مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مطلقه و غیرمطلقه به عنوان پیش بینی کننده افسردگی، اضطراب و استرس

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عدم تحمل بلاتکلیفی در بین زنان مطلقه و غیر مطلقه به عنوان پیش بینی کننده افسردگی، اضطراب، استرس بود. مطالعه حاضر از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان مطلقه تحت پوشش سازمان بهزیستی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان خوی (اداره بهزیستی و مرکز مشاوره تارا) و زنان غیرمطلقه تشکیل می­داد. از جامعه زنان مطلقه 70 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و با 70 نفر از زنان غیرمطلقه بر حسب سن و تحصیلات همتا شدند. پس از جمع­آوری اطلاعات، به وسیله پرسشنامه­های افسردگی، اضطراب و استرس و مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی، داده­ها در برنامه SPSS با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA)، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل نشان داد که تفاوت معناداری میان زنان مطلقه و غیرمطلقه از نظر افسردگی، اضطراب، استرس (0001/0p<) و عدم تحمل بلاتکلیفی (0001/0p<) وجود دارد و زنان مطلقه افسردگی، اضطراب، استرس و عدم تحمل بلاتکلیفی بالایی نسبت به زنان غیرمطلقه دارند. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین خرده مقیاس­های عدم تحمل بلاتکلیفی تنها استرس­آمیز بودن بلاتکلیفی و منفی بودن رویدادهای غیر منتظره و اجتناب از آنها، پیش بینی کننده معنی دار افسردگی، اضطراب در میان زنان می­باشد. با توجه به یافته­های پژوهش حاضر و پیشینه پژوهشی، کاهش عدم تحمل بلاتکلیفی می­تواند باعث کاهش سطوح افسردگی، اضطراب و استرس گردد. بنابراین درمان مبتنی بر کاهش عدم تحمل بلاتکلیفی و افزایش مهارت­های تحمل ابهام قبل از شروع درمان اختلالات عاطفی و اضطرابی در زنان مطلقه ضروری است.

کلیدواژه‌ها


-   آبرویی، مریم (1388)، بررسی عوامل پیش بین کننده طلاق در زوجین شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه اصفهان.

-   ابوالقاسمی، عباس (1385 )، آزمون­های روانشناختی. اردبیل: انتشارات باغ رضوان.

-   ابوالقاسمی، عباس (1389)، روانشناسی شخصیت پیشرفته. جزوه درسی، دانشگاه اردبیل، چاپ نشده.

-   اخوان تفتی، مهناز (1382)، پی آمد طلاق در گذر از مراحل آن. فصلنامه مطالعات زنان، 1(3).

-   سازمان ثبت احوال ایران (1390)، آمار رویدادهای حیاتی، از http://www.Sabteahval.Ir/Default.Aspx?Tabid=4773، دسترسی در 17 اردیبهشت 1392.

-   ستوده، هدایت­الله؛ بهاری، سیف الله (1386)، آسیب شناسی خانواده. تهران: انتشارات ندای آریانا.

-   شاهجویی، تقی (1389)، بررسی مقایسه ای عدم تحمل بلاتکلیفی و حساسیت اضطرابی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس-جبری و افراد عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز

-   قدوسی، آرش (1379)، بررسی شیوع و شدت افسردگی زنان درشرف طلاق. خلاصه مقالات نخستین همایش سراسری علل و پیامدهای طلاق، سازمان بهزیستی استان اصفهان.

 

-   Aseltine, R.H., & Kessler, R.C. (1993), Marital Disruption and Depression in A Community Sample. Journal of Health and Social Behaviour, 34, 237–251.

-   Berenbaum, H., Bredemeier, K., & Thompson, R. J. (In Press). Intolerance of Uncertainty: Exploring Its Dimensionality and Associations with Need for Cognitive Closure, Psychopathology, and Personality. Journal of Anxiety Disorders. 22(1), 117-125.

-   Boelen, P. A., & Reijntjes, A. (2009), Intolerance of Uncertainty and Social Anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 29, 130–135.

-   Bohannan, P.E. (1970), Divorce and after. Garden City, Ny, Usa: Anchor Books.

-   Booth, A., Amato, p. (1991), “Divorce and Psychological Stress.” Journal of Health and Social Behavior, 32:396–407.

-   Bredemeier, K., Berenbaum, H. (2008), Intolerance of Uncertainty and Perceived Threat. Behavior Research an Therapy, 46, 28-38

-   Briscoe, C.W., Smith. B. j. (1974), “Psychiatric Illness: Marital Units and Divorce.” The Journal of Nervous and Mental Diseases, 158(6):440–445.

-   Brown, G.W., & Moran, M.P. (1997), “Single Mothers, Poverty and Depression.” Psychological Medicine, 27:21–33.

-   Bruce, M. L., and Kim, k. (1992), “Differences In The Effects Of Divorce On Major Depression In Men And Women.” American Journal of Psychiatry, 149:914–17.

-   Bruce, R.D., Sobal, J. (1989), Intolerance Of Ambiguity Is Student Entering Medical School. Soc Sci Med, 8, 869-874

-   Carleton, R. N., Collimore, K. C., & Asmundson, G. (2010), “It's Not Just the Judgments-It's That I Don't Know”: Intolerance of Uncertainty as A Predictor Of Social Anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 24, 189–195.

