پیش بینی رضایت‌‌زناشوئی بر مبنای جهت‌گیری مذهبی(درونی- بیرونی)‏ در دانشجویان‎ ‎زن دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی رضایت زناشویی بر مبنای جهت گیری مذهبی (درونی- بیرونی) در دانشجویان بود. بدین منظور از یک طرح پژوهشی از نوع همبستگی با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بودند. در این پژوهش تعداد 300 نفر از دانشجویان زن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران شرکت داشتند. از داوطلبان خواسته شد     مقیاس های جهت گیری مذهبی آلپورت و رضایت زناشوئی انریچ را تکمیل کنند. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که بین جهت­گیری مذهبی درونی و همچنین جهت­گیری مذهبی بیرونی با رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر رابطه بین جهت گیری مذهبی درونی با رضایت زناشویی مثبت و رابطه بین جهت گیری مذهبی بیرونی با رضایت زناشویی منفی می باشد. بنابراین جهت­گیری مذهبی درونی و بیرونی در تبیین رضایت زناشویی معنادار (001/0p<) است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Marital Satisfaction on the Basis of the ‎Internal and External Religious Orientation among the ‎Female University Students of Islamic Azad University

چکیده [English]

The aim of the present study is to predict marital satisfaction on the basis of the internal and external religious orientation among university students. In order to serve this purpose, a correlational research design with the use of multiple regression analysis was applied. The population of the study included 300 female university students from Science and Research   Branch of Tehran Islamic Azad University. The participants were asked to complete Alport religious orientation and Enrich marital satisfaction scales. The results showed that there is a meaningful relationship between the internal and external religious orientation and marital satisfaction. In other words, the relationship is positive in the former and negative in the latter case. Therefore, internal and external orientation plays a meaningful role (P<0.001) in marital satisfaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • Internal religious orientation
  • External religious ‎orientation‎

-   ﺍﺣﺘﺸﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ، پ.؛ برنا، م.ر. و یوسفی، م (1390)، ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻯ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻰ ﺑﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ .MSمجله ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻰ، 5(20).

-   احمدی نوده، خ.؛ فتحی آشتیانی، ع. و عرب نیا، ع(1385)، بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی. خانواده پژوهی،2 ( 5)، 55-67.

-   بختیار، م(1389)، مقایسه ویژگی های شخصیتی، کیفیت زندگی و جهت گیری  مذهبی رانندگان متخلف و غیر متخلف. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

-   برغندان، م.، عنایتی، م. ص. و  مهرابی زاده هنرمند، م (1387)، بررسی اثربخشی آموزش حل مساله به شیوه گروهی بر سلامت عمومی و رضایت زناشویی همسران کارمندان مرد طرح اقماری. فصلنامه یافته های نو در روانشناسی، 2 (7)، 107-95.

-   ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ، اف. اچ. و ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ، ام. تی (1382)، ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﻣﺎن اﺧﺘﻼف ﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ (زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ درﻣﺎﻧﯽ )؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﺳﻬﺮاﺑﯽ. ﺗﻬﺮان: ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﺳﺎ.

-   بنائیان، ش.، پروین، ن. و کاظمیان، ا (1385)، بررسی ارتباط سلامت روان و رضایت زناشویی زنان متاهل. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی، 14 (2)، 58-52. 

-   به پژوه، ا. و رمضانی، ف (1384)، بررسی رضایت زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی. مجله علوم اجتماعی و انسانی، 22 (4)، 81-72.

-   بهرامی احسان، ه (1380)، بررسی مقدماتی میزان اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس جهت گیری مذهبی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 31(19).                                                                                                                           

-   جعفرزاده جهرمی، ز.، طالع پسند، س. و جعفرزاده جهرمی، م (1389)، افکار پارانویید، جهت­ گیری مذهبی و رضایت زناشویی در زوجین در معرض طلاق. مقاله ارائه شده در سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران.

-   جعفری، ع (1388)، بررسی رابطه جهت گیری مذهبی (درونی- بیرونی) با شیوه های مقابله با استرس. علوم رفتاری، 1 (1)، 91- 114.

-   خداپناهی، م. ک. و خاکسار بلداجی، م.ع (1384)، رابطه جهت گیری مذهبی و سازگاری روان شناختی در دانشجویان. مجله روانشناسی، 9(3).

