نقش زنان در بهینه سازی مصرف انرژی‎:‎‏ شواهدی از ایران و کشورهای ‏منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

تأثیر روز افزون منابع انرژی در شکل گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت    بهره برداری از این منبع باارزش، شناسایی و مطالعه عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی را بر اهمیت می کند. در این بین، نقش بانوان در مدیریت مصرف انرژی، از اهمیت خاصی برخوردار  است. چرا که این زنان هستند که می‌توانند نقطه شروع اصلاح  مصرف انرژی باشند و با طرح الگوی مناسب برای مصارف خانگی، الگویی فراگیر را در جامعه مطرح کنند. در این مقاله تأثیر جمعیت زنان، جمعیت مردان، درآمد، قیمت نفت و پیشرفت تکنولوژی بر روی مصرف انرژی برای 11 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره زمانی 2011-1989 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه های حداقل مربعات معمولی (OLS)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که متغیرهای جمعیت زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر روی مصرف انرژی می باشند و براساس نتایج حاصل از برآوردهای صورت گرفته، زنان نقش قابل توجهی را در بهینه سازی مصرف انرژی ایفا می کنند. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر روی مصرف انرژی می باشد. ولی متغیرهای قیمت نفت و پیشرفت تکنولوژی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر روی مصرف انرژی می باشند.

کلیدواژه‌ها


-   ابراهیم پور، ر (1387)، رابطه علی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی 1348-1385. (پایان نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد). دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز.

-   رحیمی، ن (1383)، نقش زنان در مصرف ﺑﻬینه انرژى و حفاظت از محیط زیست. همایش مشارکت زنان در مدیریت مصرف آب و برق.

-   سینا، م (1383)، مدلسازی رابطه بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی با استفاده از داده‌های مقطعی برای کشورهای عضو اوپک. (پایان نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد). دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران.

-   علی پور، ح (1389)، بررسی تاثیر قیمت نفت و رشد اقتصادی روی مصرف انرژی هسته ای در کشورهای مصرف کننده انرژی هسته ای. (پایان نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد). دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز.

-   عیسی زاده، س. و مهرانفر، ج (1391)، بررسی ارتباط میان مصرف انرژی و سطح شهرنشینی در ایران (کاربردی از الگوی تصحیح خطای برداری و روش تجزیه عوامل). فصلنامه راهبرد اقتصادی، شماره دوم، ، صص 47-70.

-   مجیدی صالحی، س (1383)، شوک‌های نقتی و تأثیر آن بر بازار جهانی انرژی، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد. (پایان نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد). دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز.

-   یاوری، ک.، و احمدزاده، خ (1389)، بررسی رابطه مصرف انرژی و ساختار جمعیت (مطالعه موردی: کشورهای آسیای جنوب غربی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 25، صص 33-62 .

 

-   British Petroleums Statistical Review of World Energy. (2013), Retrieved from http://www.bp.com/statisticalreview.

-   Ehrlich, P.R., & Ehrlich, A.H. (2004), One with Nineveh: Politics, Consumption, and the Human Future. Island Press, Washington, DC.

-   Ewing R, Rong F., Ewing R., & Rong F. (2008), The Impact of Urban form on U.S. Residential Energy Use. Housing policy debate, No. 19, PP. 1–30.

-   Ghani, G. (2012), Does trade liberalization effect energy consumption?. Energy Policy, No. 43, PP. 285–290.

-   Huntington, H. (2008), Oil Demand and Technical Progress. Economic Letters, No.17, PP.1747-1751.

-   Kao, C., & Chiang, M. (1999), On the Estimation and Inference of  a Cointegrated Regression in Panel Data. Working Paper, Center for Policy Research, Syracuse University, New York, No. 145, PP. 1-35.

-   Kebeds, E., Kagochi, J., & Jolly Curtis, M. (2010), Energy Consumption and economic development in Sub-Sahara Africa. Energy Economices, No 32, PP. 532-537. 

-   Morikawa, M. (2012), Population density and efficiency in energy consumption: An empirical analysis of service establishments. Energy Economics, No. 34, PP. 1617-1622.

-   Stern, D. (2004), Economic Growth and Energy. In: Cleveland. Encyclopedia of Energy, No. 2, PP. 35–51.

-   UNDP. (1979), World Development Reports. Retrieved from http://www.hdr.undp.org/en/.     

-   World Bank. (2013), World Development Indicators. Retrieved from http://www.worldbank.org/data/onlinedatabases.html.

-   York, R. (2007), Demographic Trends and Energy Consumption in European Union Nations (1960–2025). Social Science Research, No. 36, PP. 855–872.