اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری بر سطح رضایت زناشویی زنان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی رویکرد خانواده درمانی ساختاری بر سطح رضایت زناشویی زنان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش همه زنان دارای مشکل نارضایتی زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره رازی شهرستان ورامین بودند. از میان آنان 40 زن به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در 2 گروه مساوی شامل گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. این مطالعه با استفاده از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. اعضای گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 70 دقیقه ای در معرض مداخله خانواده درمانی ساختاری قرار گرفتند. در طول مدت مداخله، گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. ابزار این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بود. داده ها با روش آمار توصیفی و آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که خانواده درمانی ساختاری بر سطح رضایت زناشویی زنان مؤثر است. نتایج حاکی از اهمیت توجه به مداخلات خانواده درمانی ساختاری در افزایش رضایت زناشویی زنان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Structural Family Therapy on the ‎Marital Satisfaction Level of Women

چکیده [English]

This research aimed to examine the effectiveness of structural family therapy on women’s marital satisfaction level. The statistical population included all women with marital dissatisfaction difficulty that referred to Razi Counseling Center of Varamin Township.  From among them, 40 women were selected by available sampling method and were randomly assigned to two equal groups including experimental and control groups. This study used quasi-experimental method by pre-test and post-test with the control group. The experimental group received ten sessions of 70- minute structural family therapy. The control group was left untreated. The instrument of this research was marital satisfaction questionnaire of ENRICH. The data were analyzed by descriptive statistics and independent T-Test. The findings showed that structural family therapy has an effect on the marital satisfaction level of women. The results are due to the importance of intervention by structural family therapy in increasing women’s marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural family therapy
  • marital satisfaction
  • Women

-   سلیمانیان، علی اکبر (1373)، بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با رضایتمندی زناشویی دانشجویان متاهل. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم.

-   سودانی، منصور؛ شهریاری، یونس؛ شفیع آبادی، عبدالله (1389)، اثربخشی آموزش خانواده درمانی ساختی به شیوه گروهی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان ارجاعی به شعب شورای حل اختلاف شهرستان باغملک. مجله یافته های نو در روانشناسی. 10 (4)، 25-7.

-   عباسیان، حمیدرضا (1388)، ‌اثربخشی‌ ‌آموزش‌ مد‌اخلات‌ خانو‌اده‌ درمانی‌ سیستمی میلان ‌ به‌ شیوه‌ گرو‌هی‌ بر تعارضات‌ زناشویی زنان‌. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

-   فریدی، فرشاد (1385)، بررسی اثربخشی آموزش خانواده درمانی ساختی به شیوه گروهی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

-   مرادی، محمود (1380)، بررسی تاثیر خانواده درمانی به روش ساختاری بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق شهرستان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه اصفهان.

-   موسوی، رقیه؛ مرادی، علیرضا؛ مهدوی هرسینی، سیداسماعیل (1384)، بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود عملکرد خانواده و تقویت رضایت زناشویی در خانواده های کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی. مجله خانواده پژوهی، 1(4)، 335-321.

-   نوربالا، احمد؛ اژه ای، جواد؛ طباطبایی، کاظم (1382)، بررسی تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی. مجله روانشناسی، 27(3)، 62-47.

 

-   Alan Carr, F. (2001), Family therapy, concept, process, and practice. University Dublin, John Wiley & Sons: New York.

-   Arieta, M. T. (2008), Women couple’s relationship satisfaction: The impact of family structure and interparental conflict. Unpublished Doctoral Dissertation, Sanfrancisco University.

-   Beyebach, M. (2009), Integrative brief solution-focused family therapy: A provision roadmap. Journal of Systemic Therapies, 28(3), 18-35.

-   Donovan, J. M. (1999), Short-Term Couple Therapy. the Guilford Press-A Division of Gilford Publication.

-   Fincham, F. D., Beach, R. H., & Davilla, J. (2007), Relations between forgiveness and conflict resolution in marriage. Journal of family psychology, 21(3), 542-545.

-   Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2004), Family Therapy (5th Ed.). Peacock Publishers.

-   Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2008), Family Therapy: An overview (7th Ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

-   Greef, P. A. (2000), Characteristics of families that function well. Journal of family issues, 21(1), 274-289.

-   Hannson, K., & Lundbland, A. (2006), Couple therapy effectiveness of treatment and long-term follow up. Journal of family therapy, 28(4), 136-152.

-   Levy, J. (2006), Using a Meta perspective to clarify the Structural-narrative debate in family therapy. Journal of Family Process, 45(1), 55-73.

-   McLendon, D., McLendon, T., & Petr, C. G. (2009), Family-directed structural therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 31(4), 327-339.

-   Minuchin, S. (1984), Family Kaleidoscope. Cambridge: Harvard University Press.

-   Olson, D. H., & fowers, B. J. (1989), Predicting marital success with prepare: A predictive validity study. Journal of marital and family therapy, 12(2), 403- 413.

-   Parcover, J. A., Mettrick, J., Parcover, C. A. D., & Griffin-Smith, P. (2011), University and college counselors as athletic team consultancy: using a structural family therapy model. Journal of College Counseling, 12(2), 149-161.

-   Sadock, B. J., & Sadock, V. A., & Caplan, M. (2003), Synopsis of psychiatry behavioral sciences and clinical psychiatry. John Wiley and Sons: New York.

-   Thompson, G.L., & Rudolph, L.B. (2002), counseling children (6th edition). Wadsworth.

-   Young, T. L., Negash, S. M., & Long, R. M. (2009), Enhancing sexual and intimacy via the metaphor of a problem child: utilizing structural-strategic family therapy. Journal of Sex & Marital Therapy, 35 (3), 402-417.