تعیین اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر دارای ‏نارسایی ویژه در یادگیری ریاضی پایه های سوم و چهارم ابتدایی نواحی 1 ‏و2 شهرارومیه در سال تحصیلی 92-1391‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر دارای نارسایی ویژه در یادگیری ریاضی پایه های سوم و چهارم ابتدایی نواحی 1 و 2 شهر ارومیه، در سال تحصیلی 92-91 می باشد. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی است. جامعه ی آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان دختر دارای نارسایی ویژه در یادگیری ریاضی پایه های سوم و چهارم ابتدایی نواحی 1 و 2 شهر ارومیه که تعداد آنها 60 نفر بود و در سال تحصیلی 92-91 تحصیل می کردند. باروش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 30دانش آموز دارای اختلال یادگیری ریاضی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نمونه پژوهش بصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از هر دو گروه بااستفاده از آزمون ریاضیات ایران کی مت پیش آزمون به عمل آمد. (روایی این آزمون از طریق روایی محتوا،روایی تفکیکی، روایی پیشبین محاسبه و روایی همزمان آن بین 55/0 تا 76/0 به دست آمده است. اعتبار آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ  برآورد و میزان آن در پنج پایه بین 80/0 الی 84/0 گزارش شده است). سپس کلاسهای آموزش توجه به شیوه گروهی و در 10 جلسه 45 دقیقه ای برای گروه آزمایش برگزار گردید. گروه کنترل، هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات آموزش، پس آزمون ریاضیات ایران کی مت، از هر دو گروه گرفته شد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که آموزش، توجه و عملکرد ریاضی دانش آموزان با نارسایی ویژه در یادگیری ریاضی را در سه سطح، محتوایی، عملیاتی و کاربردی افزایش  داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Effectiveness of‏ ‏Attention Training on the ‎Mathematics Performance of Female Students with Disabilities ‎in Learning Mathematics in Third and Fourth Grade ‎Elementary Schools of Districts 1 and 2 in the City of Urmia ‎during ‎‏ ‏the Academic Year 2012 -13 ‎

چکیده [English]

The purpose of the present research is to determine the effectiveness of attention training on the mathematics performance of female students with disabilities in learning mathematics in third and fourth grade elementary schools of districts 1 &2 in the city of Urmia in the academic year2012-13.The research method was quasi-experimental.The statistical population includes female students with disabilities in learning third and fourth grade elementary school mathematics,district 1 & 2 in the city of urmia, totalling 60 students who enrolled in the academic year 2012-13.By random sampling method,30 students with mathematics learning disabilities were selected. Then, the students in this sample group were randomly placed in experimental and control groups. Both groups were given pretest by key Math mathematical test.(The reliability of key Math mathematical test was obtained through Cronbach¢s alpha).The students in the experimental group received attention training for 10 sessions of 45 minutes duration each. The control group received no training. At the end of the treatment, both groups were given the posttest key Math mathematical test. The research data were analyzed using Analysis of Covariance method. The analysis of the research data revealed that training attention significantly increases the math performance of students with math learning disabilities in theoretical, functional, and applied mathematics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention training
  • mathematics performance
  • Students with mathematics ‎learning disability

 

-   ایراندوست زینب (1387)، اثر تقویت ادراک بینایی براساس مدل فراستیک بر بهبود اختلال ریاضی دختران دانش آموز  پایه چهارم ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد   روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی.

-   بیابانگرد، اسماعیل (1391)، روانشناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیری)، چاپ پنجم، تهران، نشر ویرایش.

-   تبریزی، مصطفی (1383)، درمان اختلالات ریاضی، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات فراروان.

-   حمید، نجمه (1385)، بررسی اختلال یادگیری ریاضی دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی ناحیه یک تهران و اثر بخشی آموزش توجه و آرامش عضلانی درکاهش اختلال یادگیری ریاضی در آنان، مجله علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز،2، 136-119.

-   خبازی فرد، امید (1384)، بررسی علل مشکلات یادگیری در دانش آموزان بدون سرپرست خانواده، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد همدان.

-   داکرل، جولی و مکشین، جان (1376)، روی آوردی شناختی به مشکلات یادگیری کودکان، ترجمه عبدالجواد احمدی و محمود رضا اسدی، تهران، انتشارات رشد.

-   راینیکه، مارک ای، داتیلیو، فرانک، ام و فریمن، آرتور، شناخت درمانی در کودکان و نوجوانان، ترجمه علاقبند راد، جواد و فرهی، حسن (1380)، تهران، انتشارات بقعه.

-   رمضانی، مریم ( 1379 ). تأثیر برنامه ها ی ترمیمی در فراگیری دانش آموز ان حساب نارسا  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران.