-   خدایاری فرد، م.، شهابی، ر. ا. و اکبری زردخانه، س (1386)، رابطه نگرش مذهبی بارضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل. فصلنامه خانواده پژوهی، 3 (10)، 620-611.

-    دغاغله، ف.؛ عسگری، پ. و حیدری، ع (1391)، رابطه بخشودگی، عشق، صمیمیت با رضایت زناشویی. یافته های نو در روان شناسی، 7(24)، 57-69.

-   روحانی، ع. و معنوی پور، د (1387)، رابطه عمل به باورهای دینی باشادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه. دانش و پژوهش در روانشناسی، (35-36)، 189-206.

-    سادئی، ع (1387)،روش تحقیق و آمار به زبان ساده. تهران: شلاک.

-   سالاری فر، م (1386)، خانواده در نگرش اسلام و روانشناسی. تهران: انتشارات سمت.

-   ستوده، ه (1389)، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات).تهران: آوای نور.

-   سلیمانیان، ع. ا (1373)، بررسی تاثیر تفکرات غیر منطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تربیت معلم.

-   شمس اسفند آباد، ح. و نژاد نادری، س (1388)، بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد/ غیر معتاد شهر کرمان. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 5(1).

-   صادقی جانبهان، م. و نجم عراقی، ل (1378)، جایگاه دین در سلامت روانی. تهران: طریق کمال.

-   عطاری، ی. ع.، عباسی سرچشمه، ا. و مهرابی زاده هنرمند، م (1385)، بررسی روابط ساده و چند گانه نگرش مذهبی، خوشبینی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، 13 (1)، 110-93.

-   غباری بناب، ب (1380)، مطالعاتی در قلمرو مشترک دین و روانشناسی. مجله حوزه و دانشگاه، 7 (29)، 108-97.

-   فرهانیان، ف. و گلزاری، م (1389)، اثربخشی آموزشهای شناختی- رفتاری و حقوق همسر داری اسلامی در افزایش سازگاری و رضایت زناشویی در زنان. مقاله ارائه شده در سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران.

-   لطف آبادی، ح (1384)، جستجوی مبانی نظری سنجش ویژگی های معنوی درمان جویان در تعامل با درمانگران. گزیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی، تهران.

-   مختاری، ع.، اله یاری، ع. ع. و رسول زاده طباطبایی، س.ک (1380)، رابطه جهت گیری مذهبی با میزان تنیدگی. مجله روان شناسی، 5 (1)، 67-56.

-   مطهری، م (1389)، مقدمه  ای بر جهان بینی اسلامی: انسان و ایمان. تهران: صدرا.

-   معتمدی شلمزاری، ع.؛ اژه ای، ج.؛ آزاد فلاح، پ. و کیامنش، ع.(1384). بررسی رابطه بین گرایش های مذهبی و سالمندی موفق. مجله دانشور رفتار، 12(10).

-   نظری، ع.م (1390)، مبانی  زوج درمانی  و خانواده درمانی. تهران: نشر علم.

-   نوابی نژاد، ش (1383)، مشاوره ازدواج و خانواده درمانی. تهران: انجمن اولیا و مربیان.

-   نیکویی، م. و سیف، س (1384)، بررسی رابطه دینداری با رضایتمندی زناشویی. فصلنامه تازه های پژوهشی مشاوره، 4 (13)، 79-61.

 

-   Allport, G.W. & Ross, J.M. (1967), Personal Orientation and Prejudice Religious. Journal of Personality and Social Psychology, 5,432-443.

-   Bhugra, D. (2010), Commentary: Religion, religious attitudes and suicide. International Journal of Epidemiology, 39(6)

-   Hawkins ,A.T., Roberts, T., Christiansen , S.L., &Marshall , C.M. (1994), An evaluation of a program to help dual earner couples share the second shift.Family Relations ,43,213-220.

-   Hünler, O. S. & Genc, ÖZ, T. I. (2005), The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction. Contemporay Family

-   Mahoney, A., Paragment, K. I., Swank, A. B., & Swank, N. (2003), Sanctification in family relationships. Review of Religious Research, 44, 220-236.

-   Olson, D. H.; McCubbin, H.I.; Barnes, H.L.; Muxen, M.J.; Larsen,A.S. and Wilson, M.A. (1989), Families. California: Sage Publication Inc.Therapy, 27(1), 123-136.