‏مقایسه کارکردهای خانوادگی بیماران وسواسی – اجباری و افسرده با افراد ‏سالم بر اساس مدل مک مستر‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

اختلال وسواسی– اجباری و نیز افسردگی به دلیل ویژگی هایی که دارند می توانند باعث ناکارآمدی کارکرد خانواده شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی کارکرد خانواده بیماران وسواسی– اجباری و افسرده بر اساس نظریه مدل خانوادگی مک مستر و مقایسه آن با کارکرد خانواده افراد سالم می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را بیماران وسواسی – اجباری و افسرده مراجعه کننده به کلینیکهای روانپزشکی شهر تبریز تشکیل می دادند. که از بین آنها 80 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه کنترل نیز از بین دانشجویان و کارکنان دانشگاه تبریز انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه های وسواسی-اجباری مادسلی(MOCI)، پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) و آزمون سنجش خانواده (FAD) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از MANOVA استفاده شد. یافته ها نشان دادند که در بعد عملکرد عمومی گروه سالم بهتر از افسرده و گروه افسرده بهتر از بیماران وسواسی عمل کرده اند (001/0>p). در بعد ارتباط گروه بیماران، کارکرد خانوادگی ضعیف تری نسبت به گروه سالم داشتند (001/0>p). در بعد درگیری عاطفی گروه افسرده از هر دو گروه سالم و وسواسی ضعیف تر عمل کرده بودند (001/0>p).  در بعد پاسخ گویی عاطفی تنها بین دو گروه افسرده و سالم تفاوت معناداری وجود داشت (001/0>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Family Functioning of Patients ‎Suffering from Obsessive-Compulsive Disorder and ‎Depression with Normal People Based on Mc Master’s ‎Model ‎

چکیده [English]

The obsessive-compulsive disorder (OCD) and depression, due to their characteristics, can impair family functioning. The aim of this research is to study family functioning in patients with OCD and depression based on McMaster’s model and to Compare it with the family functioning The aim of this research is to study family functioning in patients with OCD and depression based on Mc Master’s model and to compare it with the family functioning of normal people .The statistic population included the patients with OCD and depression who referred to the psychiatric clinics of Tabriz. From among them, 80 people were selected by available sampling and were assigned to the experimental group. The control group was selected from among the students and employees of Tabriz University. All the participants were asked to complete the Moudsley Obsessive -Compulsive Inventory (MOCI), Beck’s Depression Inventory (BDI-II) and Family Assessment Device (FAD). The data were analyzed by MANOVA. The results indicated that  with regard to general functioning ,the normal people act better than depression group ,and the depression group act better than OCD patients (p<0.001).Regarding communication, the patients act poorly compared to the normal group (p<0.001) and from the viewpoint of affective involvement, the depressive patients showed more   dysfunction than OCD and normal people. However, concerning affective responsiveness, there was a significant relation only between the depressive and the normal group (p<0.001). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family functioning
  • obsessive-compulsive disorder
  • Depression
  • ‎McMaster’s theory ‎

-   ثنایی ب، علاقبند س و هومن، ع (1379)، مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج، تهران، انتشارات بعثت، صص 2تا7 .

-   دادفر، محبوبه (1376)، بررسی همبودی اختلالات شخصیت در بیماران وسواسی-جبری و مقایسه آنها با افراد بهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران.

-   رضایی، امید؛ صابری،مهدی؛ شاهمرادی،حسین و ملک خسروی،غفار(1386)، کارکرد خانواده در بیماران دچار اختلال جنسی. مجله توانبخشی،29، 63-58.

-   کارلسون، اسپری و لوییس (1378)، خانواده درمانی ، تضمین کار آمد، ترجمه شکوه نوابی نژاد، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات خانواده انجمن اولیا و مربیان، صص290تا295.

 

 

-   Asseltin, R.H., Core, S & Colton, M.E. (1994), Depression and social developmental context of adolescence. J per soc psy; 67: 252-263.

-   Black, D. W., Gaffney, G., Schlosser, S., & Gabel, J. (1998), The impact of obsessive compulsive disorder on the family: Preliminary findings. Journal of Nervous and Mental Disease, 186(7), 440-442.

-   Cartwright-Hatton, S., McNally, D., & White, C. (2005), A New Cognitive Behavioral Parenting Intervention for Families of Young Anxious Children: A Pilot Study. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 33(2), 243-247.

-   Cooper, M. (1996), Obsessive compulsive disorder: Effects on family members. American Journal of Orthopsychiatry, 66, 296–304.

-   Eisen, J.L, Mancebo, M.A, Pinto, A, Coles, M.E, Pagano, M.E, Stout R, et al.(2006), Impact of obsessive-compulsive disorder on quality of life. Compr Psychiatry; 47: 270-5.

-   Fishman, H.C. (1988), treating troubled adolescets: A family therapy approach. New York: basic books.

-   Gallagher, B & Cartwright-Hatton, S. (2008), The relationship between parenting factors and trait anxiety: Mediating role of cognitive errors and Meta cognition. Journal of Anxiety Disorders, 22(4), 722-733.

