رابطه آسیب نوپدید اعتیاد اینترنتی و احساس تنهایی دانشجویان‎ ‎دانشگاه ‏آزاد اسلامی در سال تحصیلی92-1391 در شهر همدان‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه بررسی رابطه بین آسیب نوپدید اعتیاد اینترنتی و احساس تنهایی در دانشجویان انجام شده است. در این پژوهش نمونه ای با حجم 150 دانشجو با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان انتخاب شدند. ابزار پژوهش را پرسشنامه اعتیاد اینترنتی یانگ وپرسشنامه احساس تنهایی آشر تشکیل داده است. نتایج این پژوهش نشان داد بین اعتیاد اینترنتی و احساس تنهایی دانشجویان رابطه معنادار مثبت وجود دارد. علاوه بر این اعتیاد اینترنتی پسران بیشتر از دختران است اما در احساس تنهایی دختران و پسران تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین اعتیاد اینترنتی در رشته های تحصیلی مختلف متفاوت بود و تفاوت معناداری بین اعتیاد اینترنتی رشته های مختلف مشاهده شد به صورتی که اعتیاد اینترنتی در رشته کامپیوتر بیشتر از سایر رشته ها و در رشته روان شناسی کمتر از سایر رشته ها بود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Internet Addiction and Loneliness ‎among the Students of Islamic Azad University ‎

چکیده [English]

Using the technology and Internet has become more prevalent among the youth and teenagers today. Excessive use of Internet can become an issue and turn into an addiction for the youth. Personality and psychological features and behavioral issues lead the teenagers to spend more time on the Internet. The present study aims to examine the relation between Internet addiction and loneliness among the university students. The sample for the present study consisted of 300 students. We selected the participants through cluster sampling. The participants were the students of Islamic Azad University, Hamedan Branch. We used Yung's Internet Addiction Questionnaire and Ashers Loneliness Scale. The results of the present study show that there is a positive significant relationship between Internet addiction and loneliness among the students (p<0.005). Moreover, the addiction to Internet was higher among the boys compared to the girls. However, there was no significant difference between the girls and boys in terms of loneliness. Also, there was a difference between different fields of study in terms of Internet addiction, and there was a significant difference between different fields of study; Internet addiction among the students of Computer Sciences was higher than the rest of the fields. And among the students of psychology, it was lower than all other fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet addiction
  • Loneliness ‎

 

-   اتکینسون، ریتا ال. اتکینسون، ریچـارد سی. اسمیت، ادوارد ای. بم، داریل ج. هوکسما، سوزان تولمن. (بی تا). زمینه روانشناسی هیلگارد (جلد دوم). ترجمه حسن رفیعی، محسن ارجمند، مرسده سمیعی.(1383). تهران: انتشارات ارجمند.

-   امامی کندوانی، رقیه (1390)، احساس خشم و مقابله با آن. پایان نامه کارشناس ارشد روان شناسی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. ص 12-20.

-   آزاد،پیمان. (1387). غلبه بر خشم و احساس تنهایی. تهران. البرز.

-   تبریزی، محسن هویدا،لادن امیدی،فاطمه (1389)، استغراق در فضای مجازی و عوارض فردی و روانی آن، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال چهارم . ص 66-72.

-   جامه بزرگ، محمود (1391)، مقایسه میزان تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی و نوجوانان عادی .پایان نامه کارشناسی، دانشگاه پیام نور واحد فامنین . ص 38-48.

-   داورپناه، فروزنده (1383)، هنجاریابی نسخه تجدیدنظر شده، مقیاس احساس تنهایی ucl (برای دختران 12 تا 18 ساله تهران در تهران) پایان نامه کارشناسی ارشد،چاپ شده، دانشگاه علامه طباطبایی. ص12-18.

-   زربخش بحری، محمد رضا. راشدی، وحید. خادمی، محمدجواد (1385)، احساس تنهایی و اثرات آن. پیایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.ص88-89.

-   سعیدی،علی. شکیبا،ابوالقاسم (1384)، روان شناسی و آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی. انتشارات سنبله.

-   عبداللهیان،حسین (1384)، نوع شناسی و بازتعریف آسیب های اینترنتی و تغییرات هویتی درایران، فصلنامه انجمن ایرانی،  مطالعات فرهنگی و ارتباطات،  شماره 2 و3. ص 135-154.

-   فیروز بخت، مهرداد(1380)، اعتیاد به اینترنت . مجله سرو، ص 26-24 .                                                                 

-   کرمشایی، فائزه. پناهی، امین. صادق نیا، احمد. زیدی، یاسر(1390)، بررسی اعتیاد به اینترنت و فضاهای مجازی در بین جوانان و نوجوانان ، همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایداردانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 17 و 18 اسفند ماه.

-   گرینفیلد، دیوید (1384)، اعتیاد به اینترنت و پیامدهای آن، مجله ره آورد نور، پاییز، شماره 12. ص 65-72.

