بررسی‎ ‎وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه ‏دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهر تهران در سال 1392‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهر تهران در سال 1392، بر اساس ویژگی­های فردی کارکنان بود.روش این مطالعه یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و از نوع همبستگی است. شرکت­کنندگان در این پژوهش عبارت بودند از 183 نفر کارکنان مراکز درمانی-توانبخشی تحت نظارت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهر تهران در سال 1392 که به شیوه نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه استاندارد اخلاق کار گریگوری سی پتی (1990) استفاده شد. طبق نتایج این پژوهش، نمرات اخلاق کاری در افراد گروه­های سنی مختلف با هم متفاوت است. بین زنان و مردان در روابط سالم و انسانی و پشتکار و جدیت در محل کار تفاوت معنادار وجود دارد. سابقه شغلی افراد بر اخلاق کاری آنها تأثیر می­گذارد. بین افراد متأهل و مجرد در بعد روابط سالم و انسانی تفاوت معنادار وجود دارد. شرایط استخدامی افراد بر برخی از ابعاد اخلاق کاری در آنها تأثیر    می­گذارد. بین نوع کار و تحصیلات افراد با اخلاق کاری آنها ارتباطی یافت نشد. نتایج پژوهش حاضر در راستای بسیاری از پژوهش­های پیشین، علاوه بر قبول تاثیرات فرهنگی – اجتماعی بر اخلاق کاری کارمندان و کارکنان رسمی و غیر رسمی ارگان­های مختلف، بر نقش ویژگی­های فردی همچون سن، سابقه کاری، تأهل و جنسیت در میزان اخلاق کاری و ابعاد مختلف آن صحه می­گذارد.

کلیدواژه‌ها


 

-   سایت تحلیلی خبری تابناک (1391)، اعلام ساعت کار مفید در ایران. ۲۰ بهمن ۱۳۹۱.

-   قاسمیان، معصومه(1383)، نقش پنج منظومه عمده اخلاقی در تصمیم گیری مدیران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و شرکت های اقماری آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

-   گیوریان، حسن (1384)، نقش سطوح اخلاقی در تصمیمات سازمانی.ماهنامه تدبیر، شماره 162.

-   کاویان اهوازی، بهنام (1383)، بررسی اخلاق کار در ذوب آهن اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی   

 

-   Berry, L. R., & Glenn, R. E. (2004), The ABC’s of a good work ethic. Education Digest, 69(8),

-   Bloom M (2010), Client-Centered Evaluation:  Ethics for 21st century Practitioners.  Journal of Social Work Values and Ethics 7(1):73-88.

-   Bradley, C. (2007), Work Ethics: It takes more than skill to be successful in today’s job market. Retrieved on January 1, 2009 from http://www.associatedcontent.com

-   Blythe, J., Caumann, A., Zeytnogla, I. U., Denton, M., Akhtar-Dunesn, N., Davies, S., & Kolotylo, C. (2008), Nursing generations in the contemporary workplace. Public Personnel Management. Retrieved October 14, 2008 from hhtp://www.allbusiness.com/labor-employment/human-resources-personnel-management/

-   Carline  Bruce  Ian,  Gervais  Simon  (2006),Work ethic,  Employment Contracts,  firm  values,  Fucu  school  of  Business,  Duke  University.

-   Cherrington, D. J. (1980), the work ethic: Working values and values that work. New York: American Management Association

-   Harvell, K. (2009), a new study of the ethic as determined by occupation, Education, Age, Gender and Work experience. Under direction of Roger B. Hill.

-   Hill, R. B., & Fouts, S. (2005), Work ethic and employment status: A study of jobseekers. Journal of Industrial Teacher Education, 42(3), 48-65.

-   Petty, G. C. (1995), Adults in the workforce and the occupational work ethic. Journal of Studies in Technical Careers, 15(3),133-140.

-   Ryken, L. (2006), the original puritan work ethic. Christian History Biography, 89, 32-37.

-   Yankelovich, D. & lmmerwahr.(2009),Putting the work ethic to work, Society 21(2), 58-76.