-   Ghassemzadeh, H., Mojtabai, R., Karamghadiri, N, .and ebrahimkhani, N.  (2005), Psychometric properties of a Persian language version of the beck depression inventory-second edition: BDI-II – Persian.Journal of Depression and Anxiety, 21, 185-192

-   Grabe, H. J., Ruhrmann, S., Ettelt, S., Buhtz, F., Hochrein, A., Schulze- Rauschenbach, S., Meyer, K., Kraft, S., Reck, C., Pukrop, R., Freyberger, H. J., Klosterkotter, J., Falkai, P., John, U., Maier, W., & Wagner, M. (2006), Familiality of obsessive-compulsive disorder in nonclinical and clinical subjects. American Journal of Psychiatry, 163, 1986-1992.

-   Herr, N.R., Hammen, C., & Brennan, P. (2007), Current and Past Depression as redictors of Family Functioning: A Comparison of Men and Women in a Community Sample. Journal of Family Psychology. 21 694-702.

-   Heru, A., & Ryan, C.  (2002), Depressive Symptoms and Family Functioning in the Caregivers of Recently Hospitalized Patients with Chronic/ Recurrent Mood Disorders. International Journal of Psychosocial Rehabilitation.7, 53-60

-   Heru, A.M., Ryan, C.E., & Vlastos, K. (2004), Quality of life and family functioning in caregivers of relatives with mood disorders. Psychiatric Rehabilitation Journal, 28, 67-71.

-   Hodgson, R.J., Rachman, S. (1977), Obsessional-compulsive complaints. Behaviour Research and therepy, 15, 389-395.

-   Hollander, E., Kwon J.H., Stein D.J., Broatch, J., Rowland, C.T., Himelein C.A. (1996), Obsessive- compulsive and spectrum disorders: overview and quality of life issues. J Clin Psychiatry; 57: 3-6.

-   Keitner, G.I., Miller, I.W. (2000), Family functioning and major depression: an overview.American Journal of Psychiatry, 147, 1128-1137

-   Keitner, G.I., Miller, I.W & Ryan, C. E. (1996), Mood disorder and the family: In F. W. Kasiow (Ed.) Handbook of relational diagnosis and dysfunction family patterns. New York: Wiley. (Overview. American Journal of Psychiatery. 435).

-   Last, C. G., Hersen, M., Kazdin, A., Orvaschel, H. et al. (1991), Anxiety disorders in children and their families. Archives of General Psychiatry, 48(10), 928-934.

-   Livingston-Van Noppen B, Rasmussen S, Eisen J, & Mc Cartney L. Family function and treatment in obsessive-compulsive disorder. In M. Henike, L. Baer, & W. Minchiello (Eds.), Obsessive-compulsive disorders: Theory and management 1990 (2nd ed., pp.325-340). Chicago: Year Book Medical Publishers.

-   Magliano L, Tosini P, Guarneri M, Marasco C. et al. (1996), Burden on the families of patients with obsessive-compulsive disorder: A pilot study. European Psychiatry, 11(4), 192-197.

-   Miller, I.W., Kabacoff, R.I., Keitner, G.I., Epstein, N.B & Bishop, D.S. (1986), Family functioning in the families of psychiatric patients. Com Psy; 27: 302–312.

-   Miller, I.W., Ryan, C.E., Kietner, G.I., Bishop, D.S., Epstein, N.B. (2000), The McMaster approach to families: Theory, assessment, treatment and research. J Fam The; 22: 168-189.

-   Peffer, C.R. (1981), The family sistem of suicidal children. American journal of psychoterapy, 35: 330-341.

-   Rachman, S.J., Hodgson, R.J. (1980), Obsessions and compultions. Englewood Cliffs .NJ: prentice. Hall.

-   Richman, J. (1979), The family therapy of attempted suicide. Fam proc; 18: 131-142.

-   Salkovskis, P., Shafran, R., Rachman, S., & Freeston, M. H. (1999), multiple pathways to inflated responsibility beliefs in obsessional problems: Possible origins and implications for therapy and research. Behaviour Research and Therapy, 37, 1055–1072.

-   Steketee, G. (1993), Social support and treatment outcome of obsessive compulsive disorder at 9-month follow-up. Behavioral Psychotherapy, 21(2), 81–95.

-   Tamplin, A. (2005), Family functioning and parent general health in families of adolescents with major depressive disorder.  Journal of Affective Disorders, 48, 1– 13.

-   Tamplin, A., Goodyer, I.M. (2001), Family functioning in adolescents at high and low risk for major depressive disorder. European Child & Adolescent Psychiatry, 10:170–179.

-   Tamplin, A., Goodyer, I.M., & Herbert, J. (1998), Family functioning and parent general health in families of adolescents with major depressive disorder. Journal of Affective Disorders 48:1–13.

-   Torres, A.R, Prince, M.J., Bebbington, P.E., Bhugra, D., Brugha, T.S., Farrell, M et al. (2006), Obsessive-compulsive disorder: Prevalence, comorbidity, impact, and help-seeking in the British National Psychiatric Morbidity survey of 2000. American Journal of Psychiatry, 163(11), 1978-1985.

-   Tynes, L., Sains, C, & Winstead D. (1990), Obsessive-compulsive patients: Familial frustration and criticism. Journal of Louisiana State Medical Society, 142(10), 24-29.

-   Unger, D.G., Brown, M.B., Tressell, P.A., and McLeod, L.E. (2000),  Interparental conflict and adolescent depressed mood: The role of family functioning. Ch Psy Hum Dev; 31:23-41.

-   Valleni-Basile, L.A., Garrison, C.Z., Jackson, K.L, Waller, J.L., McKeown, R.E., Addy CL, et al. (1995), Family and psychosocial predictors of obsessive compulsive disorder in a community sample of young adolescents. J Child FAM Studies, 4: 193-206.