بررسی کیفیت مراقبت های بارداری در تعدادی از مراکز بهداشتی-درمانی تبریز ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

مراقبتهای دوران بارداری در کاهش شیوع عوارض و مرگ و میر ناشی از حاملگی از طریق ارتقای سلامت، شناسایی علائم خطر و معرفی مراجع بهداشتی مؤثر می باشد. هدف مطالعه حاضر، تعیین کیفیت مراقبتهای بارداری در تعدادی از مراکز بهداشتی- درمانی تبریز است. مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد. 400 نفر از مراجعین واجد شرایط واحدهای پژوهشی از 15 مرکز و 30 پایگاه بهداشتی و درمانی شهر تبریز به صورت تصادفی سهمیه ای انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که با استفاده از پرونده های بهداشتی موجود در مراکز و مصاحبه با واحدهای مورد پژوهش تکمیل گردید. از آزمون های آماری کای دو، تی مستقل، تی جفت شده، همبستگی و آنالیز واریانس جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی استفاده گردید یافته های این پژوهش نشان داد که کیفیت ارائه خدمات مراقبتهای دوران بارداری در 8/68% موارد متوسط، در 23% موارد ضعیف، در 5/9% موارد خوب و در 4/0% موارد غیرقابل قبول بود. میانگین طول مدت بارداری 46% افراد نمونه   4/9 ±3/29 بود. نتایج بدست آمده بیانگر تفاوتهایی با استاندارد مراقبتی دوران بارداری بود. دریافت مشاوره قبل از بارداری6/11%، اخذ تاریخچه سلامتی 5/49%، بررسی علائم حیاتی 4/53%، معاینات فیزیکی 2/47%، معاینات مامائی 19%، آزمایشات خون 8/93% و ادرار 9/86%. آموزش به مددجو دربارۀ خطرات دوران بارداری توسط 4/64% افراد نمونه گزارش گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت ارائه مراقبتهای دوران بارداری در بیشتر موارد (8/68%) متوسط بود. با توجه به اینکه کارکنان بهداشت به عنوان ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی مهمترین نقش را در بهبود کیفیت ارائه مراقبتهای دوران بارداری دارند، اطلاعات حاصل از این پژوهش می تواند در برنامه ریزی مسؤولان بهداشتی- درمانی کشور جهت بهبود کیفیت مراقبتهای دوران بارداری از طریق ایجاد کلاسها و دوره های بازآموزی و آموزش کارکنان بهداشتی و ارزشیابی کارکنان بهداشتی در حین ارائه خدمات بهداشتی، نقش عمده ای را ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of‏ ‏Prenatal Care Quality in Tabriz‎ Therapeutic–Health Centers‏ َ‏‎ ‎

چکیده [English]

Prenatal care can help to reduce the incidence of prenatal illness and death by promoting health recognizing danger signs, and introducing where to seek care for pregnancy complications. The purpose of this study was determining the prenatal care quality in Tabriz Therapeutic-Health centers. This was a cross-sectional descriptive study to evaluate prenatal care services in three domains: service quality; technical quality; and customer quality. Using stratified random sampling, 400 PNC clients were assessed in 45 pre-natal clinics. A questionnaire and mothers’ files were used to assess the care process. Validity and reliability of the questionnaire were assessed and confirmed. To analyze the data, lick x2, T-test correlation and ANOVA were used. The findings showed that the quality of prenatal care in 68.8% of cases was moderate, in 21.3% of cases was poor, in 9.5% of cases was good and in 0.4% of cases was not acceptable. Forty hundred subjects, averaging 29.3(±9.4) weeks pregnancy, were included. Assessing different care processes demonstrated the following compliance to standards: counseling process 11.6 per cent; history-taking 49.5 per cent; vital signs assessment 53.4 per cent; physical examination 30.2 percent; obstetrical examination 19 percent; blood tests 93.8 per cent; urinary tests 86.9 per cent; clients' education about pre-natal-risk 64.4 per cent. The findings showed that the quality of prenatal care in 68.8% of cases was moderate. Health care workers have an important role in the improvement of the quality of prenatal care. The findings of the research have an important role in the planning of health and medical authorities of Iran regarding the improvement of quality of prenatal care via providing training, in-service education and evaluation of health workers during the period of employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Prenatal care
  • Therapeutic - health services‎

-   آقاملایی ت، اصول و کلیات خدمات بهداشتی، موسسه انتشاراتی رفیع، تهران(1384)، 147-67.

