بررسی‎ ‎وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه ‏دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهر تهران در سال 1392‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهر تهران در سال 1392، بر اساس ویژگی­های فردی کارکنان بود.روش این مطالعه یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و از نوع همبستگی است. شرکت­کنندگان در این پژوهش عبارت بودند از 183 نفر کارکنان مراکز درمانی-توانبخشی تحت نظارت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهر تهران در سال 1392 که به شیوه نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه استاندارد اخلاق کار گریگوری سی پتی (1990) استفاده شد. طبق نتایج این پژوهش، نمرات اخلاق کاری در افراد گروه­های سنی مختلف با هم متفاوت است. بین زنان و مردان در روابط سالم و انسانی و پشتکار و جدیت در محل کار تفاوت معنادار وجود دارد. سابقه شغلی افراد بر اخلاق کاری آنها تأثیر می­گذارد. بین افراد متأهل و مجرد در بعد روابط سالم و انسانی تفاوت معنادار وجود دارد. شرایط استخدامی افراد بر برخی از ابعاد اخلاق کاری در آنها تأثیر    می­گذارد. بین نوع کار و تحصیلات افراد با اخلاق کاری آنها ارتباطی یافت نشد. نتایج پژوهش حاضر در راستای بسیاری از پژوهش­های پیشین، علاوه بر قبول تاثیرات فرهنگی – اجتماعی بر اخلاق کاری کارمندان و کارکنان رسمی و غیر رسمی ارگان­های مختلف، بر نقش ویژگی­های فردی همچون سن، سابقه کاری، تأهل و جنسیت در میزان اخلاق کاری و ابعاد مختلف آن صحه می­گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Work Ethics of the Employees of Medical – ‎Rehabilitation Centers Affiliated to the University of Social ‎Welfare and Rehabilitation Sciences of Tehran in 2013 ‎

چکیده [English]

  The aim of this study was to investigate the work ethics of the employees of Medical-Rehabilitation Centers under Supervision of the University of Social Welfare and Rehabilitation Scienses of Tehran in1392 based on individual characteristics. In this study, a correlational design was used. 183 Employees of the Medical-Rehabilitation Centers under Supervision of the University of Social Welfare and Rehabilitation Scienses of Tehran completed the Personal Information questionnaire and Petty`s work ethics scale (Gregory C. Petty, 1990). The results showed a significant relationship between age, gender and marital status and work ethics of the employees of Medical-Rehabilitation Centers under Supervision of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. The results of the present study, in line with many previous studies, in addition to accepting the socio-cultural influences on employees, work ethic in various formal and informal institutions, highlights the role of individual characteristics (such as age, gender and marital status) in  the rate of work ethics and its various dimensions .
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • work ethic
  • Individual characteristics
  • marital status
  • University of ‎Social Welfare and Rehabilitation Scienses

 

-   سایت تحلیلی خبری تابناک (1391)، اعلام ساعت کار مفید در ایران. ۲۰ بهمن ۱۳۹۱.

-   قاسمیان، معصومه(1383)، نقش پنج منظومه عمده اخلاقی در تصمیم گیری مدیران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و شرکت های اقماری آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

-   گیوریان، حسن (1384)، نقش سطوح اخلاقی در تصمیمات سازمانی.ماهنامه تدبیر، شماره 162.

-   کاویان اهوازی، بهنام (1383)، بررسی اخلاق کار در ذوب آهن اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی   

 

-   Berry, L. R., & Glenn, R. E. (2004), The ABC’s of a good work ethic. Education Digest, 69(8),

-   Bloom M (2010), Client-Centered Evaluation:  Ethics for 21st century Practitioners.  Journal of Social Work Values and Ethics 7(1):73-88.

-   Bradley, C. (2007), Work Ethics: It takes more than skill to be successful in today’s job market. Retrieved on January 1, 2009 from http://www.associatedcontent.com

-   Blythe, J., Caumann, A., Zeytnogla, I. U., Denton, M., Akhtar-Dunesn, N., Davies, S., & Kolotylo, C. (2008), Nursing generations in the contemporary workplace. Public Personnel Management. Retrieved October 14, 2008 from hhtp://www.allbusiness.com/labor-employment/human-resources-personnel-management/

-   Carline  Bruce  Ian,  Gervais  Simon  (2006),Work ethic,  Employment Contracts,  firm  values,  Fucu  school  of  Business,  Duke  University.

-   Cherrington, D. J. (1980), the work ethic: Working values and values that work. New York: American Management Association

-   Harvell, K. (2009), a new study of the ethic as determined by occupation, Education, Age, Gender and Work experience. Under direction of Roger B. Hill.

-   Hill, R. B., & Fouts, S. (2005), Work ethic and employment status: A study of jobseekers. Journal of Industrial Teacher Education, 42(3), 48-65.

-   Petty, G. C. (1995), Adults in the workforce and the occupational work ethic. Journal of Studies in Technical Careers, 15(3),133-140.

-   Ryken, L. (2006), the original puritan work ethic. Christian History Biography, 89, 32-37.

-   Yankelovich, D. & lmmerwahr.(2009),Putting the work ethic to work, Society 21(2), 58-76.