رابطه بین سبک های دلبستگی، تعهد زناشویی و رضایتمندی زناشویی در ‏دانشجویان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک دلبستگی، تعهد زناشویی و رضایتمندی زناشویی انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش دانشجویان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 90-91 و نمونه مورد نظر 115 دانشجوی متاهل بودند که بصورت در دسترس از این جامعه انتخاب گردیدند و ابزارهای پژوهش بین آنها توزیع گردید و تکمیل شد. ابزارهای این پژوهش پرسشنامه سبک دلبستگی، پرسشنامه تعهد زناشویی و پرسشنامه رضایت زناشویی است. برای تحلیل داده های حاصل از پژوهش از روش همبستگی استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن با تعهد شخصی رابطه مثبت و معنادار و بین سبکهای دلبستگی اضطرابی و اجتنابی با تعهد شخصی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین دلبستگی ایمن و رضایتمندی زناشویی رابطه مثبت و معنادار و بین دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با رضایتمندی زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. و بین تعهد شخصی و رضایتمندی زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج اجرای تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی رضایت زناشویی براساس تعهد شخصی،تعهد اخلاقی و تعهدساختاری، سبک دلبستگی ایمن،سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی اضطرابی نشان داد که مدل پیش بینی، 20٪ از واریانس رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند و به لحاظ آماری معنادار است (2،112=df،95/14=F).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Attachment Styles, Marital ‎Commitment and Marital Satisfaction among Married ‎Students of Allame Tabatabai University

چکیده [English]

The present study aimed at investigating the relationship between attachment styles, marital commitment and marital satisfaction. The study population ineluded married students from Allame Tabatabai University during the academic year2011-2012. The sample consists of 115 married students selected from the population by convenience sampling and completed the study measures. The study measures were attachment questionnaire, marital commitment questionnaire and marital satisfaction questionnaire. Correlation method was used to analyze the study data. The study results indicated that there is a significant positive relationship between secure attachment style and personal commitment and a significant negative relationship between anxious and avoidant attachment styles and personal commitment. Also, there is a significant positive relationship between secure attachment style to marital satisfaction and a significant negative relationship between avoidant and anxious attachment styles and marital satisfaction. The last result indicates that there is a significant positive relationship between personal commitment and marital satisfaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • marital commitment
  • Marital satisfaction‎
-   تبریزی، م (1383)، بررسی و مقایسه اثر بخشی گروه درمانی تلفیقی زوجها، شناخت درمانی گروهی بک و کتاب درمانی در کاهش نارضایتی زناشویی. رساله ی دکتری، رشته مشاوره. دانشگاه علامه طباطبائی .

-   حمیدی، ف (1386)، بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل دبیری. فصلنامه خانواده پژوهی، سال سوم، شماره9.

-   دوست محمدی، ی (1389)، بررسی رابطه سبک‏های دلبستگی و ابعاد سه‏گانه‏ی عشق  با سازگاری زناشویی در بین معلمان متاهل شاغل در آموزش و پرورش شهر شهریار در سال تحصیلی89-88. پایان نامه کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی.

-   رجایی، ع؛ نیری، م. و صداقتی، ش (1386)،سبکهای مختلف دلبستگی و رضایتمندی زناشویی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، 3(12):90-110

-   رضایی، ج (1389)، تاثیر آموزش سبک زندگی اسلام محوربا تاکید بر نظام خانواده بر تعهد و صیمیت زوجین اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مشاوره خانواده. دانشگاه اصفهان.

-   عباسی مولید، ح (1388)، بررسی تاثیر آموزش گروهی واقعیت درمانی بر تعهد زناشویی زوجین شهرستان خمینی شهر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

-   عطاری، ی.؛ عباسی سرچشمه، ا.؛ مهرابی زاده هنرمند، م (1385)،بررسی روابط ساده و چندگانه  نگرش مذهبی، خوش بینی و سبک دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 13 (1): 93-110.

-   عیدی، ر. و خانجانی، ز (1385)، بررسی رضایت زناشویی در سبک های مختلف دلبستگی. فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز. 1 (2و3): 12-42

-   فاضل، ا.؛ حق شناس، ح. و کشاورز، ز (1390)، قدرت پیش بینی ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایتمندی زوجی زنان سرپرستار شهر شیراز. فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه شناسی زنان. 2 (3): 15-35

-   هالفورد، د. ک. زوج درمانی کوتاه مدت. ترجمه: تبریزی، کاردانی، جعفری. انتشارات فراروان، تهران (1387)، چاپ 3

 

-   Adams, J. M. & Jones, T. (1997), the conceptualization of marital commitment: An integrative analysis. Journal of personality and social psychology, 72, 1177-1196.

