اثربخشی آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری بر کاهش و مهار ‏پرخاشگری نوجوانان دختر موسسه ای شهرستان تبریز‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف این تحقیق با هدف  بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری بر کاهش و مهار پرخاشگری نوجوانان دختر مؤسسه ایانجام گرفته است . روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با پیش ازمون و پس ازمون است. جامعه آماری 35 نفر از نوجوانان دختر موسسه ای شهرستان تبریز می باشد (93-1392) که به صورت تصادفی12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری قرار گرفتند. پس از پایان جلسات از هر دو گروه پس آزمون پرخاشگری به عمل آمد و  بعد از تعدیل داده های پیش و پس آزمون با استفاده از آزمون تی تست مستقل مورد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ قرار گرفتند. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری بر کاهش و مهار  پرخاشگری فیزیکی، کلامی و خشم نوجوانان بود. نتیجه اینکه آموزش می تواند بر تغییر مشکلات رفتاری از جمله پرخاشگری تأثیر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


-   پورشهریاری،مه سیما(1388)، بررسی رابطه شرم با ابعاد خشم و مقایسه ان در دانشجویان دانشگاه های تهران. فصلنامه        

-   علمی-پژوهشی مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا،دوره 5،شماره 3 ،46-27.

-   ثنایی، باقر و همکاران (1378)، مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. چاپ اول، تهران، انتشارارت بعثت.

-   حاجتی، فرشته­السادات و همکاران (1387)، تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت­گرایی

-   برپیشگیری از خشونت نوجوانان، شهرتهران، فصلنامه مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه الزهرا، دوره 4، شماره3، 56 - 35.

-   خزائی، حبیب اله و همکاران (1390)، مقایسه اثربخشی دو روش رفتار درمانی " تقویت و پاداش" و روش شناخت

-   درمانی "الیس" بر میزان پرخاشگری کودکان بی‌سرپرست، فصلنامه بهبود، سال 15، شماره 6، 414 – 408.

-   درتاج، فریبرز (1388)، بررسی تاثیر اموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری وساز گاری اجتماعی دانش اموزان پسر. 

-   فصلنامه روان شناسی کاربردی، سال 3، شماره4، 62-72.

-   دلاور، علی (1387)،  احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، چاپ سوم،  تهران، انتشارات رشد.

-   رافضی، زهره (1383)، نقش آموزش کنترل خشم به نوجوانان دختر 15 تا 18 ساله در کاهش پرخاشگری، پایان­نامه

-    کارشناسی ارشد روان­شناسی چاپ نشده، دانشگام علوم بهزیستی و توان­بخشی، ص2.

-   شکیبایی، فرشته و همکاران (1383)، گروه درمانی مدیریت خشم با رویکرد شناختی- رفتاری در نوجوانان مؤسسه ای، تازه های علوم شناختی، شماره 21 و 22، 59 تا 66.

-   ملکی، صدیقه و همکاران (1390)، بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت کنترل خشم بر پرخاشگری دانش آموزان پسر15-12سال. نشریه پرستاری ایران، شماره 69، 35-26.

-   محمدی، نوراله (1385)، بررسی مقدماتی شاخص های روان سنجی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، مجله علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه شیراز، دوره 25، شماره 4، 135 – 161.

-   نوید، مهنار (1387)، بررسی تاثیر آموزش مهارت­های حل مساله به شیوه گروهی بر پرخاشگری و سرسختی فرزندان دختر 12-18 ساله ساکن در مراکز شبانه­روزی بهزیستی شهرستان، تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی،10 و 39.

-   نویدی، احد (1387)، تاثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر مهارتهای سازگاری پسران دوره منوسطه شهر تهران، مجله روانپزشکی و روان­شناسی بالینی ایران، سال 4، شماره 1، 403 - 394.

-   دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، 1390.

 

-    Akdaş Mitrani. (2010), Outcome of anger management training program in a sample of undergraduate students. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 5, 2010, Pages 339–344

-   Fields, S & McNamara, J. R,(2003), The prevention of child and adolescent  violence: A review, Jourrnal of aggression and violent behavior,8,9-66

-   Kendall, P.C (2000), Child-and-adolescent-therapy: cognitive-behavioral procedures (2nded).NEW YORK: Guilford.

-   Mohammadiarya, A. (2012), the Effect of Training Self-Awareness and Anger Management on Aggression Level in Iranian Middle School Students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 46, Pages 987-991.

-   Nicolet, A.(2004), The second step violence prevention program:Effectiveness of a brief social skills curriculum with elementary-age children.

-    Sukhodolsky, D. Kassinove, H. Gorman, B.  (2004), Cognitive-behavioral therapy for anger in children and adolescents: a meta-analys. Aggression and Violent Behavior. Volume 9, Issue3, Pages 247–269.

-   Valizadeh, S. (2010), the effectiveness of anger management skills training on reduction of aggression in adolescents. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 5, Pages 1195-1199.