-   Carleton, R. N., Sharpe, D., & Asmundson, G. J. G. (2007), Anxiety Sensitivity and Intolerance of Uncertainty: Requisites of the Fundamental Fears? Behaviour Research and Therapy, 45, 2307–2316.

-   DeJong-Meyer, R., Beck, B., & Riede, K. (2009), Relationships between Rumination, Worry, Intolerance of Uncertainty and Metacognitive Beliefs. Personality and Individual Differences, 46, 547–551.

-   Doherty, W. J., Su, s., Needle, n. (1989), “Marital Disruption and Psychological Well-Being: A Panel Study.” Journal of Family Issues, 10:72–85.

-   Dugas, M. J., Gagnon, F., Ladouceur, R, & Freeston, M. H. (1998), Generalized Anxiety Disorders: A Preliminary Test of a Conceptual Model. Behaviour Research and Therapy, 36, 215–226.

-   Dugas, M. J., Gosselin, P., &Ladouceur, R. (2001), Intolerance of Uncertainty and Worry: Investigating Specificity In A Nonclinical Sample. Cognitive Therapy and Research, 25, 551–558.

-   Dugas, M. J., Schwartz, A., &Francis, K. (2004), Intolerance of Uncertainty, Worry, and Depression. Cognitive Therapy and Research, 28, 835–842.

-   Foroutan, S.k. (2008), The Prevalence Of Sexual Dysfunction Among Divorce Requested. Daneshvar Medical Journal, 16(78): 11-17. [In Persian]

-   Hetherington, E. Cox, M. M., Cox, R. (1981), “Effects Of Divorce on Parents and Children.” Pp. 233–88 in Non-Traditional Families, Edited By M. Lamb. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

-   Holaway, R. M., Heimberg, R. G., & Coles, M. E. (2006), A Comparison Of Intolerance Of Uncertainty In Analogue Obsessive-Compulsive Disorder And Generalized Anxiety Disorder. Journal of Anxiety Disorders, 20, 158–174.

-   Khanmohammadi Otaghsara, A., Yaghoubi Hasankola, G. (2010),   Depressed Mood In Divorced And Undivorced Women.  European Psychiatry, 25(1), 271.

-   Koerner, N., & Dugas, M. J. (2008), an Investigation of Appraisals in Individuals Vulnerable To Excessive Worry: The Role of Intolerance of Uncertainty. Cognitive Therapy and Research, 32, 619-638.

-   Ladouceur, R., Colleagues, P., & Dugas, M. (2000), Experimental Manipulation of Intolerance of Uncertainty: A Study Of A Theoretical Model Of Worry. Behaviour Research and Therapy, 38, 933–941.

-   Lind, C., & Boschen, M. J. (2009), Intolerance Of Uncertainty Mediates The Relationship Between Responsibility Beliefs And Compulsive Checking. Journal of Anxiety Disorders, 23, 1047–1052.

-   Lorenz, O.F. & Wickrama, S., K A. & Conger, D.R. & Elder, H.G. (2006), The Short-Term And Decade-Long Effects Of Divorce On Womens Midlife Health. Journal of Health and Social Behaviar [Nlm-Medline]. 47(2):111.

-   Mclanahan, S. S. (1983), “Family Structure and Stress: A Longitudinal Comparison of Two- Parent and Female-Headed Families.” Journal of Marriage and the Family, 45:347–57.

-   Menaghan, E. G. Lieberman, M. A. (1986), “Changes in Depression Following Divorce: A Panel Study.” Journal of Marriage and the Family, 48:319–28.

-   Nelson, G. (1989), “Life Strains, Coping, and Emotional Well-Being: A Longitudinal Study of Recently Separated and Married Women.” American Journal of Community Psychology, 17:459–83.

-   Popoola, B.A., Ilugbo, E.A. (2010), Personality Traits as Predictors Of Stress Among Female Teachers In Osun State Teaching Service. Journal of Counseling. 3(2), 173-188.

-   Portes, P., Brown, J., & Smith, T. (2000), The Divorce Adjustment Inventory- Revised: Validation Of A Parental Report Concerning Children's Post- Custody Adjustment. Journal Of Divorce & Remarriage, 33 (3-4),93-109.

-   Riskind, J. H., Tzur, D., Williams, N. L., Mann, B., & Shahar, G. (2007), Short-Term Predictive Effects Of The Looming Cognitive Style On Anxiety Disorder Symptoms Under Restrictive Methodological Conditions. Behaviour Research and Therapy, 45, 1765–1777.

-   Starcevic, V., & Berle, D. (2006), Cognitive Specificity of Anxiety Disorders: A Review of Selected Key Constructs. Depression and Anxiety, 23, 51–61.

-   Tolin, D., Abramowitz, J. S., Brigidi, B. D.,&Foa, E. B. (2003), Intolerance Of Uncertainty In Obsessive-Compulsive Disorder. Journal of Anxiety Disorders, 17, 233–242.

-   Van Der Heiden, C., Melchoir, K., Muris, P., Bouwmeester, S., Bos, A. E. R.,&Van Der Molen, H. T. (2010), A Hierarchical Model For The Relationships Between General And Specific Vulnerability Factors And Symptom Levels Of Generalized Anxiety Disorder. Journal of Anxiety Disorders, 24, 284–289.

-   Wallerstein, J.S. And Kelly, j.b (1980), surviving The Breakup: How Children and Parents Cope with Divorce. New York: Basic Books.

-   Weiss, R. S. (1975), Marital Separation. New York: Basic Books.