مشارکت اجتماعی زنان و تأثیر آن بر رفاه خانواده ‏(مطالعه موردی: منطقه 9 شهر تهران)‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان مشارکت اجتماعی زنان و تأثیر آن بر رفاه خانواده‏ها، با این پرسش اساسی است که چه رابطه­ای بین مشارکت اجتماعی زنان و رفاه خانواده‏ها وجود دارد؟ با توجه به چارچوب نظری و مطالعات انجام شده در این زمینه، شش فرضیه مطرح گردید و 256 نفر از زنان 60-15 ساله منطقه 9 شهر تهران به عنوان نمونه با استفاده از پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج حاکی از آن بود که بین مشارکت سیاسی زنان، مشارکت انجمنی و رعایت بهداشت اعضای خانواده رابطه معناداری وجود دارد، همچنین بین مشارکت انجمنی زنان و میزان زمانی که اعضای خانواده به اوقات فراغت اختصاص می دهند رابطه معناداری وجود داشت، به علاوه اینکه بین مشارکت دینی زنان، مشارکت محلی و میزان احساس امنیت در بین اعضای خانواده رابطه معناداری مشاهده گردید.در تحلیل رگرسیونی از بین شش متغیر مشارکتی (مذهبی، خیریه ای، انجمنی، محلی، سیاسی و اقتصادی) تنها متغیرهای مشارکت محلی و خیریه ای بودند که رابطه معناداری با رفاه اجتماعی خانواده داشتند و بر اساس یافته‏های تحقیق، هر چه مشارکت محلی و خیریه ای زنان بیشتر، رفاه اجتماعی خانواده آنان بالاتر خواهد رفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women’s Social Participation and its Effect on Family ‎Welfare (case study: District 9, Tehran)‎

چکیده [English]

The present research under the title of “Women’s Social Participation and its Effect on Family Welfare” was performed in the city of Tehran, District 9. The researcher aims to answer the fundamental question of whether there is a relation between social participation of women and the welfare of families in this district. For this reason, the theoretical framework and the related researches were studied in this field and six hypotheses were raised. Then, out of the statistical population of 6250 families, 256 women aged 15-60 years old form Tehran, Dist. 9, were selected and studied as sample. The data were gathered through questionnaires and interview and after statistical analysis, the results indicated that: There is no meaningful relation between each of the six aspects of women’s social participation and education and training of family members. There is a meaningful relation between women’s political participation and observing hygienic principles of family members. There is a meaningful relation between women’s associative participation and observing hygienic principles of family members. There is no meaningful relation between each of the six aspects of women’s social participation and monthly income of the family members. There is a meaningful relation between women’s associative participation and the amount of time which family members allocate to leisure times. There is no meaningful relation between each of the six aspects of women’s social participation and family nutrition. There is a meaningful relation between women’s religious participation and security feeling among family members. There is a meaningful relation between women’s local participation and security feeling among family members. Moreover, regression analysis indicated that among the six participatory variables (religious, charity, associative, local, political and economic) only the local and charity participatory variable had a meaningful relation with family welfare and based on the research findings, we can conclude that the more women’s charity and local participation,   the more their family welfare will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s Social Participation
  • Family Welfare
  • Local Participation
  • Charity ‎Participation

 

-   اعرابی، آذر(1378)، مشارکت و نقش سازمان‌های غیردولتی در اداره امور عمومی با تأکید بر نقش زنان، مجموعه مقالات همایش نظام اداری.

-   بروجردی، اشرف(1381)، ارتباط فعالیت‌های اجتماعی و خانوادگی زنان و تأثیر مثبت این دو نقش در یکدیگر، زنان؛مشارکت و برنامه ریزی برای توسعه پایدار 2، مرکز امور مشارکت زنان.

-   بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: باقر ساروخانی(1366). تهران: کیهان

-   دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق سازمان ملل متحد(یونیسف)(1372)، نقش زنان در توسعه، تهران؛ انتشارات روشنگران.