-   Bogaerts, S; Dallder, A. L.; Knnap, L. M. V. ; Kunst; M. J.J.M.& Buschman, J.(2008), Critical incident, adult attachment style, and posttraumatic stress disorder: a comparison of three groups of security workers. Social behavior and personality, 36(8), 1063-1072.

-   Cann, A; Norman, M. A.; Welbourne, J. L. and Calhoun, L. G.(2008), Attachment styles, conflict styles and humour styles: interrelationships and associations with relationship satisfaction. European journal of personality. 22: 131-146

-   Chang, S. L.(2008), Family BackGRond and Marital Satisfaction of Newly WeDs: Generatioal Transmission of Relationship InteRactien Patterns. Unpublished doctoral dissertation, University of Fullerton.

-   Clements, R.; swensen, C., H.(2000), Commitment to One's Spouse as a Predictor of Marital Quality among Older Couples, Current Psychology: Developmental _9 Learning _9 Personality ~ Social Summer 2000, Vol. 19, No. 2,110-119.

-   Fenell, D. L. (1993), Characteristics of long-term first marriages. Journal of Mental Health Counseling, 15, 446-460.

-   Flores, M. (2008), Marital conflict and marital satisfaction among Latina mothers: A comparison of participant ts in an Early intervention program and non – participants. Unpublished doctoral dissertation, university of North Texas

-   Harmon, kh. D. (2005), black men and marriage: the impact of spirituality, religiosity, and marital commitment on satisfaction. Unpublished doctoral dissertation, university of Alabama.

-   Huei, S, A; Lindsey, C. R.; Elliott, T. R.(2007), Church attendance and marital commitment beliefs of undergraduate women. Journal of applied social psychology, 2007,37,3, pp. 501-514

-   Jeanfreau, M, M.(2009), A qualitative study investigating the decision-making process of women, participation in marital infidelity. Unpublished doctoral dissertation, Kansas state university.

-   Johnson, M.P., caughlin, j.p., Huston, T. L.(1999), The tripartite nature of marital commitment: persona, moral and structural reasons to stay married. Journal of marriage and family, 61(1) pg.160.

-   Judy, A.(2006), Understanding the contribution of relative commitment to the link between romantic attachment and jealousy. Unpublished doctoral dissertation, university of Carolina

-   Kapinus, C. A., Johnson, M. P.(2003). The utility of family life cycle as theoretical and empirical tool: commitment and family life-cycle stage. Journal of family issues, 24(2), 155- 184.

-   Kardatzke, K. N.(2009), Perceived Stress, Adult Attachment, Dyadic Coping and Marital Satisfaction of Counseling Graduate Students. Unpublished doctoral dissertation, University of North Carolina.

-   Kaslow, F. and Robinson, J.(1996), Long-term satisfying marriages: perceptions of contributing factors. The American hournal of family thearapy. Vol.24:153-170

-   Morgan, H. J., & Shaver, P. R. (1999), Attachment processes and commitment to romantic relationships. Handbook of Interpersonal Commitment and Relationship Stability. Edited by Jeffery M. Adams and Warren H. Jones. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.

-   Papalia, D. F.(2002), A Childs world: infancy through adolescence . New York: McGraw-hill.  

-   Pistol, m. c., lorance, c. v. (1999), Attachment and commitment in college student’s romantic relationships. Journal of college student development. 40, 6, pg. 710.

-   Stanley, S. M., Markman, H. J., & Whitton, S. W. (2002), Communication, conflict, and commitment: Insights on the foundations of relationship success from a national survey. Family Process, 41, 659–675.

-   Thomas, E. L.(2009), The interrelationships between adult attachment style, commitment, frequency of, variety, and motivation for sexual behaviors in non-married, dating relationships. Unpublished doctoral dissertation, northern Illinois University.

-   Wearden, A; Peters, I; Berry, K; Barrowclough, Ch & Liversidge, T.(2008), Adult attachment, parenting experiences, and core beliefs about self and others. Personality and Individual Differences 44 (2008) 1246–1257.