بررسی رابطه فرهنگ مردسالاری، همسان همسری، با تعارضات زناشویی ‏در بین دبیران و پرستاران زن متاهل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ مردسالاری، همسان همسری، با تعارضات زناشویی در بین 227 نفر از دبیران و پرستاران متأهل زن شهر بندرعباس بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران و پرستاران متاهل شهر بندرعباس شامل می شود. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع تصادفی طبقه­ای است. برای تحلیل یافته های پژوهش از آزمون‎های آماری ضریب همبستگی پیرسون، و  رگرسیون چند متغیری خطی (همزمان) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از بین متغیرهای فرهنگ مردسالاری همسان همسری، متغیر همسان همسری پیش بینی کننده معناداری  برای تعارضات زناشویی است. و همسان همسری با نمره کل تعارضات زناشویی رابطه معکوس و معناداری دارد، یعنی هر چه همسانی زوجین بیش‎تر باشد تعارضات آنها کمتر و هرچه همسانی زوجین کمتر باشد تعارضات آنها بیش‎تر است. بین نمره کل متغیر همسان همسری با ابعاد کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش‎های هیجانی و کاهش رابطه با خویشاوندان همسر رابطه منفی و معنادار وجود دارد. می­توان گفت هرچه زوجین در زمینه های مختلف با هم شبیه و همسان باشند، قدرت درک و همدلی بیش‎تری با همدیگر خواهند داشت که این درک و همدلی می­تواند از بروز تعارضات جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship of Patriarchal Culture ‎and Homogamy with Marital Conflicts among ‎Married Female Teachers and Nurses ‎

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship of patriarchal culture and homogamy with marital conflicts among 227 married female teachers and nurses in Bandar Abbas. The population of this study consisted of all the married teachers and nurses in Bandar Abbas. The sample was taken through stratified random sampling. Pearson correlation test and multivariate linear regression (enter method) were used for the analysis of the data. The findings showed that the culture of patriarchy is not a significant predictor of marital conflicts, but homogamy is a significant predictor of marital conflicts. In fact, the more homogamous the couples, the fewer conflicts there are, and vice versa. The findings also indicated that between the total score of homogamy and the dimensions of marital conflicts such as less cooperation, less sexual relationship, increased emotional reactions, and reduced relationship with the spouse’s relatives, there is a significant, negative relationship. It can be concluded that if couples are homogamous in most aspects of life, there will be more understanding and empathy between them, which in turn will prevent most of the marital conflicts. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patrarchial culture
  • Homogamy
  • marital conflicts

-   آبوت،پاملا و والاس،کلر (1385)، فرهنگ واژه ها و اصطلاحات جامعه شناسی زنان. ترجمه  منیژه نجم عراقی.تهران : چاپ دوم.

-   ایمان، محمد تقی و اسکافی، مریم (1380)، عوامل مؤثر بر نگرش افراد متأهل نسبت به همسان همسری (مطالعه موردی شهر شیراز). ماهنامه ماهنامه جمعیت. شماره 37 و 38 . صص 24 تا 48 .

-   باقریان نژاد، زهرا (1385)، بررسی ابعاد نارضایتی زناشویی زنان و مردان متقاضی طلاق. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

-   براتی باقرآباد، طاهره (1375)، تاثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه ازاد رودهن.

-   بنی اسدی شهربابک،حسن (1375)، بررسی و مقایسه عوامل موثر اجتماعی-فردی و شخصیتی در زوجهای سازگار و ناسازگار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

-   بنی جمالی، شکوه السادات، یزدی سیده منوره، و نفیسی، غلامرضا (1383)، ریشه یابی علل از هم پاشیدگی خانواده ها در رابطه با ویژگی های روانی- اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، سال یازدهم، شماره های 1و 2.

-   ثنائی ذاکر، باقر (1387)، مقیاس های سنجش در خانواده و ازدواج . تهران : انتشارات بعثت،چاپ اول.

-   حقیقی، حمید (1389)، مقایسه سبک­های حل تعارضات زناشویی بین زوجین رضایت­مند، دارای تعارض و در شرف طلاق شهر بندرعباس. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشگاه هرمزگان.

-   حقیقی، حمید، زارعی، اقبال و قادری، فواد (1391)، بررسی ساختار عاملی و خصوصیات روانسجی پرسشنامه سبک­های حل تعارض رحیم در بین زوجین ایرانی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان. سال اول، شماره 4. صص.  561-534.

-   ذوالفقارپور، محبوبه (1380)، بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با رضایت مندی زناشویی.پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهرا.

-   دهقانی، فاطمه (1380)، مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق با زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره (غیرمتقاضی طلاق). پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تربیت معلم.

