بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عوامل جمعیت شناختی با رضایت ‏زناشویی دبیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان دهدشت ‏ ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی وعوامل جمعیت شناختی بارضایت زناشویی در بین دبیران زن و مرد مقطع متوسطه انجام گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه پژوهش شامل کلیه دبیران متاهل مقطع متوسطه شهرستان دهدشت بود. نمونه شامل 260 نفر (170 نفر مرد  و 90 نفر زن) بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا و رضایت زناشویی انریچ بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون t گروههای مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام گردید. نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد، اما بین سطح تحصیلات و جنسیت با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد. رضایت شغلی توانستند 037/0درصد واریانس مربوط به رضایت زناشویی را تبیین کند. نتایج آزمون  tگروه­های مستقل نشان داد که بین زنان و مردان از نظر میزان رضایت زناشویی و رضایت شغلی تفاوت معناداری وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Job Satisfaction and ‎Demographic Factors with Marital Satisfaction among High ‎School Teachers

چکیده [English]

The aim of this research is to examine the relation between job satisfaction and marital satisfaction among high school teachers. The research method is of correlation type. The statistical Population included all married high school teachers of Kohgilouyeh city (Dehdasht). In this research the sample consists of 260 persons (170 men and 90 women) who were selected through cluster random sampling method. The research tool includes two questionnaires of Minnesota job satisfaction and Enrich marital satisfaction. T-test of independent groups, Pearson correlation coefficient and Regression has been used to analyze the data. The findings of this study reveal that there is not a significant difference between men and women in job satisfaction and marital satisfaction, And that there is not a meaningful relation between marital satisfaction and gender and level of academic education. However, the results showed that there is a meaningful relation between job satisfaction and marital satisfaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • marital satisfaction
  • teachers

-   اسماعیلی. محمود رضا (1386)، بررسی رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، دو ماهنامه علمی پژوهش دانشور رفتار، دانشگاه شاهد،14(23):78-65

-   حبیب، سپیده و شیرازی،محمدعلی (1382)، رضایت شغلی و سلامت روانی در کارکنان یک بیمارستان عمومی.مجله اندیشه و رفتار،سال هشتم،شماره4.ص.64-73

-   حسامی، فاتح(1389)، بررسی رابطه فرسودگی شغلی با رضایت زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده روان شناسی علوم تربیتی.

-   خداوندی، شهین (1383)، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر میزان رضایت از زندگی زناشویی و رابطه آنها با نظام آموزشی همسران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

-   زرشکن زمانپور، صدیقه(1380)، بررسی رابطه رضایت زناشویی مادر با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران

-   سلیمانیان، علی اکبر (1373)، بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر اساس رویکرد روان شناسی بر نارضایتی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران

-   سیاه تیری، ناصر (1384)، بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی در حوزه های ستادی صنعت نفت در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

-   صالحی، طاهره (1381)، رابطه بین ارزشهای شخصی و سبک دلبستگی با رضایت  شغلی معلمان راهنمایی شهرستان خوانسار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

-   قدرت آبادی، محمدجواد (1384)، رابطه سبک رهبری مدیران بر اساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی و دخترانه شاهد شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

-   کلدی، علیرضا، و عسکری، گیتا (1382)، بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، 33(1): 120-130

-   میرزا احمدی، محمدحسن (1385)، بررسی رابطه تامین سلسله مراتب نیازهای مازلو با میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی، دانشور رفتار، (7):31-25

-   نور بخش، مهوش و میرنادری. علی اکبر (1384)، بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی دوره متوسط شهر اهواز، فصلنامه المپیک، (29): 18-7

 

-   Barriball.K.L; Gui.L & While, A.E. (2009), Job satisfaction of nurse teachers:A literature review. Part I: Measurement, levels and components. Nurse Educ. Today. http://www.elsevier.com/nedt

-   Demirel, H. (2009), examining the relationship between job Satisfaction and family ties of Turkish primary school teachers. Procedia social and Behavioral sciences. 1,  2211-2217

-   Gibson, James, L., Ivancevich, John, M. and Donnelly, Jr. James, H.(2000), Organizations – Behavior – Structure – Processes. 10th Edition. Boston McGraw-Hill

-   GellisZ.D & Kim.J.C.(2004), Predictors of depressive mood ,occupational stress,and propensity to leave in older and younger mental health case manager.community mental health journal .40,50

-   Kinnuen, u.Malin, A., & Mmakikangas. A. (2005), the relationship of marital satisfaction and job satisfaction to psychological distress among partners. Psykologia 40:532-540

-   Nasir, R., & Amin, S. (2010), Job Satisfaction, Job Performance and Marital Satisfaction among Dual-worker Malay Couples International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5(3). 299-306

-   Spector.p.(2000), industrial and organizational psychology: Research and practice.New York:John Wiley and Sons

-   Weaver, L.j.(1997), Perception of coping skills martial Satisfaction, work satisfaction. An industry-Based Assessment Arizona state university