اثر بخشی آموزش شیوه های فرزند پروری بر راهبردهای حل تعارض ‏والدین و فرزندان ‏ ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش شیوه های فرزندپروری بر راهبردهای حل تعارض بین والدین و فرزندان در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی مدارس شهر کرمان انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی می باشد و در آن از طرح پژوهشی ­گروه کنترل نابرابر استفاده شده است. جامعه آماری شامل والدین دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر کرمان و نمونه آماری شامل 70 نفر از والدین دانش آموزان دختر مدارس شهر کرمان (40 مادر و 30 پدر) می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند از بین مدارس شهر کرمان انتخاب شدند و به 2 گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 35 نفر) تقسیم شدند. ابتدا هر دو گروه در مرحله پیش آزمون به مقیاس راهبردهای حل تعارض اشتراس پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل قرار گرفتند یعنی 10 جلسه آموزشی در طول دو هفته متوالی (هر دو روز یک جلسه) و هر جلسه به مدت 60 دقیقه به آنان ارائه شد، اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. مجددا مقیاس راهبردهای حل تعارض در مرحله پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روشهای آماری فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد که آموزش شیوه های فرزند پروری به والدین بر راهبردهای حل تعارض فرزندان تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Teaching Child Nurturing Methods on Strategies ‎of Solving Conflicts between Parents and Children

چکیده [English]

The goal of this research is to study the effect of teaching child nurturing methods on directions of conflict solving between parents and children in female guidance students in Kerman schools. The statistical population of the study consists of parents of female guidance students in Kerman schools and the research sample consists of 70 parents of female guidance school students in Kerman schools (40 mothers and 40 fathers)‚ who  were selected randomly from schools of Kerman city. First‚ the two groups replied to Eshtrase conflict solving scale in the pre-test. Then the experimental group received child nurturing methods training in ten sessions (one 60-minute session every other day). But the control group received no intervention. Once again‚the two groups replied to Eshtrase conflict solving scale in the post-test. For the data analysis, percent, frequency, mean, standard deviation and analysis of covariance were used. The results of analysis of covariance showed that child nurturing methods training has a significantl effect on the strategies of conflict solving between parents and children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child nurturing methods
  • Directions of conflict solving
  • Aggressive ness

 

-   احدی، حسن و جمهری، فرهاد (1380)، روان شناسی رشد. تهران: انتشارات پردیس.

-   افروز، غلامعلی (1382)، روان‌شناسی رابطه‌ها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

-   اکبری، محمد (1391)، مقایسه شیوه های فرزند پروری مادران دانش اموزان پسر 7تا 9 سال دوره ابتدایی با اختلال لجبازی نافرمانی و عادی در شهرستان ایلام،  فصلنامه  افراد استثنایی، سال 3 ،شماره 6 .

-   باباپور خیرالدین، جلیل (1381)، بررسی رابطه بین شیوه حل مسئله، شیوه حل تعارض وسلامت روان شناختی در میان دانشجویان. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

-   پورعبدلی، محمدرضا؛ فلاحت پیشه، اشکان (1387)، ارتباط بین شیوه های فرزند پروری مادر و فرزند پروری ادراک شده با مکان کنترل و خود پنداره فرزندان، فصلنامه دانش وپژوهش در روان شناسی ، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان (اصفهان)، سال 6، شماره 37،صص 128-107.

-   توزنده جانی، معصومه؛ میرزایی، فاطمه السادات (1390)، اثربخشی شیوه های فرزند پروری بر خود کارامدی وسلامت روان دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور وازاد نیشابور، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی گناباد، دوره 17، شماره 2.                                               

-   حسینیان، سیمین. شفیعی نیا، اعظم (1384)، بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل تعارض بر کاهش تعارض های زناشویی زنان. اندیشه های نوین تربیتی. سال 1. شماره 4.

-   دیباجی فروشانی، فاطمه سادات. (1387). بررسی تاثیر نقش روابط بین والدین نظیر رضایت زناشویی، راهبردهای حل تعارض و سبک های دلبستگی آنان بر پیشرفت تحصیلی فرزندان. پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکز.

-   زارعی، اقبال (1388)، بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با ارتکاب نوجوان به رفتارهای پرخطر بر اساس مقیاس کلونینگر، دانشگاه هرمزگان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 18، شماره 3، ویژه نامه همایش رفتارهای پر خطر .

-   قائمی، علی (1378)، شناخت، هدایت و تربیت نوجوانان. تهران: انتشارات امیری

-   لواسانی، زهرا (1382)، رابطه هوش و شیوه های فرزند پروری با تفکر انتقادی در دانش آموزان دختر و دبیرستان های استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

-   ماسن، پاول هنری، کیلگان، جروم، هوستون، آلتا کارول، کانجر، جان جین وی؛ رشد و شخصیت کودک، ترجمۀ مهشید یاسایی(1380)، چاپ هفدهم، انتشارات کتاب ماد، تهران.

-   هیبتی، خلیل (1387)، بررسی شیوه های فرزند پروری والدین و رابطه آن با       شیوه های مقابله با استرس دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر زرقان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

 

-   Alison, H., Andriesm, C. & Ennet, S (2004), Interaction of parenting style and attention deficithyperactivity disorders in Iranian parents child and family behavior therapy.

-   Allison, Barbara. N &jearlyn,B. Schnltz. (2004), Parent- adolescent conflict in early adolescence. Journal Article excerpt: vol. 39.

-   Beneson, G (2009), the efficacy of the triplep positive parenting problem in improving parenting and child behavior: A comparision with two other treatmentconditions, behavior research ANF therapy 46, 411, 427.

-   Burton, P. Phipps, S. Gurtis, P. (2011), all in the family: A Simultaneous modedl of parenting style and child conduct. Journal of abnormal child, Psychology, 92, 2, 368-373.

-   Dupree Shilelds, C. (2007). The relationship between goal orientataion, parenting style, and self – handic aping in adolescents, unpublished doctoral dissertation. University of Alabama: Alabama.

-   Hendriksen, J. G. M., steyacrt, J, ranzeban, T.M.C.B., crolla. I.F.A.M., jolles, J (2001), factors effecting the relation between parentaleducations as well as occuptiotion and behavior in Dutch. 5- 17.

-   Irvine, A.B., Biglan, A., Smolkowski, K., Metzler, C.W, & Ary, D.V. (1999),  The effectiveness of a parenting skills programs for parents of middle school students in a small community, journal of consulting and clinical psychology, 67, 811-825.

-   Keskin, G. (2008), Relationship between mental health, parental attiude and attachment style in adolescence. Annual Journal of Psychiatry. (anadolu psikiyatri dergisi), 9 (3), 139- 147.

-   Pckiener, L. & Lametsapelto, R. (2010), Search for parenting style: across- situational analysis of parental behavior .Geretics, social and general psychology monographs vol. 22.

-   Reisch, S. & Jackson, N. &chanchong, W. (2003), Communication approach to parent- child conflict: young adolescence to young adult-pediatrnurs. 18(4). 244-250

-   Vertime, P.  (2002), Attachment styles and internal working models of self and relationship patterns. In G. J. O. Fletcher & J. Fitness (Eds). Knowledge struction in close relationshis: a socio psychological approach. (pp25- 61).

-   Voydanoff, P., & Donnelly, B .w. (1998), Parenting stress as a mediator of the relation between parenting support and optimal parenting parenting: science and practice, 2 , 409 -435.