اثر‌بخشی آموزش امنیت هیجانی بر بهزیستی ذهنی زنان ‏ متأهل شهر اصفهان‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر بهزیستی ذهنی زنان متأهل شهر اصفهان می‌باشد. این پژوهش به روش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه آماری، شامل کلیه زنان متأهل مراجعه‌کننده به یکی از فرهنگسراهای شهر اصفهان با حداقل یکسال زندگی مشترک و نمونه در این پژوهش 40 نفر از بانوان متأهل بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش گردیدند. ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده در پژوهش عبارت بود از پرسشنامه بهزیستی ذهنی. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS و روش آماری تحلیل کواریانس انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که آموزش امنیت هیجانی بر بهزیستی ذهنی زنان در مرحله پس‌آزمون تأثیر معناداری نداشته است، اما آموزش امنیت هیجانی بر دو بعد از ابعاد بهزیستی ذهنی شامل اراده و روان‌رنجوری به صورت معناداری اثرگذار بوده است و در دو بعد سرزندگی و استرس- افسردگی تأثیر معناداری نداشته است. بنابراین، می‌توان گفت آموزش امنیت هیجانی در جهت بهبود دو بعد از ابعاد بهزیستی ذهنی شامل اراده و وان‌رنجوری مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Emotional Safety Training on Subjective ‎Well-being of the Married Women in the City of Isfahan‎

چکیده [English]

This study investigated the effects of emotional safety training on subjective well-being of the married women in the city of Isfahan. A quasi - experimental research with pre-test and post-test design was carried out to pursue this purpose. The statistical population of this research included all the married women with at least one year experience of marital life who referred to one of the cultural centers in Isfahan. The research sample included 40 married women who were selected through availability sampling method and were randomly assigned in control and experimental groups. The research tool was subjective well-being questionnaire. Covariance analysis was used to analyze the data collected by SPSS software. The result indicated that emotional safety training didn't have a significant effect on subjective well- being. However, this kind of training revealed a meaningful influence on two dimensions of subjective well- being which are determination and neurosis, and it didn't reveal any meaningful influence on vitality and stress- depression which are the next two dimensions of subjective well- being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Safety
  • Subjective well-being
  • Women

-   ابوالقاسمی، فرحناز (1382)، هنجاریابی عاطفه مثبت و منفی و اعتباریابی همزمان آن با مقایسه سلامت ذهن و سرزندگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی عمومی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان.

-   پاشا شریفی، حسن.، و نجفی زند، جعفر (1388)، روش‌های آماری در علوم رفتاری (آمار توصیفی و استنباطی). تهران: انتشارات سخن.

-   رعیت رکن‌آبادی، مهناز (1387)، بررسی تأثیر آموزش رفتاری- ارتباطی بر تعارضات زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره نیروی انتظامی استان یزد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی عمومی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان.

-   رفیعی‌نیا، پروین.، و اصغری، آرزو (1386)، رابطه بین انواع عشق و بهزیستی ذهنی در دانشجویان متأهل. فصلنامه خانواده پژوهی، 3 (9)، 501-491.

-   سعادت، رضوان.، و عابدی، محمدرضا (1390)، تأثیر شرکت در نشستهای شغلی رشد- محور بر رضایت شغلی و سرزندگی کارکنان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 8 (3)، 109-85.

-   فلاحی سیچانی، فاطمه (1387)، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های هیجانی بر فضای هیجانی و کارآمدی خانواده زوجین شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان.

-   قاسمی، نظام‌الدین (1388)، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و سلامت روان افراد مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان.

-   مولوی، حسین.، ترکان، هاجر.، سلطانی، ایرج.، و پالاهنگ، حسن (1389)، هنجاریابی و سنجش روایی و پایایی پرسشنامه بهزیستی ذهنی. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 16 (3)، 238-231.

-   نوابی‌نژاد، شکوه (1380)، مشاوره ازدواج و خانواده درمانی. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

-   هالفورد، ک (1387)، زوج درمانی کوتاه مدت. ترجمه تبریزی، م.، کاردانی، م.، جعفری، ف.، تهران: انتشارات فراروان

 

-   Catherall, D. R. (2007), Emotional Safety: Viewing couples through the lens of affect. New York. Routledge.

-   Deiner, E., Lucas, R. E., Suh, E. M., & Smith, H. L. (1999), Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302.

-   Eddington, N., & Shuman, R. (2004), Subjective well-being (Happiness). Continuing Psychology Education.

-   Hawkins, D. N., & Booth, A. (2005), Unhappily Ever After: Effects of long-term, low-quality marriages on well-being. Social Forces, 84 (1), 451-471.

-   Lee, R., G. (1994), The effect of internalize shame on marital intimacy. Unpublished doctoral dissertation, California.

-   Love, K. M., & Murdock, T. B. (2004), Attachment to parents and psychological well-being: an examination of young adult college students in intact families and stepfamilies. Journal of Family Psychology, 18 (4), 600-608.

-   Lyke, J. A. (2009), Insight, but not self- reflection, is related to subjective well-being. Personality and Individual Differences, 46, 66-70.

-   Marchand-Reilly, J. F., & Reese-Weber, M. (2005), Husband's and wives attachment orientations and depressive symptoms: Predictors of positive and negative conflict behaviors in the marriage. Journal of Adult Development, 12 (1), 85-89.

-   Pajer, D. (2006), Intimacy and female friendship: The role of attachment style, interpersonal trust and negative mood regulation. M. S. Dissertation. California State University.

-   Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000), Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation social development and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.  

-   Tomkins, S. S. (2008), Affect imagery consciousness. New York. Springer.

-   Vitterso, J. (2001), Personality traits and subjective well-being: Emotional stability, not extraversion, is probably the important predictor. Personality and Individual Differences, 31, 903-914.