-   معدنی پور،کبری،حق رنجبر، فرخ،کاکاوند،علیرضا،ثنایی ذاکر،باقر(1390)،بررسی رابطه سبک دلبستگی با خوش بینی واحساس تنهایی دردانش آموزان 12-9 سال شهرکرج ص. 88-95.

-   ناستی زایی،ناصر (1388)، رابطه سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان، مجله طبیب شرق، دوره 11، شماره 1، بهار 88. ص. 22-28.

-   سلیمی،علی (1388)، بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت. کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء . ص 158-169.

 

-   Abdulbari B.(2010),  Do excessive internet use, television viewing and poor lifestyle habits affect low vision in school children. J Child Health Care; 14 (4): 375-385.

-   Asher, s.Hymel, S.Renshaw, P.(1984), lone linessin children.child  development , 55 ,1456-1464.

-   Bart, Ronald.(2010),The network structure of social capital. Research on organizational Behavior.38.178

-   Caplan SE.(2002), Problematic internet use and psycho social well-being: Development of a theory-based cognitive behavioral measurement instrument. Comput Hum Beh.18:553-75.

-   Caldwell, C. D, & Cunningham. T. J.(2010), Internet addiction and students : Implications for school counselors.61-88.

-    Ceyhan AA.(2008), Predictors of problematic internet use on Turkish university students. Cyberpsychol Behav. 11(3):363-5.

-   Chih-Hung, Ko; YEN Ju-Yu; Chen Cheng- Chung; Chen Sue-Huei; Yen Cheng-Fang.(2005). Gender differences and related factors affecting online gaming addiction among Taiwanese adolescents. The Journal of Nervous and Mental Disease 193 (4): 273- 277

-   Elhageen, A.A.M.(2004),Effect of Interaction between  parantel Treament styles and peer Relations in classroom on the feelings of  Loneliness among Deaf children in Egptian schools. UN published M.Ddiser tation eberhard- Karls-university.12-20.

-   Ferris JR. Internet addiction disorder: causes, symptom and consequences (2003), Available from: http://www.chem.vt.edu/ chemdept/dessy/ honors/papers/ferris.125-160.

-    Internet World Stats. (2010), Retrievevd from                          www. Internetworldstats.com

-   Kim EJ, Namkoong K, Ku T, Kim SJ.(2008), The relationship between game addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits. Eur Psychiatry ;23(3):212-8.

-   Kim JH, Lau CH, Cheuk KK, Kan P, Hui HL, Griffiths SM (2010), Predictors of heavy internet use and associations with health-promoting and health risk behavior among Hong Kong university students. J Adolesc. 33(1):215-20.

-   Li, S., Q. Xie, and A. Wang (2008), The Relationship between Age, Gender, Family Support, and Internet Addiction. Paper presented at the annual meeting of the MWERA Annual Meeting, Westin Great Southern Hotel, and Columbus, Ohio Online. http://www.allacademic.com/meta/p275529_index.html

-   Niemz K, Griffiths M, Banyard P.(2005),Prevalence of pathological Internet use among university students and correlations with self-esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and disinhibition. Cyberpsychol Behav; 8(6):562-70.

-   Patrick, F., Joyce, J. (2008), Internet addiction: Recognition and intervention. J Psychiatr Nurs: 22(9):59-60.

-   Putnam, R. (2008), Boxling a lone: America’s declining social capital. Journal of Democracy, 6, 65- 78.

-   Sanders, C.E. Fiels, T. M., Diego, M., & Kaplan. M. (2000), The relationship of internet use to depression and social isolation among adolescents. Adolescence, 35, 237-242.

-   Turkle, S.(2005), Lift behind the screen: Identity in the age of the Internet. NewYork: Simon & Schuster.48-60.

-   Wheeler. D,(2009), The internet in the middle east Global exceptions and local imagination in the Kuwait, state university of New York press.120-140.

-   Young. KS.(1998), Caught in the net. How to recognize the sings of internet addiction and a winning strategy for recovery.1 Edition, John Wiley &sons: New York.278-282.

-   Young, K., & Robert, R. (1998), Internet addiction: Personality Trais Associated with its Development. Paper presented at the 69th annual meeting of the Eastern Psychological Association, Bradford: University of Pittsburgh.28-38.

-   Young, K.,Yuexiao, D & Ying, Li (2011), prevalence Estimates and Etiologic Models of Internet Addiction, In Internet Addiction, A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, Edited by Young K imberly S., Abreu Cristiano Nabuco de, published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersy.

-   Young, K. S. (1998)," Internet Addiction: The Emergence of a Ne Disorder “, Cyber Psychology and Behavior 1(3): 237- 244.

-   Young, K. (2008), Men, Women, and the Internet: Gender Differences.http://www.healthyplace.com/addictions/center-for-internet-addiction recovery/genderand-internet-addiction/menu-id-1105/ accessed May 17