بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت کودک در خانواده ناسالم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

خانواده سالم، زیر بنای تأمین سلامت جسمی و روانی کودک می باشد. در صورت وجود وضعیت مخاطره آمیزبرای کودک در خانواده ناسالم ،آسیبهای وارده به کودک غیرقابل جبران خواهد شد. تأمین امنیت کودک یکی از مهمترین اهداف نظام حقوقی داخلی و بین المللی می باشد. بررسی مبانی قانونی دراین زمینه، بیانگر تحول قوانین داخلی به منظور نیل به این هدف می باشد. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک مورخ 1989 میلادی و پیمان نامه حقوق کودک و قوانین داخلی، نظیر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مورخ 1381 و قانون حمایت از خانواده مورخ1391 و لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست، راهکارهای قانونی در ایجاد امنیت کودک در خانواده بیان شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، سؤال اصلی تحقیق مبنی بر نقش قانون در حمایت از کودکان در محیط خانواده ناسالم، مورد بررسی قرار گرفته و خلاهای قانونی و اجرایی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


-   بازگیر، یدالله، علل نقض آرای محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوان عالی کشور(1379)،انتشارات دانش نگار،چاپ دوم، تهران، ص 146    

-   پژوهشگران حوزه حقوق کودک،1388،حقوق کودک،چاپ اول، تهران، ص11

-   پیوندی، غلامرضا (1390)، حقوق کودک، چاپ اول، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ص180

-   حائری،(شاهباغ)شرح قانون مدنی، جلد دوم (1376)،چاپ اول، گنج دانش، تهران، ص 1039

-   حسنی، علیرضا(1388)،حضانت کودک، انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان چاپ اول، دامغان ص96

-   شاکری گلپایگانی، طوبی(1384)، بررسی خلاهای قانونی حقوق کودک(2)، روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ص 151

-   صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله(1380)،مختصر حقوق خانواده، چاپ چهارم، نشر دادگستر، ص 370

-   صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله(1374)، حقوق خانواده، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران ، صص 124

-   عابد خراسانی، محمودرضا (1389)، درآمدی بر حقوق کودک، چاپ اول نشر میزان، تهران، ص 153

-   عبادی، شیرین(1387)، حقوق کودک، چاپ هفتم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،تهران ص 28

-   کاتوزیان ناصر(1378)، حقوق خانواده جلد دوم، شرکت انتشار، چاپ پنجم، تهران، صص132-130

-   مدنی، سعید، زینالی، امیر حمزه(1390)، آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران،چاپ اول، نشر میزان، تهران،ص181

-   ملکی، حسن(1388)،آشنایی با حقوق کودکان، در ایران،چاپ اول ، ناشر اییژ،ص52

-   زینالی، حمزه(1382)، نوآوریهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مجله رفاه اجتماعی، شماره 7، صص92-59

-   پیمان نامه حقوق کودک، مصوبه نوامبر1989 میلادی

-    قانون مدنی

-   قانون حمایت از کودک ونوجوانان مصوب 1381

-   قانون حمایت از خانواده مصوب 21/1/1391 (روزنامه رسمی مورخ 22/1/1392 شماره ویژه نامه 562)

-   کنوانسیون حقوق کودک، نوامبر 1989 میلادی

-   لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سر پرست مصوبه 1391

-   ماده واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، مصوبه 1372

-    جشنواره آرای منتخب قضات، 20/11/1391www.FARSNEWS.ir

-   ساعد اسدالله(1392)، جرم انگاری کودک آزاری جنسی در قوانین کیفری ایران، www.asad saed,persianblog.ir

-   سادات اسدی،لیلا(1389)،حمایت دادستان از کودک در خانواده،www.ensani.ir

-   مصطفایی،محمد(1389)،نقش و جایگاه مفاد کنوانسیون حقوق کودک در قوانین موضوعه ایران www.lawtoday.ir

-   معرفی انجمن حمایت از حقوق کودک (NGO)1392،  www.aparat.com