مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مطلقه و غیرمطلقه به عنوان پیش بینی کننده افسردگی، اضطراب و استرس

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عدم تحمل بلاتکلیفی در بین زنان مطلقه و غیر مطلقه به عنوان پیش بینی کننده افسردگی، اضطراب، استرس بود. مطالعه حاضر از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان مطلقه تحت پوشش سازمان بهزیستی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان خوی (اداره بهزیستی و مرکز مشاوره تارا) و زنان غیرمطلقه تشکیل می­داد. از جامعه زنان مطلقه 70 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و با 70 نفر از زنان غیرمطلقه بر حسب سن و تحصیلات همتا شدند. پس از جمع­آوری اطلاعات، به وسیله پرسشنامه­های افسردگی، اضطراب و استرس و مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی، داده­ها در برنامه SPSS با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA)، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل نشان داد که تفاوت معناداری میان زنان مطلقه و غیرمطلقه از نظر افسردگی، اضطراب، استرس (0001/0p<) و عدم تحمل بلاتکلیفی (0001/0p<) وجود دارد و زنان مطلقه افسردگی، اضطراب، استرس و عدم تحمل بلاتکلیفی بالایی نسبت به زنان غیرمطلقه دارند. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین خرده مقیاس­های عدم تحمل بلاتکلیفی تنها استرس­آمیز بودن بلاتکلیفی و منفی بودن رویدادهای غیر منتظره و اجتناب از آنها، پیش بینی کننده معنی دار افسردگی، اضطراب در میان زنان می­باشد. با توجه به یافته­های پژوهش حاضر و پیشینه پژوهشی، کاهش عدم تحمل بلاتکلیفی می­تواند باعث کاهش سطوح افسردگی، اضطراب و استرس گردد. بنابراین درمان مبتنی بر کاهش عدم تحمل بلاتکلیفی و افزایش مهارت­های تحمل ابهام قبل از شروع درمان اختلالات عاطفی و اضطرابی در زنان مطلقه ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Intolerance of Uncertainty among Divorced‎ And Non-divorced Women as Predictors of Depression, ‎Anxiety‏ ‏and Stress

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate intolerance of uncertainty among divorced and non-divorced women as predictors of depression, anxiety and stress. The study is of causal–comparative type. The statistical population of the research includes all of the divorced women supported by social welfare organization who referred to consultation centeres of Khoy (Social welfare office and Tara consultation center) and undivorced women. Out of this statistical population, 70 people were selected by available sampling method and 70 people from undivorced women were selected based on age and education. After  collecting  the  data and information by depression, anxiety and stress questionnaires and  intolerance of uncertainty  scale, the data were tested  by  spss  software and by  using  Multivariate  variance analysis (MANOVA), Pearson correlation and stepwise  regression  analysis. The analysis showed that there is a significant difference between divorced and undivorced women in terms of depression, anxiety, stress and intolerance of uncertainty (p< 0.0001) and that divorced women have higher depression, anxiety, stress and intolerance of uncertainty than undivorced women. Furthermore, the stepwise regression analysis showed that among secondary scaleof intolerance of uncertainty, only stressfulness of uncertainty and negaliveness of unexpected events and avoiding them are significant predictors of depression, stress and anxiety among women. Based on research findings and research background, reduction of intolerance of uncertainty can cause reduction of different levels of depression, anxiety and stress. so, treatment  based on reduction of intolerance of uncertainty  and increasing  skills of ambiguity tolerance is  necessary before starting  treatment of sensation  and  anxiety  disorder in divorced women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Anxiety
  • Stress
  • divorced women
  • Intolerance of Uncertainty ‎

-   آبرویی، مریم (1388)، بررسی عوامل پیش بین کننده طلاق در زوجین شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه اصفهان.

-   ابوالقاسمی، عباس (1385 )، آزمون­های روانشناختی. اردبیل: انتشارات باغ رضوان.

-   ابوالقاسمی، عباس (1389)، روانشناسی شخصیت پیشرفته. جزوه درسی، دانشگاه اردبیل، چاپ نشده.

-   اخوان تفتی، مهناز (1382)، پی آمد طلاق در گذر از مراحل آن. فصلنامه مطالعات زنان، 1(3).

