جهت گیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی، ادراک حمایت اجتماعی ‏ ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش  ارائه الگوی ادراک حمایت اجتماعی درزمینۀ نقش جهت گیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی است. 500 نفر از دانش آموزان شهرستان خوسف (سال تحصیلی92-91) به صورت چند مرحله ای، مقیاس های جهت گیری مذهبی (آلپورت (Alport) ، 1963)، مرکز کنترل بیرونی (راتر(Rotter) ،1996) و حمایت اجتماعی (مالکی، دیمری و الیوت (CASSS) ،2000) را تکمیل کردند. پژوهش از نوع همبستگی است که از روش تحلیل مسیر بهره گرفته شد. نتایج نشان داد جهت گیری بیرونی مذهبی به طور غیرمستقیم از طریق افزایش مرکز کنترل بیرونی، کاهش ادراک حمایت والدین و دوستان را موجب می شود. لذا نه تنها بررسی نقش جهت گیری مذهبی در ادراک حمایت اجتماعی مهم می باشد، بلکه مرکز کنترل تبیین کننده، نقش جهت گیری مذهبی بر ادراک حمایت اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Orientation and External Control Center,‎ Social Support Perception

چکیده [English]

The purpose of this article is to present a social model in relation to the role of religious orientation and external Control Center.  Through the use of multi-stage method, 500 students of Khoosef Town in the academic year of 1391-1392 were asked to fill in the religious orientation (Allport,1963), external control center (Rotter,1996), and social support(Maleki, Dimry, and Eliot 2000) questionnaires. The research   is a kind of correlation that has used path-based analysis. The results showed that external religious orientations, by increasing the external control center, indirectly cause a decrease in the perception of support from parents and friends. The role of religious orientation, therefore, is very important in the perception of social support. Also, the control center clarifies the role of religious orientation in the perception of social support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious orientation
  • External control center
  • Parents and friendsُ‎ social ‎support

 

-   ابوطالبی جهرمی، فاطمه(1390)،((رابطه بین انواع و منابع حمایت اجتماعی با بهزیستی ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان))، پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده، دانشگاه بیرجند،ص46.

-   برقی، زیبا؛ احمد علیپور(1388)،((بررسی رابطه سلامت روان با باورهای مذهبی، منبع کنترل و خوش بینی استادان دانشگاه))، معرفت در دانشگاه اسلامی43، س13، ش3، ص170-148.

-   حیدری رفعت، ابوذر؛ علی عنایتی نوین فر(1389)،((رابطه بین نگرش دینی و شادکامی دربین دانشجویان))، روان شناسی دین، س3، ش4، ص72-61.

-   شهابی زاده، فاطمه؛ محمدعلی مظاهری(1391)،((دلبستگی ادراک شده دوران کودکی، کارکرد خانواده و مقابله مذهبی))، فصلنامه روان شناسان ایران، س8، ش31، ص234-221.

-   صالحی، لیلی؛ لاله سلیمانی زاده،؛ عباس باقری یزدی و عباس عباس زاده(1386)، ((رابطه بین اعتقادهای مذهبی و منبع کنترل با سلامت روان در دانشجویان))، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، س11، ش1،ص6-1.

-   عسکری، مارال (1390)،((ساختارهای زیستی شخصیت بررسی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری، دلبستگی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی))، پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده، دانشگاه آزاد بیرجند،ص13.

-   قمری، محمد(1390)،((رابطه دین داری و حمایت اجتماعی در دانشجویان))، روان شناسی و دین، س4، ش1، ص104-89.

-   کوشکی، شیرین؛ مهدی خلیلی فر(1389)،((نگرش مذهبی و منبع کنترل))، اندیشه و رفتار، دوره 4، ش15،ص40-33.

-   هومن، حیدرعلی(1384)،((مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل))، انتشارات سمت،تهران،ص245-165.

 

-   Beck, R.(2006),” God as a secure base: attachment to God and theological exploration”, Journal of Psychology and Theology, V34, N 2, p125-132.

-   Kirkpatrick, L.A. (1994),” The role of attachment in religious belief and behavior”. Advances in personal relationships. London. 5:239-25.

-   Moltafet, G.; Mazidi, M.; Sadati,S. (2010),”Personality traits, religious orientation and happiness”, Procedia Social and Behavior Sciences 9,63-69.

-   Pressman, H. A. (1990),”Religios belief depression and ambulation status in elderly women with broken hips”. Am, J. Psychiatry; 147; 758-60.

-   Schieman, S. Pudrovska,T. & Milkie, M. A. (2005),”The Sense of divine control and the Self-Concept”,Research on Aging,27.165-196.

-   Shrauger, J. S, & Silverman, R. E. (1971),”The relation of religious background journal for the scientific study and participation to Locus of control.Religion, 10,11-16.

-   Thalbourne, M. A. (2007),”Potential psychology predictors of religiosity”, International journal for psychology of religion, 17, 333-336.