تعیین رابطه تمایز یافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی درمراکز ‏مشاوره شهر شاهرود (ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، بنیاد شهید وامور ایثارگران)‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تمایز یافتگی خود و هوش هیجانی با رضایت زناشویی زنان متأهل شهرستان شاهرود می‌باشد. طرح تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی می‌باشد. نمونه این مطالعه 170 نفر از زنان متأهل شهرستان شاهرود بودند که به صورت در دسترس از بین مراکز مشاوره خانواده انتخاب شدند. پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ، تمایز یافتگی خود و پرسشنامه هوش هیجانی توسط آنان تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون همزمان مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین خود متمایز سازی و رضایت زناشویی، بین هوش هیجانی و خود متمایز سازی و بین هوش هیجانی ورضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد (P<0/01). همچنین نتایج آزمون رگرسیون همزمان نشان داد که مؤلفه های خود متمایزسازی و هوش هیجانی حدود 70 درصد از واریانس رضایت زناشویی تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship of Self-differentiation and ‎Emotional Intelligence with Investigating the Relationship of ‎Self-differentialton and Emotional Intelligence with Marital ‎Satisfaction in Shahroud Counseling certers ‎

چکیده [English]

This research aims at exploring the relationship between self-differentiation, emotional intelligence and marital satisfaction among married women in Shahroud. The research is of Descriptive and correlational type. The Sample of the study included 170 married women in Tehran who were selected through random-cluster sampling method among counseling centers. They completed Enrich Marital Satisfaction Questionnaire, self-differentiation and emotional intelligence scales. The data were analyzed using Pearson Correlation Coefficient and regression. The results indicated that there existed a significant and positive relationship between self-differentiation and marital satisfaction, between emotional intelligence and self-differentiation and between emotional intelligence and marital satisfaction (P< 0/01). The results also showed that 70 percent of marital satisfaction variance could be explained by emotional intelligence and self-differentiation and its components.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-differentiation
  • marital satisfaction
  • Emotional intelligence‎

 

-   استریت، ا (1382)، مشاوره خانواده، ترجمه مصطفی تبریزی و علی علوی نیا، تهران: انتشارات فراروان.

-   اسکیان، پرستو (1384)، بررسی تاثیر سایکودرام بر افزایش تمایز یافتگی فرداز خانواده اصلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه 5 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

-   الیس، آ؛ هاپر، ر (1381)، زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروز بخت، تهران:انتشارت رشد

-   به پژوه، احمد (1388)، ازدواج موفق و خانواده سالم چگونه؟ تهران:انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

-   بیچاری، محمد؛ مهابادی، ناهید (1372)، روانشناسی ازدواج با تشکیل خانواده، تهران:انتشارات حافظ

-   پروچاسکا، ج؛ نورکراس، ج. س (1385)، نظریه های روان درمانی، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات رشد.

-   تیرگری، عبدالحکیم؛ اصغر نژاد فرید، علی اصغر؛ عابدین، علی رضا؛ بیان زاده، سیداکبر (1385)، مقایسه سطوح هوش هیجانی و رضامندی زناشویی و رابطه ساختاری آن‌ها در زوجین ناسازگار وسازگار شهرستان ساری در سال 1383، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 16(55)، صص 78-86.

-   ثنایی، باقر (1387)، مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت.

-   جهانگیری، علی؛ محمدی، محسن (1390)، بررسی اثر بخشی زوج درمانی شناختی بر کاهش نارضایتمندی زناشویی زوجین. مجموعه مقالات دومین همایش ملی روانشناسی- روانشناسی خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

-   خدایاری فرد، محمد؛ عابدینی، یاسمین (1389)، نظریه‌ها و اصول خانواده درمانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-   سلیمانیان، علی اکبر؛ محمدی، اکرم (1388)، بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی، پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره 19، صص 134-150.

-   شکیبایی، طیبه (1385)، بررسی تاثیر آموزش خود متمایزسازی بر سلامت روان زنان پس از طلاق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

-   شمسایی، محمدمهدی؛ نیکخواه، حمیدرضا؛ جدیدی، محسن (1385).، نقش احساس هویت و هوش هیجانی در رضایت زناشوی ، اندیشه و رفتار، 2(3)، 74-92.

-   صحت، نرگس (1386)، بررسی اثربخشی آموزش خود متمایز سازی بوئن در کاهش تعارضات زناشویی زوجین ساکن شهرقم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

-   کاظمیان، س (1387)، بررسی اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر کاهش میزان اضطراب فرزندان خانواده های طلاق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

-   کری، جرالد (1385)، نظریه های مشاوره و روان درمانی (نظریه و کاربست)، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات ارسباران.

-   گاتمن، ج (1376)، چرا ازدواج موفق، چرا ازدواج ناموفق. ترجمه مهرداد فیروزبخت، تهران: انتشارات ابجد.

-   گلادینگ، س (1382)، خانواده درمانی (تاریخچه، نظریه، کاربرد)، ترجمه فرشاد بهادری، مصطفی تبریزی، بدری السادات بهرامی، سوسن سیف، تهران: انتشارات تزکیه.