-   سازمان ثبت احوال ایران (1390)، آمار رویدادهای حیاتی، از http://www.Sabteahval.Ir/Default.Aspx?Tabid=4773، دسترسی در 17 اردیبهشت 1392.

-   ستوده، هدایت­الله؛ بهاری، سیف الله (1386)، آسیب شناسی خانواده. تهران: انتشارات ندای آریانا.

-   شاهجویی، تقی (1389)، بررسی مقایسه ای عدم تحمل بلاتکلیفی و حساسیت اضطرابی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس-جبری و افراد عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز

-   قدوسی، آرش (1379)، بررسی شیوع و شدت افسردگی زنان درشرف طلاق. خلاصه مقالات نخستین همایش سراسری علل و پیامدهای طلاق، سازمان بهزیستی استان اصفهان.

 

-   Aseltine, R.H., & Kessler, R.C. (1993), Marital Disruption and Depression in A Community Sample. Journal of Health and Social Behaviour, 34, 237–251.

-   Berenbaum, H., Bredemeier, K., & Thompson, R. J. (In Press). Intolerance of Uncertainty: Exploring Its Dimensionality and Associations with Need for Cognitive Closure, Psychopathology, and Personality. Journal of Anxiety Disorders. 22(1), 117-125.

-   Boelen, P. A., & Reijntjes, A. (2009), Intolerance of Uncertainty and Social Anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 29, 130–135.

-   Bohannan, P.E. (1970), Divorce and after. Garden City, Ny, Usa: Anchor Books.

-   Booth, A., Amato, p. (1991), “Divorce and Psychological Stress.” Journal of Health and Social Behavior, 32:396–407.

-   Bredemeier, K., Berenbaum, H. (2008), Intolerance of Uncertainty and Perceived Threat. Behavior Research an Therapy, 46, 28-38

-   Briscoe, C.W., Smith. B. j. (1974), “Psychiatric Illness: Marital Units and Divorce.” The Journal of Nervous and Mental Diseases, 158(6):440–445.

-   Brown, G.W., & Moran, M.P. (1997), “Single Mothers, Poverty and Depression.” Psychological Medicine, 27:21–33.

-   Bruce, M. L., and Kim, k. (1992), “Differences In The Effects Of Divorce On Major Depression In Men And Women.” American Journal of Psychiatry, 149:914–17.

-   Bruce, R.D., Sobal, J. (1989), Intolerance Of Ambiguity Is Student Entering Medical School. Soc Sci Med, 8, 869-874

-   Carleton, R. N., Collimore, K. C., & Asmundson, G. (2010), “It's Not Just the Judgments-It's That I Don't Know”: Intolerance of Uncertainty as A Predictor Of Social Anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 24, 189–195.

-   Carleton, R. N., Sharpe, D., & Asmundson, G. J. G. (2007), Anxiety Sensitivity and Intolerance of Uncertainty: Requisites of the Fundamental Fears? Behaviour Research and Therapy, 45, 2307–2316.

-   DeJong-Meyer, R., Beck, B., & Riede, K. (2009), Relationships between Rumination, Worry, Intolerance of Uncertainty and Metacognitive Beliefs. Personality and Individual Differences, 46, 547–551.

-   Doherty, W. J., Su, s., Needle, n. (1989), “Marital Disruption and Psychological Well-Being: A Panel Study.” Journal of Family Issues, 10:72–85.

-   Dugas, M. J., Gagnon, F., Ladouceur, R, & Freeston, M. H. (1998), Generalized Anxiety Disorders: A Preliminary Test of a Conceptual Model. Behaviour Research and Therapy, 36, 215–226.

-   Dugas, M. J., Gosselin, P., &Ladouceur, R. (2001), Intolerance of Uncertainty and Worry: Investigating Specificity In A Nonclinical Sample. Cognitive Therapy and Research, 25, 551–558.

-   Dugas, M. J., Schwartz, A., &Francis, K. (2004), Intolerance of Uncertainty, Worry, and Depression. Cognitive Therapy and Research, 28, 835–842.

