مقایسه لنگرهای شغلی بین دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق مقایسه لنگرهای شغلی بین دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز (334 نفر) بود. نمونه تحقیق شامل ۱۷۹ نفر از کلیه دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز که بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسش نامه لنگرهای شغلی (ادگار شاین،2006)که پس از اعتبار یابی بین آزمودنی ها توزیع شد. نتایج نشان داد وضعیت لنگرهای شغلی دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز متوسط به بالاست (۰1/۰P <). همچنین بین لنگرهایشغلی دبیرانزن و مردتربیت بدنی شهرستان تبریز تفاوت معناداری وجود ندارد( ۰۵/۰P>).
 

کلیدواژه‌ها


-   رئوف، ﻋﻠﻲ (1381)، ﺑﺎﻻ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آموزشی، آستان قدس رﺿﻮی، ﻣﺸﻬﺪ، شرکت به نشر.
-   وزیری (139۱)، موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی ،سازمان گسترش و نوسازی ایران . دسترسی از طریق سایت www.IPHRD.org
-   مهری،کاظم (1390)،مقایسه لنگرهای شغلی و تعهد سازمانی بین اعضای هیات علمی تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی ایران. فراسوی مدیریت، 17، 130-111.
-   عباس پور (1387)، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ (روﯾﮑﺮدﻫﺎ، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ)، ﺗﻬﺮان: انتشارات سمت.
-   عباس زاده و همکاران (1389)، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرراﻫﺔ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﺪارس ﺳﻤﻨﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺘﺎن،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 3، 104-87 .
-   قلاوندی و همکاران (1389)، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و لنگرهای مسیر شغلی با منظرهای عملکرد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاههای اردبیل، ارومیه و تبریز. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، 19.
-   کیانی راد، حمیدرضا (1387)،کاربرد لنگرگاههای مسیر ترقی در شغل افراد بر اساس الگوی شاین، مجله میثاق مدیران.
 
-   Catherine Steele, C. &.­S. (2007), Career Anchors – An Empirical Investigation. Proceedings of the British Psychological Society’snOccupational Psychology Conference.  Bristol, England:  ISBN: 978-1-85433-467-1.
-   Coetzee, M, screuder, D., Tladinyane. (2007), “Organizational commitment and its relation to career anchors” southern African Business Review, Journal of Human Resource Management, Vol.11, Issue 1, PP. 65-85.
-   Dorah  Ataphia,(2011),The Impact of Environment on Productivity in Secondary Schools, African Journal of Education and Technology, Volume 1   Number 1, April 2011; pp. 116-122.
-   Galavandi, H. (2012), Relationship between Career Anchors and Organizational Commitment among Faculty Members,Journal of Studies in Education ISSN 2162-6952 2012, Vol. 2, No
-   Robbins SP. Organizational behavior management. Trans. Parsayian A, Arabi A.Tehran: Office of Cultural Research Publication; 2006. p. 294-310.
-   Schein, E.H. (1996), Career Anchors Revisited Implications for Career Development in the 21st Century, Academy of Management Executive, 10 (40), 80-88.
-   Schein, E.H.(1985),Career Anchors: Discovering Your Real Values University Associats Inc. San Di ego, California.
-   Schein, E. H. (2006), Career Anchors Self Assessment. Copyright by John Wiley & Sons, Inc. Printed in the United Stated of America, 3th .Ed.
-   Manen,V an. And Schin, E. H. (1977), Career development in improving life at work. Behavioral scince approaches to organizational change. E dited buys hackman J. R. and Suttll J. L. Santa marina.
-   Pahlavan P. (2002), Human recourse management. Development of job career. Proceedings of the 1st National Congress Human Recourse Management in Hospital; 2002 Dec 16-18; Tehran, Iran; 2002. p. 147-9.
-   Pour Armen, B. (1373), "Evaluation of educational ministry managers of technical training of manpower in the field of education on productivity in the department." MS Thesis, School of Psychology and Educational Sciences, Tehran University (In Persian).