مقایسه میزان رضایت‌مندی زنان از مراقبت‌های پس از زایمان‎ ‎طبیعی و ‏سزارین‎ ‎در بیمارستان‌های آموزشی و غیرآموزشی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

توسعه ملی و ارتقای سطح زندگی مردم بدون توجه به کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی امکان­پذیر نخواهد بود. در این میان مادران و نوزادان به عنوان دو گروه آسیب­پذیر جامعه مستحق توجه بیشتری می­­باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان رضایت­مندی زنان از مراقبت­های انجام شده در مرحله پس از زایمان طبیعی و سزارین در چهار حیطه­ی مراقبتی و حمایتی (جسمانی، ارایه اطلاعات مورد نیاز، اخلاقی و عاطفی) در بیمارستان­های آموزشی و غیرآموزشی می­باشد. این مطالعه توصیفی- مقایسه­ای بر روی454 نفر از زنانی که در  بیمارستان­­های الزهرا، طالقانی و 29بهمن تبریز زایمان کرده بودند انجام گرفت. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ای استفاده گردید که رضایت­مندی زنان از مراقبت­های پس از  زایمان را می­سنجید. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون­های آماری همبستگی، آزمون  tبا نمونه­های مستقل و ANOVA در نرم­افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها: در بیمارستان­های آموزشی رضایت­مندی در زایمان طبیعی در حیطه­های جسمانی، اطلاعاتی، اخلاقی و عاطفی به ترتیب (5/93%، 48%، 5/91% و 5/90% ) و در سزارین به ترتیب(1/88%، 5/7%، 4/16% و 1/76%) به دست آمد. در بیمارستان­های غیرآموزشی رضایت­مندی از زایمان طبیعی در حیطه­های جسمانی، اطلاعاتی، اخلاقی و عاطفی به ترتیب (4/91%، 2/47%، 1/97% و 1/97% ) و در سزارین به ترتیب (92%، 0%، 10% و 92% ) به دست آمد. نوع زایمان بر رضایت­مندی زنان تاثیر می­گذارد به طوری که بین زایمان طبیعی و سزارین ارتباط آماری معنی­داری مشاهده شد (0001/0P=). ولی در بین بیمارستان­های آموزشی و غیرآموزشی در  هیچ کدام از حیطه­ ها اختلاف آماری معنی­داری وجود نداشت (05/0 p˃). نتایج نشان داد که کمترین میزان رضایت­مندی از دریافت اطلاعات و بیشترین رضایت­مندی از مراقبت­های جسمانی بود. در هر چهار حیطه مراقبتی و حمایتی میزان رضایتمندی در زایمان طبیعی بیشتر از سزارین بود. میزان رضایت مندی از مراقبت­ها و حمایت­ها در بیمارستان­های غیرآموزشی بیشتر از آموزشی بود.

کلیدواژه‌ها


 

-   عابدی،ت (1387)، مدیریت بیمارستان. چاپ اول، انتشارات امیدوار، تهران، 66-454.

-   میرمولایی، س­ط؛ خاکبازان، ز؛ کاظم­نژاد ا؛ آذری، م (1386)، "میزان دریافت و رضایت از مراقبت­های دوران بارداری". مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره سیزدهم، شماره دوم،31-40

-   محمدپوراصل، ا؛ رستمی، ف؛ ترابی، ش (1383)،"شیوع زایمان سزارین و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در شهر تبریز،1383". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز،1385". دوره بیست و هشت، شماره سوم،101-105

-   اردیبهشتی­خیابان،م (1377)، "میزان برآورد انتظارات مادران از مراقبین زایمانی در بیمارستان­های آموزشی و درمانی شهر تبریز سال1376". پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی.  

-   سیمبر، م؛ دیبازری، ز؛ عابدسعیدی، ژ؛ علوی­مجد، ح (1384)، "بررسی کیفیت مراقبت­های پس از زایمان در بیمارستان­های تابعه دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال دهم، شماره چهل وسوم، 45- 49 

-   شارمی، ه؛ ظهیری، ز؛ زنده­دل، م (1386)، "بررسی میزان رضایت­مندی مراجعه­کنندگان واحد مراقبت­های پیش از زایمان در بیمارستان­های دولتی شهر رشت". مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سال هفدهم، شماره شصت­وشش، 37-29.  

 

-   Arasli H. (2008), Gearing service quality into public and private hospitals in small islands. International Journal of Health Care Quality Assurance, 21(1), 8-23.

-   Bacar C, Akgun H. (2008), the role of expectations in patient assessments of hospital care. International Journal of Health Care Quality Assurance, 21 (4), 343-355.

-   Chunuan SK. (2002), Patient satisfaction with health care services received during intrapartum in one regional hospital in the southern part of Thailand [dissertation].  Doctor of Philosophy in Nursing: College of Nursing, University of Kentucky.  

-   Daff La, Lamping D, Ahmed LB. (2001), Evaluation satisfaction with maternity care in women from minority ethnic communities: development and validation of a sylheti questionnaire. International Journal Quality in Health Care; 13(3):215-230.                                             

-   Goodman P, Mackey M.C, Tavakoli A.S. (2004), Factors related to childbirth satisfaction. J Adv Nurs, 46(2), 212-9. 

-   Harvey S, Rach D, Stainton MC, Jarrell J, Brant R. (2002), Evaluation of satisfaction with midwifery care. Midwifery; 18(5): 260-267.

-   Owusu-Frimpong N, Nwankwo S, Dason B. (2010), Measuring service quality and patient satisfaction with access to public and private healthcare delivery. International Journal of Public Sector Management, 23(3), 203-220.                           

-   Page LA. (2000), the new midwifery science and sensitivity in practice. London: Churchill Livingstone, pp106

-   Peterson W. (2004), Adolescent mothers `satisfaction with postpartum nursing care: quantitative and qualitative approaches [dissertation]. Doctor of Philosophy in Nursing: Clinical Health Sciences-Nursing.

-   Porheydari M, Sozani A, asaiyan A. (2006), [view of pregnant women about the way of ending pregnancy].Danash and tandorosti Journal of Shahrod university,2(2),28- 34.

-   Robledo IJ. (1997), The impact of childbirth preparation and support on labor and birth outcome [dissertation]. Doctor of Philosophy in Psychology: university of Rhode Island.      

-   Rudman A, El-Khouri B, Waldenstrom U. (2007), Women’s   satisfaction with intrapartum care – a pattern approach. Journal of Advanced Nursing, 59(5), 474–487.

-   Stephanie Brown BA, Davey MA. (2005), Women's Views and Experiences of Postnatal Hospital Care in the Victorian Survey of Recont Mothers. Midwifery, 21(2), 109-126.

-   Waldenstrom U, Brown S, McLachlan H, Forster D, Brennecke S. (2000), Does team midwife care increase satisfaction with Antenatal, Intrapartum, and postpartum care? A randomized controlled trial. Birth; 27(3):156-167.