-   Foroutan, S.k. (2008), The Prevalence Of Sexual Dysfunction Among Divorce Requested. Daneshvar Medical Journal, 16(78): 11-17. [In Persian]

-   Hetherington, E. Cox, M. M., Cox, R. (1981), “Effects Of Divorce on Parents and Children.” Pp. 233–88 in Non-Traditional Families, Edited By M. Lamb. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

-   Holaway, R. M., Heimberg, R. G., & Coles, M. E. (2006), A Comparison Of Intolerance Of Uncertainty In Analogue Obsessive-Compulsive Disorder And Generalized Anxiety Disorder. Journal of Anxiety Disorders, 20, 158–174.

-   Khanmohammadi Otaghsara, A., Yaghoubi Hasankola, G. (2010),   Depressed Mood In Divorced And Undivorced Women.  European Psychiatry, 25(1), 271.

-   Koerner, N., & Dugas, M. J. (2008), an Investigation of Appraisals in Individuals Vulnerable To Excessive Worry: The Role of Intolerance of Uncertainty. Cognitive Therapy and Research, 32, 619-638.

-   Ladouceur, R., Colleagues, P., & Dugas, M. (2000), Experimental Manipulation of Intolerance of Uncertainty: A Study Of A Theoretical Model Of Worry. Behaviour Research and Therapy, 38, 933–941.

-   Lind, C., & Boschen, M. J. (2009), Intolerance Of Uncertainty Mediates The Relationship Between Responsibility Beliefs And Compulsive Checking. Journal of Anxiety Disorders, 23, 1047–1052.

-   Lorenz, O.F. & Wickrama, S., K A. & Conger, D.R. & Elder, H.G. (2006), The Short-Term And Decade-Long Effects Of Divorce On Womens Midlife Health. Journal of Health and Social Behaviar [Nlm-Medline]. 47(2):111.

-   Mclanahan, S. S. (1983), “Family Structure and Stress: A Longitudinal Comparison of Two- Parent and Female-Headed Families.” Journal of Marriage and the Family, 45:347–57.

-   Menaghan, E. G. Lieberman, M. A. (1986), “Changes in Depression Following Divorce: A Panel Study.” Journal of Marriage and the Family, 48:319–28.

-   Nelson, G. (1989), “Life Strains, Coping, and Emotional Well-Being: A Longitudinal Study of Recently Separated and Married Women.” American Journal of Community Psychology, 17:459–83.

-   Popoola, B.A., Ilugbo, E.A. (2010), Personality Traits as Predictors Of Stress Among Female Teachers In Osun State Teaching Service. Journal of Counseling. 3(2), 173-188.

-   Portes, P., Brown, J., & Smith, T. (2000), The Divorce Adjustment Inventory- Revised: Validation Of A Parental Report Concerning Children's Post- Custody Adjustment. Journal Of Divorce & Remarriage, 33 (3-4),93-109.

-   Riskind, J. H., Tzur, D., Williams, N. L., Mann, B., & Shahar, G. (2007), Short-Term Predictive Effects Of The Looming Cognitive Style On Anxiety Disorder Symptoms Under Restrictive Methodological Conditions. Behaviour Research and Therapy, 45, 1765–1777.

-   Starcevic, V., & Berle, D. (2006), Cognitive Specificity of Anxiety Disorders: A Review of Selected Key Constructs. Depression and Anxiety, 23, 51–61.

-   Tolin, D., Abramowitz, J. S., Brigidi, B. D.,&Foa, E. B. (2003), Intolerance Of Uncertainty In Obsessive-Compulsive Disorder. Journal of Anxiety Disorders, 17, 233–242.

-   Van Der Heiden, C., Melchoir, K., Muris, P., Bouwmeester, S., Bos, A. E. R.,&Van Der Molen, H. T. (2010), A Hierarchical Model For The Relationships Between General And Specific Vulnerability Factors And Symptom Levels Of Generalized Anxiety Disorder. Journal of Anxiety Disorders, 24, 284–289.

-   Wallerstein, J.S. And Kelly, j.b (1980), surviving The Breakup: How Children and Parents Cope with Divorce. New York: Basic Books.

-   Weiss, R. S. (1975), Marital Separation. New York: Basic Books.