بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری ‏ مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏ از دیدگاه کارشناسان مالی زن

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسؤولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری مسؤولیت اجتماعی از پرسشنامه های استاندارد در این زمینه و به منظور محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از سه معیار، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و قابلیت پیش بینی سود استفاده شده است. در این پژوهش،تعداد 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است که شامل دوره زمانی 1386-1390 است. در تحقیق حاضر از سه متغیر، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. ابزار گردآوری داده های کیفیت گزارشگری مالی، صورتهای مالی شرکت­ها بوده و ابزار گردآوری داده های مسؤولیت اجتماعی پرسشنامه محقق می­باشد که پس از پایایی سنجی آن میان اعضای نمونه تقسیم و پس از گردآوری داده­ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحیل صورت پذیرفته و فرضیات مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مسؤولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود رابطه معناداری ندارد. اما مسؤولیت اجتماعی با قابلیت پیش بینی سود رابطه معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


-   تقی زاده هوشنگ، سلطانی فسقندیس غلامرضا (1389)، تاثیر اخلاق کسب و کار بر مسئولیت اجتماعی بنگاه، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره های 3و4، ص 104-94.

-   جبارزاده کنگرلوئی، بایزیدی انور(1389)، بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی با محافظه کاری در گزارش­گری مالی شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال سوم، شماره9، بهار89،ص 96-77

-   رویایی رمضانعلی، حسین مهردوست(1388)، بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقای مسئولیت اجتماعی، پژوهش نامه علوم اجتماعی،سال سوم،شماره 3، 59-43.

-   عرب صالحی و دیگران (1392)، رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش­های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره9، 1392، ص1-20

-   مشبکی اصغر، خلیلی شجاعیوهاب(1389)، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان­ها (وزارت نیرو به عنوان مورد)، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و یکم، شماره پیاپی(40)، شماره چهارم، ص37-56.

 

-   Choi, T.H. and Pae J. (2011), Business Ethics and Financial Reporting Quality: Evidence fromKorea. Journal of Business Ethics, Vol. 103, 403-427.

-   Davis, K. (1960), "Can business afford to ignore its social responsibility?” California Management Review, 2 (3), 70-76

-   Jin, G. K. & Drozdenko, R. G. (2010). "Relationships among Perceived Organizational Core Values, Corporate Social Responsibility, Ethics, and Organizational Performance Outcomes: An Empirical Study of InformationTechnology professionals", Journal of Business Ethics, Vol. 92, 341–359

-   Karna, et al, (2004), Social responsibility in environmental marketing planning. European Journal of Marketing, Vol. 37 No. 5/6

-   Kim, M. and kim, Y. (2014), Corporate social responsibility and shareholder value of restaurant firms, International Journal of Hospitality Management, Vol. 40, 120-129.

-   Kim, Y. & Kim, S. Y. (2010),"The Influence of Cultural Values on Perceptions of Corporate Social Responsibility: Application of Hofstede’s Dimensions to Korean Public Relations Practitioners", Journal of BusinessEthics, Vol. 91, 485–500.

-   Kim, Y., Li, H. and Li, S. (2014),Corporate social responsibility and stock price crash risk, Journal of Banking & Finance, Vol. 43, 1-13.

-   Kim, Y., Park, M. and Wier, B. (2012), Is Earnings Quality associated with Corporate Social Responsibility? The Accounting Review, Vol. 87, No. 3, 761-796.

-   Laksmana, I. and Yang Y. (2009), Corporate citizenship and earnings attributes. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, Vol. 25,  40-48.

-   Lantos, G. P. (2001), The boundaries of strategic corporate social responsibility. Journal of Consumer Marketing, 18(7), 595-630.

-   Liang H. &Renneboog L. (2014), The Foundations of Corporate Social Responsibility, Finance Working Paper N 394.

-   MELO, T.; MOURA-LEITE, R.C.; PADGETT, R.C. Conceito de responsabilidade social corporativa dos hotéis de luxo de Natal/RN, Brasil. Caderno Virtual de Turismo. Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p.152-166, ago. 2012.

-   Porter, M.E. (1991), American’s green strategy. Scientific American, 264, 168

-   Rahahleh, M. Y., Shariari, J. A.(2008), The Extent of Social Responsibility Accounting Application in the Qualified Industrial Zones in Jordan. Journal of International Management Review, Vol. 4 No. 2, pp 5

-   Saiful, Jan (2006), Defining Corporate Social Responsibility. Journal of Public Affairs 6: 176-184.

-   Salewski, M. and Zülch H. (2012), The Association between Corporate Social Responsibility (CSR) and Earnings Quality – Evidence from European Blue Chips, HHL Working Paper Series No. 112.

-   Verdi, R.S.(2006), "FinancialReporting Quality and Investment Efficiency" Working paper,University of Pennsylvania.

-   Werhane, P.H. (1985), "Persons, rights and corporations", Englewood Cliffs, Prentice-Hall.

-   Zairi, M., and Peters, J. (2002), "The impact of social responsibility on business performance", Managerial Auditing Journal, 17 (4), 422-456.

-   Zhu, D & Tan, K.H (2008), Issues and challenges of CSR practices in textile industry: an empirical study in Suzhou, China. Management and Enterprise Development Journal, 5(6): 759-772.