-   رمضانی، مژگان (1380)، میزان شیوع حساب نارسایی در دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهر تهران، پژوهشکده کودکان استثنایی، سال دوم، شماره 30.

-   درخشان، فریدون و فریار، اکبر (1383)، ناتوانی های یادگیری اصول نظری،تشخیص و راهبردهای آموزشی، تبریز:انتشارات نیما.

-   سلطانی کوه نبانی، سکینه (1384)، مقایسه کارکردهای هماهنگ ساز دانش آموزان دارای اختلال ریاضی با عادی پسر ابتدایی، پایان نامه ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی.

-   سولسو رابرت (1371)،روان شناسی شناختی، ترجمه فرهاد ماهر. چاپ اول. تهران: انتشارات رشد.

-   سیف نراقی، مریم و نادری، عزت الله (1384)، نارسایی های ویژه در یادگیری          ( چگونگی تشخیص و روش های باز پروری )، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مکیال.

-   عابدی، احمد. پیروز زیجردی، معصومه. یارمحمدیان، احمد. (1391). اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله ناتوانی های یادگیری. دوره 2. شماره 1/106-92.

-   عابدی، احمد (1389). اثر مداخلات عصب شناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان دچار ناتوانی یاد گیری ریاضی، تازه های علوم شناختی. 1، 16 – 1.

-   عبدالحسین زاده، عباس( 1382 ). بررسی و مقایسه الگوی پاسخ دهی دانش آموزان دختر دارای اختلالات یادگیری ویژه ریاضیات و دانش آموزان عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران.

-   قاسمیان مقدم، محمود (1380)، مقایسه عملکرد دانش آموزان پسر با  نارسایهای  ویژه در یادگیری ریاضی و املاء با دانش آموزان عادی در خرده آزمون های 12 گانه   wisc، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی.

-   کاپلان، هارولد و سادوک، بنیامین (1382)، خلاصه روانپزشکی، ترجمه حسین رفیعی و خسرو سبحانیان.تهران: انتشارات ارجمند.

-   کاکاوند، علیرضاو احدی،حسن (1390 ) ،اختلال های یادگیری (از نظریه تا عمل، تهران، نشر ارسباران .

-   کرمی، حمید (1384)، بررسی اثر بخشی آموزش توجه به عملکرد ریاضی و سطح سازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اراک، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اراک.

-   کریمی ، یوسف(1383). اختلالات یادگیری. تهران : انتشارات ساوالان.

-   لرنر، ژانت (1384)، ناتوانایی های یادگیری، ترجمه دانش، عصمت ، تهران:انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

-   محمداسماعیل، الهه و هومن ،حیدر علی (1381)، انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات ایران کی مت،تهران: سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی کشور.

-   میرافشار، منصور (1387)، رشد خواندن و نارساخوانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه گفتار درمانی.

-   نلسون، ریتا ویکس و ایزرائل، آلن سی (1380)، اختلالهای رفتاری کودکان، ترجمه منشی طوسی محمد نقی ، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

-   هونجانی، اسماعیل (1386)، بررسی اثر بخشی آموزش دقت به توانایی دیکته نویسی دانش آموزان دوره ی ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه اصفهان.

 

-   Brown, E (2006), Executive functions and Attention: Deficit Hyperactivity Disorder. Yale University, USA. Education vol.53, No.March 2006, pp.35-46

-   Dowker, A.(2005),Eerly identification and intervention for students With mathematics Difficulties.Journal of Learning Disabilities ,38,p328-331.

-   Faraone, S. V., Biederman, J., Monuteaux. M. C.Doyle, A. E., & Seidman, L. J. (2001), a psychometric measure of learning disability preddiets educational failure four years later in boys with attention- difictity/ hyperacitivity disorder. Journal of Attention Disorder, 4, 220-230.

-   Geary, D.C., Hoard, M.K., Byrd-Craven, J., & DeSoto, C.M. (2004), Strategy choices in simple and complex addition: Contributions of working memory and counting knowledge for children with mathematical disability. Journal of Experimental Child Psychology, 88, 121–151.

-   Kamman. M.P 8 wong.B.Y.L (1993), Lnducing adaptive coping self-statements training. Journal of learning Disabilities 26(9)630-638.

-   Lucan geli.D.A, cornoldi. C 8 tellarini.M, (1998), Metacognition and learning disabilities. Journal of Research and practice 8-203-222.

-   Maccuby.c, Hayan.s (2006). In tvroduction to sensation perception (2nd ed) . New. Jersy.prentice Hall Inc.

-   Richard. K, Samuels. H (1990), Journal of Developmental Neuropsychology, 3- 801-816.

-   Richman. D (1986) , A cognitive Approach to learning Disabilities, 26(6) 351-360 .