بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عوامل جمعیت شناختی با رضایت ‏زناشویی دبیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان دهدشت ‏ ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی وعوامل جمعیت شناختی بارضایت زناشویی در بین دبیران زن و مرد مقطع متوسطه انجام گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه پژوهش شامل کلیه دبیران متاهل مقطع متوسطه شهرستان دهدشت بود. نمونه شامل 260 نفر (170 نفر مرد  و 90 نفر زن) بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا و رضایت زناشویی انریچ بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون t گروههای مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام گردید. نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد، اما بین سطح تحصیلات و جنسیت با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد. رضایت شغلی توانستند 037/0درصد واریانس مربوط به رضایت زناشویی را تبیین کند. نتایج آزمون  tگروه­های مستقل نشان داد که بین زنان و مردان از نظر میزان رضایت زناشویی و رضایت شغلی تفاوت معناداری وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها


-   اسماعیلی. محمود رضا (1386)، بررسی رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، دو ماهنامه علمی پژوهش دانشور رفتار، دانشگاه شاهد،14(23):78-65

-   حبیب، سپیده و شیرازی،محمدعلی (1382)، رضایت شغلی و سلامت روانی در کارکنان یک بیمارستان عمومی.مجله اندیشه و رفتار،سال هشتم،شماره4.ص.64-73

-   حسامی، فاتح(1389)، بررسی رابطه فرسودگی شغلی با رضایت زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده روان شناسی علوم تربیتی.

-   خداوندی، شهین (1383)، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر میزان رضایت از زندگی زناشویی و رابطه آنها با نظام آموزشی همسران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

-   زرشکن زمانپور، صدیقه(1380)، بررسی رابطه رضایت زناشویی مادر با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران

-   سلیمانیان، علی اکبر (1373)، بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر اساس رویکرد روان شناسی بر نارضایتی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران

-   سیاه تیری، ناصر (1384)، بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی در حوزه های ستادی صنعت نفت در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

-   صالحی، طاهره (1381)، رابطه بین ارزشهای شخصی و سبک دلبستگی با رضایت  شغلی معلمان راهنمایی شهرستان خوانسار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

-   قدرت آبادی، محمدجواد (1384)، رابطه سبک رهبری مدیران بر اساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی و دخترانه شاهد شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

-   کلدی، علیرضا، و عسکری، گیتا (1382)، بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، 33(1): 120-130

-   میرزا احمدی، محمدحسن (1385)، بررسی رابطه تامین سلسله مراتب نیازهای مازلو با میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی، دانشور رفتار، (7):31-25

-   نور بخش، مهوش و میرنادری. علی اکبر (1384)، بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی دوره متوسط شهر اهواز، فصلنامه المپیک، (29): 18-7

 

-   Barriball.K.L; Gui.L & While, A.E. (2009), Job satisfaction of nurse teachers:A literature review. Part I: Measurement, levels and components. Nurse Educ. Today. http://www.elsevier.com/nedt

-   Demirel, H. (2009), examining the relationship between job Satisfaction and family ties of Turkish primary school teachers. Procedia social and Behavioral sciences. 1,  2211-2217

-   Gibson, James, L., Ivancevich, John, M. and Donnelly, Jr. James, H.(2000), Organizations – Behavior – Structure – Processes. 10th Edition. Boston McGraw-Hill

-   GellisZ.D & Kim.J.C.(2004), Predictors of depressive mood ,occupational stress,and propensity to leave in older and younger mental health case manager.community mental health journal .40,50

-   Kinnuen, u.Malin, A., & Mmakikangas. A. (2005), the relationship of marital satisfaction and job satisfaction to psychological distress among partners. Psykologia 40:532-540

-   Nasir, R., & Amin, S. (2010), Job Satisfaction, Job Performance and Marital Satisfaction among Dual-worker Malay Couples International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5(3). 299-306

-   Spector.p.(2000), industrial and organizational psychology: Research and practice.New York:John Wiley and Sons

-   Weaver, L.j.(1997), Perception of coping skills martial Satisfaction, work satisfaction. An industry-Based Assessment Arizona state university