-   گلدنبرگ، ای، گلدنبرگ، اج (1382)، خانواده درمانی، ترجمه حمیدرضا حسن شاهی براواتی، سیامک نقشبندی و الهام ارجمند، تهران: نشر روان.

-   گنجی، حمزه؛ میرهاشمی، مالک؛ ثابت، مهرداد (1385)، هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش هیجانی برادبری- گریوز، اندیشه و رفتار، 2(3)، 56-73.

-   گنجی، مهدی (1388)، هوش هیجانی، تهران: نشر ساوالان

-   محمدی، اکبر (1388)، شرح جامع آزمونهای هوش و استعداد، تهران: انتشارات ارشد.

-   میلانی فر، بهروز (1370)، بهداشت روانی، تهران، نشر قومس.

-   مهانیان خامنه، مهری؛ برجعلی، احمد؛ سلیمی زاده، محمدکاظم (1385)، بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی. مجله روانشناسی،10(3)پیاپی 39:308- 320

-   نظری انامق، ع (1388)، اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر بلوغ حرفه ای دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

-   هالفورد، کیم (1384)، زوج درمانی کوتاه مدت، ترجمه مصطفی تبریزی، کاردان و جعفری، تهران: انتشارات فراروان.

-   یوسفی، فریده؛ پوریاسین، زهرا (1389)، بررسی نقش واسطه گری رضایت از روابط زناشویی در رابطه میان هوش عاطفی و رضایت از زندگی در گروهی از دبیران متأهل شهر شیراز، خلاصه مقالات چهارمین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده.

 

-   Bar-On, R. (1997), The emotional quotient inventory (EQ-I): Technical manual Toronto, Canada: Multi- Health systems.

-   Batt, V.J., Nic Gabhainn, S. & Falvey, F. (2005), Perspectives on the Provision of Counselling to Women in Ireland. Dublin: Women’s Health Council.

-   Bhatt, P.(2001), Differentiation of Self and martial adjustment within the Asian American Population. Journal of marital and family therapy.39, 131-143

-   Bowen, M.(1976),Theory in the Practice of Psychotherapy. INP. J. Guerin, Jr.(Ed) ,Family therapy :Theory and Practice. New York: Gardner press.

-   Bronstein, p.h(1991),clinical treatment of marital dysfunction :A multiplebase lone analyze ,behavioral assessment.3,335-3430

-   Carr, A. (2006), Family therapy: Concepts process & practice (second edition). John Wiley & sons, Ltd.

-   Golman D.(1995), Emotional Intelligence. 1st Ed. New York: Bantam; 55-86.

-   Gottman, J. M., & Notarius, C. I. (2000), Decade review: Observing marital interaction. Journal of Marriage and Family, 62, 927-947.

-   James ,k (2005), Marital and social adjustment in depressed and remitted married women. Journal of clinical psychology, 43,267-265

-   Kear, J. S.(1999), Marital attraction of self (Doctorial dissertation, Cali-fornia school of professional Psychology, Fresno.Dissertation Abstracts International, 39, 2505.)

-   Lavery, P.J. (1998), Differentiation of self and marital satisfaction: An Exploratory analysis based on the Bowen Theory (Doctoral dissertation, Ball state university, 1984). Dissertation Abstracts International, 45, 3321.

-   Lerner.H.(2000), Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of marriage and the family, 38.15-28

-   Licht,Carolyn and Chabot, David(2006), The Chabot emotional differe-ntiation scale, Journal of Marital and family therapy ,V32 ,Issue 2, pg:167.

-   Markman H J, Floyd F.(2002), Possibilities for the prevention of marital discord: A behavioral perspective. American Journal of Family Therapy 1981; 9: 30-48.

-   Nelson T.S,(2002), Differentiation :An investigation of Bowen theory with clinical and nonclinical couples(Doctoral dissertation, the International , 48,25-43.)

-   Ng, M,G.(1992), Family of origin differentiation and marital satisfaction in healthy unlike, unhealthy like and unhealthy unlike couples (Doctoral dissertation, Texas woman’s university. Dissertation Abstracts International,59,3090)

-   Nichols, M .P & Schwartz, R.C.(1998), Marital relationship of alcoholic, conflicted and non-conflicted couples. Journal of marital and family therapy,13,259-274.

-   Olson, D. H., & Defrain, J. (2006), Marriages & families intimacy, diversity and strengths (5th Ed). New York: McGraw-Hill.

-   Salovey, P. and Mayer, J.D. (1990), Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 185-211.

-   Schutte, N.S., Malouff, J.M., Hall, L.E., Haggerty, D.J., Cooper, J.T., Golden, C.J., et al. (2001), Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25, 167-177.

-   Skoworon, E.A.(2000),The role of Differentiation of self in Marital adju -stment. Journal of counseling Psychology,47(2) ,229-237.

-   Wong, C.S., Law, K.S., & Wong, P.M. (2004), Development and validation of a forced choice emotional intelligence for Chinese respondents in Hong Kong. Asia Pacific Journal of Management, 21(4) , 535-559