-   سیمبر مسعود، غفاری فریده، علوی مجد حمیدرضا، کیفیت مراقبتهای دوران بارداری در زنان بستری در بخش زایمان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1388، 8 (2): 201-191.

-   فرخی فریده، خدیوزاده طلعت، کیفیت عملکرد ماماها در مراقبتهای دوران بارداری در مراکز بهداشتی-درمانی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجله علمی-پژوهشی پایش، 1387، 7 (3): 210-203.

-   قلجه م، قلجایی ف، مظلوم ع، همبستگی بین شایستگی بالینی پرستاران و رضایت بیماران از خدمات پرستاری، نشریه دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی، 1387، سال 18، شماره 63: 19-12.

-   گشتاسبی آزیتا، محبی فرشته، رحیمی فروشان عباس، ندیم ابوالحسن، ارزشیابی کیفیت مراقبت های دوران بارداری در استان کهکیلویه و بویراحمد، پایش، 1380، 1، 12-7.

 

-   American Pregnancy Association. 2011-09-20, http://www. americanpregnancy.org/main/statistics.html. Retrieved 2012-04-04.

-   Baker C, Akgun h, (2008), the role of expectations in patient assessments of hospital care, International journal of health care quality assurance, 21(4):343-355.

-   Boller CH, Wyss K, Mtasiwa D, Tanner M,(2003), Quality and comparison of antenatal care in public and private providers in the united republic of Tanzania, Bulletin if WHO, 81:116-22.

-   Collier R,(2009), Progress made in maternal and child health, but challenges remain, CMAJ, 181(12): 109-

-   Collins-Fulea c, Mohr JJ, Tillet JL.(2005), Improving midwifery practice: the American college of nurse-midwives benchmarking project. Journal of midwifery and Women’s Health, 50: 461-71.

-   Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ,GilstrapIII AC, Hauth JC, Wenstrom KD,(2001), Williams Obstetrics. 21th ed. McGrowHill, Companies. p. 222-7.

-   http://www.mchb.hrsa.gov/programs/women/infants/prenatal.htm

-   http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/prenatal-care.cfm. Retrieved on 11 March 2012.

-   "Premature Birth Complication". American Pregnancy Association. http://www.americanpregnancy.org/labornbirth/complicationspremature.htm. Retrieved 15 April 2012.

-    http://zananpress.com/archives/9793, 2012.

-    http://www.iiep.unesco.org/capacity-development/training/virtual-campus/e-discussion-forums.html, 2012.

-   http://www.unicef.org/infobycountry/iran-staistics.html.2006.

-   Kypros H. Nicol aides, Turning the Pyramid of Prenatal Care, Fetal Diagn Ther: 2011; 29:183-196.

-   Luecken Linda J, Purdom Catherine L, Rose Howe, Prenatal care initiation in low-income Hispanic women: risk and protective factors, American Journal of Health Behavior, May-June, 2009.

-   Maryland Department of health and mental hygiene, Maryland Medicaid at a glance, Retrieved February 18, 2005 from http://www.Dhmh.State.Md.Us/mma/pdf/Medicaid glance-fact-pdf

-   Maternal and Child Health Bureau. Health start: begin before is born. Retrieved February 24, 2005 from

-   Miao-Ling Lin, Hsia-Hung Wang, "Prenatal examination behavior of Southeast Asian pregnant women in Taiwan: A questionnaire survey,International Journal of nursing studies,2008,45(5):697-705

-   Nepal Vishnu P,  Banerjee Deborah, Perry Mark, Prenatal Care Barriers in an Inner-city Neighborhood of Houston, Texas, Journal of Primary Care & Community Health, January 2011 2: 33-36.

-   Nikiema L, Kameli Y, Capon G, Sondo B, Martin-prevel Y, Quality of antenatal care and obstetrical coverage in rural Burkina Faso, J Health Propul Nutr, 2010, 28(1):67-75.

-   Schneider S, Freerksen, M.(2008), Pötschke-Langer, Who smokes during pregnancy? An analysis of the German Prenatal Quality Survey, Public Health,122 (11): 1210-1216.

-   Trinh L.T.T, Dibley M.J. and Byles J,(2007), Determinants of antenatal care utilization in three rural areas of Vietnam, Public Health Nursing, 24: 300–310

-   UNICEF At a glance: (Islamic Republic of Iran)

-   WHO, Guttmacher Institute, Facts on induced abortion worldwide, Geneva, New York, 2007.

-   World Health Organization, UNICEF, UNFPA, and the World Bank, Maternal mortality in 2008, eneva, 1.