نگاهی جرم شناختی به تأثیر تغییر جنسیت در کانون خانواده از منظر فقه و حقوق کیفری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

« تغییر جنسیت » یعنی تبدیل جنس پسر به دختر و بالعکس می باشد. مباحث مربوط به افراد خنثی یا دو جنسی، یک پدیده نو ظهور محسوب نمی شود، بلکه از گذشته تاکنون افرادی به عنوان خنثی یا بیمار جنسی در جوامع بشری می زیسته اند. تغییر جنسیت طلبی و مبدّل پوشی، دو نوع از انواع انحرافات جنسی می باشند. در زمینۀ تعریف تغییر جنسیت میان حقوقدانان، جامعه شناسان، زیست شناسان، روان شناسان، علمای علم اخلاق و روانپزشکان توافق کامل وجود ندارد. با توجه به اهمیت خانواده، شناسایی آسیب های این نهاد نیز حائز اهمیت است. پژوهش حاضر مسائل تأثیر تغییر جنسیت بر ارتکاب جرائم نامشروع را بررسی می کند، همچنین در این تحقیق  مباحث مختلف مسألۀ تغییر جنسیت از حیث جرم شناسی پرداخته می شود و در نهایت تغییر جنسیت از حیث سیاست قضایی، بررسی می گردد.
 

کلیدواژه‌ها


-   آقابخشی، حبیب (1378)، اعتیاد و آسیب شناسی خانواده، رویکرد مددکاری اجتماعی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

-   اردبیلی، محمدعلی(1382)، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان

-   افراسیابی محمداسماعیل(1377)، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ سوم.

-   تامسون(1994)، ژنتیک پزشکی تامپسون، ترجمه نخعی، محمد،1383،تهران، شهرآب

-   حکمت، سعید(1370)، روانپزشک کیفری، تهران، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول.

-   دانش، تاج زمان(1374)، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟، چاپ اول، انتشارات کیهان.

-   عبدی، عباس(1371)، آسیب شناسی اجتماعی تاثیر زندان بر زندانی، انتشارات نور.

-   علی آبادی، عبدالحسین(1343)، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، چاپ اول

-   کریمی، محمدمهدی(1389)، تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، تهران.

-   کی نیا، مهدی(1346)، علوم جنایی. جلد سوم. تهران ، انتشارات دانشگاه تهران.

-   گسن، ریموند(1988)، جرم شناسی کاربردی. ترجمه کی نیا، مهدی، 1370. تهران. ناشر مترجم.

-   لارنس ا، پروین(1374)، روانشناسی شخصیت، ترجمه: محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، انتشارات رسا،جلد اول.

-   مرعشی، سیدمحمدحسن(1379)، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

-   مساواتی آذر، مجید (1374)، آسیب شناسی اجتماعی ایران« جامعه شناسی انحرافات» تهران، انتشارات نوبل.

-   مطهری،مرتضی(1365)، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، تهران،صدرا.

-   نوبهار، رحیم(1389)، اهداف مجازات­ در جرایم ­جنسی، چشم اندازی­اسلامی، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

-   آل غازى ملاحویش عبدالقادر(1382ق)، بیان المعانى‏، مطبعة الترقى‏. دمشق‏.

-   ابن براج قاضی،المهذب، موسسه نشر اسلامی، بی تا.

-   الخوئی، سید ابوالقاسم(1387)، مبانی تکمله المنهاج، چاپ سوم، موسسه احیاء آثار امام خوئی.

-   عوده، عبدالقادر(1998)، التشریع الجنائی الاسلامی. جلد اول. موسسه الرساله.

-   محقق حلی(1990)، سلسله ینابیع الفقیه، شرایع الاسلام، علی اصغرمروارید، بیروت، دارالاسلامیه، الطبعة الاولی.

-   محقق الحلی، نجم الدین­جعفربن الحسن(1983)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، قم،دارالهدی للطباعه والنشر، الطبعه الثالثه.

-   آقابخشی، حبیب(1376)، نظریه های آسیب شناسی اجتماعی، جزوه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

-   خراط ها، سعید (1382)، ساختار روسپیگری در محله قربت، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران، تهران، انتشارات انجمن جامعه شناسی ایران، جلد پنجم.

-   فراهانی، نیتا؛ برنت، ویلیام؛ اکرمی، سید محمد؛ باستانی، امیر(1386)، ژنتیک رفتاری در اعمال مجرمانه گذشته، حال و آینده. در حال چاپ.

-   محمودی جانکی، فیروز(1382)، اصول و شیوه­های جرم انگاری، رساله­دکتری، به راهنمایی: محمد آشوری. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

 

-   Allan GF, Leng XH, Tsai SY,(1992), et al. Hormone and antihormone induce distinct conformational changes which are central to steroid receptor activation. J Biol Chem; 267:19513-19520.

-   Arbuckle NP, Dauvois S, Parker MG.(1992), Effects of antiestrogens on the DNA binding activity of estrogen receptors in vitro. Nucleic Acids Res; 12:3839-3844.

-   Barry. (1995), Kathleen “The Prostitution of Sexuality”, New York Univ. Press.

-   Berne RM,(1993), Levy MN. Physiology: Mosby.

-   Browen EJ, Scheriber SL.(1996), A signaling pathway to translational control. Cell; 86:517-520.

-   Burgaud JL, Baserga R.(1996), Intracellular transactivation of the insulin - like growth factor 1 receptors by an epidermal gfovyth factor receptor Exp Cell Res; 223:412-419.

-   Daley, Suzanne.(2002), “New Rights for Dutch Prostitutes, But No Gain”, New York Times, August 12.

-   De Meyts P, Urso B, Christoffersen C,(1995), et al. Mechanism of insulin and IGF I receptor activation and signal transduction specificty. Annu Acad Sci; 766:388-401.

-   De Vos AM, Ultsch M, Kossiakoff AA.(1992), Human growth hormone and extra cellular domain of its recptor: crystal structure of the complex. Science; 255:306-312.

-   Evans RM. (1992), the steroid and thyroid hormone receptor superfamily. Science; 240: 889 - 895.

-   Ganong WF.(1996), Review of Medical Physiology: Appleton & Lange.

-   Greenspan FS.(1991), Basic & clinical Endocrinology: Appleton & Lange.

-   Heller-Harrison Ra, Morin M, Czech M. Insulin regulation of membrance associated.