-   رضایی سیاوشانی، صدیقه(1377)، سیمای زن در جهان ترکیه.

-   زاهدی اصل، محمد(1381)، مبانی رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات علامه طباطبایی

-   سرایی، حسن(1372)، نمونه گیری در تحقیق، تهران؛ انتشارات سمت

-   سوده،ت و آزادی، فرهنگ اصطلاحات اجتماعی- اقتصادی، تهران: روش،1373

-   شادی طلب، ژاله(1381)، توسعه و چالش‌های زنان ایران، چاپ اول، تهران، نشر قطره.

-   عنایت، حلیمه و موحد، مجید (1383)، زنان و تحولات ساختاری خانواده در عصر جهانی شدن، پژوهش زنان، تابستان، دوره دوم، شماره 2.

-   قراخانی، علی(1382)، نقش سازمانهای غیردولتیNHOs در تقویت مشارکت اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

-   گود، ویلیام،جی، خانواده و جامعه، ترجمه: ویدا ناصحی(1352)، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

-   محسنی، منوچهر(1378)، بررسی برخی از ابعاد مشارکت اجتماعی در ایران، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   

-   مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران(1383)، پیامدهای افزایش مشارکت زنان در جامعه و چالشهای پیش رو، تهران.

-   موسوی، بتول(1378)، بررسی اشتغال زنان متأهل و مشکلات آنها(با نگاهی به تأثیرات اشتغال زنان و خانواده)، پایان نامه کارشناسی ارشد(پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.

-   نان بخش، حسن (1382)، تجربه موفق رابطین بهداشت، پژوهش زنان، تابستان، دوره اول، شماره 6

-   وحیدا، فریدون و نیازی، محسن(1383)، تأملی در مورد رابطه بین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی، نامه علوم اجتماعی نشریه علمی-پژوهش، شماره پیاپی 23، جلد11،شماره3

 

-   Bittman, Michael (1999), Social participation and family welfare: The Mony and Time cost of Leisur, SPRC Discussion paper No.95.

-   Half dan, Mahler, Ofmud and alligators (1986), Health Policy and Planning Vol.1, PP345-352.

-   Hall, Antony (1988), Community Perspective. In Development Policies Socialogical Perspective, Ed by Antony, Hall and James. Midyely. Manchester Universwity Press.

-   Joanne Leslie (1988), womens Work and Child nortrition in the third word international centre for research on womens Washington D.C. In: Word development journal Vol.16, NO, 11, PP1341-1362.

-   Johnston, Grant (2005), Womens Labour Force Participation in Newzealand and the OECD.

-   Josh, Heather (1996), Combing Employment and Child rearing, pursuit of quality of life, ed. Avneroffer.

-   Nelson, Barbara and Chaudhary, Najma (1994), Women and Politicis Worldwide. New Havan, Yale University.

-   Prakash, Daman (2003), Rural Women, Food Security and Agricultural Cooperative. ICA-gapan Agricoops Management Training Project for Asia.

-   Ray C.Fair and Diane J.Macunovich (1997), Explaining the Labour Force Participation of Women 20-24.

-   Safdar, Rabia. Salf-UR-Rehman and Shezadi, Neelam (2006), Womens Nutritional Value System and Their Participation in Economic Development. Department of Rural Sociology, University of Agriculture, Faisalabad-38040, Pakistan.

-   Shvedova, Nadezdha (1998), Obstacles to Womens Participation in Parliament. Women in Parliament: Beyond Numbers, Stockholm, International IDEA.

-   Siagian, Yuliana L. Morgan, Brihannala. Yentirizal and Neldysavrino (2005), Strengthening Womens Participation through Collective Action for Inclusive Decision making Processes: Lessons Learned from Two Villages in Jambi Province, Sumatra, Indonesia.

-   Taipei, Chinese (2005), Chinese Taipei Framework for the Integration of Women in APEC.Agenda Item: III e V.