-   زارعی، محمد مهدی؛عبداللهی، عبدالکریم (1387)، جایگاه همسانی اخلاقی زوجین در تشکیل خانواده در فقه و حقوق موضوعه. فصلنامه مطالعات اسلامی: فقه و اصول، سال چهلم، شماره 81،130-97.

-   ساروخانی، باقر (1389)، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده. تهران: انتشارت سروش، چاپ سیزدهم.

-   سعیدیان،فاطمه (1382)، بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده یا تعارضات زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت معلم.

-   صداقت، حسین (1382)، بررسی رابطه بین سن ازدواج، فامیلی و غیر فامیلی بودن ازدواج، تعداد فرزندان و تشابه اعتقادی با رضایت زناشویی دبیران زن و مرد شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.

-   فاتحی دهاقان، ابوالقاسم و نظری، علی محمد (1389)، تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در استان اصفهان. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 25. صص 54-13.

-   لطف آبادی، حسین(1383)، روانشناسی رشد.(جلد دوم). تهران: انتشارات سمت، چاپ پنجم.

-   نوابی نژاد،شکوه (1386)، مشاوره ازدواج و خانواده درمانی .تهران : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ پنجم

 

-   Babcock, J, C, Jacobson, N, S, Gottman, J, M, & Yerington, T, P, (2000), Attachment, Emotional Regulation, and the Function of Marital Violence: Differences between Secure, Preoccupied, and Dismissing Violent and Nonviolent Husbands. Journal of Family Violence, Vol. 15, No. 4.

-   Brandt, S. (2004), religious Homogeny and Marital Satisfaction: Couples that Pray Together, Say Together. So Ciological Viewpoints , Vol.20, top

-   Bowerman, C .(1937), Assertive mating by previous marital status. American Sociological Review, 2,pp.705-716.

-   Burgess E.W. and Locke H.J. (1945), the Family: From Institution to Companionship. American Book, New York, p.8.

-   Cattell, R.B., & Nesselroad, J.R.(1976), Likeness and completeness Theories Examined by sixteen personality factor measures on stably and unstably Married Couples. Journal of Personality & Social psychology.vol, 7(4.pt 1).

-   Coleman,D. & Straus, M.(1986), Marital power.conflict and Violence in a Nationality Reprensentative sample of American couples. Journal Violence and Victims, Vol: 1,No :2,P:141-156.

-   Collins, R. & Coltrance. (1991), Sociology of Marriage and the family; Nelson Hill Prss.

-   Dutton, D, G.(1994), Patriarchy and Wife Assault: The Ecological Fallacy Violence and Victims. Department of Psychology, University of British ColumbiaVolume 9, Number 2, pp. 167-182(16)

-   Finn, J.(1986), The relationship between sex role attitudes and attitudes supporting marital violence. Journal Sex Roles Volume 14, Numbers 5-6, 235-244.

-   Greenstein, T, N. (1996), Husbands’ Participation in Domestic Labor: Interactive Effects of Wives’ and Husbands’ Gender Ideologies.  Journal of Marriage and the Family 58(3):585–596.

-   Le Gall, D. (1998), Family conflict in France throught the Eyes of teenagers. in klein,Renate C.A.(ed.) Ibid.

-   Lasswell, T & Lasswell, M.(1991), Marriage and Family, 3th, Ed. Colifornia and Sworth, Inc.

-   Lee, Christina K. C., and Sharon E. Beatty. (2002), Family Structure and Influence in Family Decision Making. Journal of Consumer Marketing 19(1):24–41.

-   Markman, H. J., Stanley, S., Blumberg, S. L (2001), Fighting Foryour Marriage: Positive steps for preventing divorce and Building a Lasting Love, (1 st Ed). John wiley, San Francisco.

-   Mansourian, M.K. & Fakhraei, S. (2008), Sociological analysis spouses conflicts in families of Shiraz city. Journal of women’s studies. Vol, 2. No, 1 spring, pp, 7 5− 1 1 3 Tehran (Persian).

-   Schrmamm, D, G, Marshall, J, P, Harris, V, W & Lee, T, R. (2004), Religiosity, Homogamy, and Marital Adjustment. An Examination of Newlyweds in First Marriages and Remarriages. National Council on Family Relations Congress in Orlando, FL.

-   Taylor, E.S, Peplau, L & Sears.D.(1994), Social psychology. 8th. Ed. USA; Prentice, Hall, Inc.

-   Winch, R, F. (1955), the Theory of Complementary Needs in Mate-Selection: Final Results on the Test of the General Hypothesis. American Sociological Review, Vol. 20, No. 5, pp. 552-555.