه.ق)، تحف العقول عن آل الرسول، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.

-   حسینی، اکرم(1383)، تحکیم خانواده در آموزه های قرآنی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، تهران: شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، سال هفتم، شماره 26.

-   دهخدا، علی­اکبر(1377)، لغت­نامه، تهران: دانشگاه تهران.

-   راغب اصفهانی، حسین­بن­محمد(1412ه.ق)، المفردات فی غریب القرآن، ج1، دمشق: دارالعلم الدار الشامیه.

-   ساروخانی، باقر(1385)، روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، ج1، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ یازدهم

-   شلیت، وندی و همکاران(1384)، فمنیسم در امریکا تا سال 2003، ترجمه: معصومه محمدی و همکاران، چاپ سوم، قم: دفتر نشر معارف

-   الصدوق، أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی(1368)، من لا یحضره الفقیه، چاپ اول، یزد: صدوق.

-   الصدوق (ابن بابویه)، ابی جعفر محمدبن­علی بن الحسین بن بابویه قمی(1385)، علل الشرایع، ج1، نجف: مکتبة الحیدریة.

-   طباطبایی، محمدحسین(1381)، تفسیر المیزان، چاپ شانزدهم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-   طبرسی، احمدبن­علی(1403ه.ق)، الاحتجاج علی أهل اللجاج، مشهد: نشر مرتضی.

-   العاملی (شهید اول)، شمس­الدین محمدبن جمال­الدین مکی(1411ه.ق)، اللمعه الدمشقیه، طبع الاول، قم: دارالفکر.

-   عمید، حسن(1381)، فرهنگ فارسی عمید، چاپ24، تهران: امیرکبیر.

-   فلسفی، محمدتقی(1342)، کودک از نظر وراثت و تربیت، تهران: هیأت نشر معارف اسلامی.

-   الفیروز آبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب، بی­تا، قاموس المحیط، بیروت: دار الجیل.

-   کاتوزیان، ناصر(1385)، دوره مقدماتی حقوق مدنی- خانواده، تهران: میزان

-   کلینی رازی (شیخ کلینی)، ابوجعفر محمدبن یعقوب(1388)، اصول کافی، ج 3، چاپ سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-   گیدنز، آنتونی(1384)، جامعه­شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی.

-   لوبون، گوستاو(1378)، تمدن اسلام و عرب، مترجم:محمدتقی فخرداعی،تهران،بی نا

-   مجلسی، محمدباقر(1403ه.ق)، بحارالانوار، ج78، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

-   مکارم شیرازی، ناصر(1374)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-   میرخانی، عزت السادات(1390)، جهانی­سازی، حق عفت جنسی، چالش­های معاصر، مقالۀ چاپ نشده.

-   نکونام، جواد(1386)، روش تحقیق با تأکیدبر علوم اسلامی ویژۀ دوره­های تحصیلات تکمیلی، چاپ چهارم، قم: دانشگاه قم.