رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین تأثیر تاب آوری بر کیفیت ‏زندگی با واسطه گری تمایز یافتگی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش با هدف بررسی تاثیر تاب آوری بر کیفیت زندگی با واسطه گری تمایز یافتگی انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی در قالب الگو سازی معادله ساختاری است. جامعه آماری 242 نفر دانشجو (136 مرد و 106 زن) بودند که با استفاده از  روش خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. میانگین سنی آنان 45/22 سال ( انحراف معیار 9/4) بود. ابزارهای به کار برده شده برای سنجش متغیرهای پژوهش عبارت بودند از: مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC)، مقیاس تمایزیافتگی اسکورون (DSI) و مقیاس کوتاه کیفیت زندگی  (WHOQOL-BREF). تحلیل داده ها با استفاده از الگو سازی معادله ساختاری (SEM)از طریق نرم افزارAMOS انجام شد. یافته ها نشان داد تاب آوری در کیفیت زندگی تاثیر می گذارد اما تمایز یافتگی تنها با ورود متغیر تاب آوری بر کیفیت زندگی اثر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Structural Equation Modeling Approach to Explain the ‎Impact of Resilience on the Quality of Life Mediated by ‎Differentiation of Self This study was carried out to investigate the effectiveness of ‎resilience on the quality of life mediated by differentiation of self. The ‎structural equation modeling (SEM) was used to analyze the data. The ‎sample consisted of 242 Boin Zahra students. The subjects were selected ‎by cluster sampling

چکیده [English]

This study was carried out to investigate the effectiveness of resilience on the quality of life mediated by differentiation of self. The structural equation modeling (SEM) was used to analyze the data. The sample consisted of 242 Boin Zahra students. The subjects were selected by cluster sampling random method. The instruments used consisted of: Conner-Davidson resilience scale (CD-RISC), Skowron differentiation of self scal (DSI) and short quality of life scale (WHOQOL-BREF). To analyze the data, AMOS software was used. The results showed that resilience influenced the quality of life but differentiation of self had a mediating role in this relation.

 

-   دلاور، علی (1390)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات رشد.

-    رحیمی، م (1386)، رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

-   سامانی، سیامک و جوکار، بهرام، صحراگرد، نرگس(1386)، تاب‌آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره 3، 295-290.

-   گلدنبرگ، ا؛ گلدنبرگ، ه (2000)، خانواده درمانی؛ ترجمه شاهی برواتی، ح؛ ارجمند، ا؛ نقشبندی، س(1381)؛ تهران، روان.

-   محمدی، مسعود (1384)، بررسی عوامل موثر بر تاب‌آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد. پایان نامه دکتری. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران.

-   نصیری، ح (1385)، بررسی روایی و پایائی مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت (WHOQOL-BERF) و تهیه نسخه ایرانی آن، مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روانی، دانشجویان سوم و چهارم خرداد ماه، 1385.

 

-   Antonovsky,A.(1987),Unravelingthemysteryofhealth.SanFrancisco: Jossey- Bass.

-   Arc.B.OConnor.StevenR.Schwid.DavidN.Herrmann.JohnD.Markman-RobertH.Dworkin.(2008),PainAssociatedwithmultiplesclerosis: Systematic Review and Proposed classification Pain. 137, 69-11.

-   Bowen,M.(1978),Familytherapyinclinicalpracnce,NewYork,NY,SA: J. Aronson.

-   Conner,K.M., & Davidson,J.R.T.(2003), Development of a new resilience scale: the conner- Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.

-   Day, H. D., St. Clair, S.A., & Marshall, D. D. (1997), Do people who marry really have the same level of differention of Family Psychology, 11 (.), 131-135.

-   Garmezy,N., Masten, A.(1991), The protectiverole of competence indicatorsinchildrena trisk.InE.M.cummings, A.L.Green, & K.H. karraki (Eds.), life span developmental psychology: Perspectives on stress and coping (pp. 151-174). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

-   Kear, J. S. (1978), Marital alteraction and satisfaction as a function of different Iona of self- Ph.D. Dissertation, California School of Professional psychology, Freson, CA. USA.

-   Kumpfer,K.L.(1999), Factor and processescontributingtoresilience: there silienceFramework.In: M. D. Glantz & J. L. Johson (Eds.), resilience and development (pp. 179-224). New York: kluwer Academic publishers.

-   Lazarus, A. (2004), Relationships among indicators of child and family resilience and adjustment following the September, 11, 2001 tragedy. The Emory center for myth and ritual in American life. Available on:  www.marild.emory.edu0faculty0lazarus.htm.

-   Lin, Y. R., Shiah, Is, change, Y. C., Lai, T. J., Wang, K. Y & Chou, K. R. (2004), Evaluation of an assertiveness training program on nursing and medical students, assertiveness, self-esteem, and interpersonal communication satisfaction. Nurse education today, 24, 655-656.

-   Masten, A. S. (2001), Ordinary majic: Resilience processes in development, American psychology, 56, 227-238.

-   Rutter, M. (1999), Resilience concept and findings: Implications for family therapy. Journal of Family therapy, 21, 119-144.

-   Skowron, E. A. (2003), Assessing inter personal fusion: relabilit. Journal of counseling psychology, 45 (3), 276-290.

-   Skowron, E. A., & Friedlander, M. L. (1998), The differentiation of self inventory: Development and initaial validation. Journal of counseling psychology, 45 (3), 235-276.

-   Skowron, F., A. (2000), The role of differentiation of self in marital adjustment. Journal of counseling psychology. 47 (2), 229-237.

-   Stemberg, J. A., & Bry, B. H. (1994), Solution generation and family conflict over time in problem- Soling therapy with families of adolescent: The Impact of therapist be- havior. Child and family Behavior therapy, 16, 65-76.

-   Taylor, L. (2007), Adolescent psychosocial development and perception of family environment: A comparative Study of Fatherless, step fathered, and intact- family adolescent families. Unpublished doctoral dissertation, Saint Louis University.

-   Tuason, M. T, & Fricdlander, M. L. (2000), Do parents, differentiation levels predict those of their adult children? And other tests of Bowen theory in Philippine sample. Journal of counseling psychology, 47 (1), 27-35. 

-   Twenge, J. & king, I. (2004), A good life is a personal life relationship fulfillment and work fulfillment in judgments of lifequality. Journal of Research in personality,Vol 39, No, 3, pp.336-353

-   Waller, M. A. (2001), Resilience in ecosystemic context: Evolution of the child. American Journal of ortho- psychiatry, 71, 290-297.

-   Weena, C. (2003), Effects of communication skills training on parents and young adolescent from extreme family types. Journal of child and adolescent psychiatric. Nursing, 4, 162-175.

-   Liu, L.(2006), Quality of lifeasasocialrepresentationinchina:a qualitative study. Social research, 75, 217-240.

-   Schalock, R. L; Brown, I; Brown, R; Cumins, R. A; Felse, D; Matikka, L; Keith, K.D. & Parmenter, T.(2002), Conceptualization measurement, and application of quality of life for personswithintellectualdisabilities:reportof an international panel of experts. Mental Retardation, 40, 6, 457-470.

-   Nelson,T.S.(2002),Differentiation:AninvestigationofBowentherapywithclinicalandnonclinicalcouples(Doctoraldissertation,Theuniversityof-lowa,(1987),Dissertation Abstracts International,48,pp.25-43