مقایسه سلامت روانی دانشجویان (دختر و پسر) خوابگاهی و غیر خوابگاهی ‏دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش به منظور مقایسه سلامت­روانی دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه­ شهید مدنی آذربایجان انجام گرفته است. روش پژوهش، ­توصیفی از نوع پس رویدادی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه 3579 N=بودند، که نمونه آماری با استفاده از جدول کریجسی و مورگان تعداد 346 نفر تعیین و با شیوه نمونه­گیری تصادفی­ طبقه­ای انتخاب شدند و به  پرسشنامه­ی سلامت­عمومی(GHQ28) گلدبرگ(1972) پاسخ دادند. اطلاعات جمع­آوری شده، با استفاده از نرم­افزارspss تحلیل و از روش­های آماریt ، T2 هتلینگ و ANOVA مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین سلامت­روانی دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و بین سلامت­روانی دانشجویان دانشکده­های مختلف تفاوت وجود ندارد. اما بین سلامت­روانی دانشجویان(دختر، پسر)در سطح 01/0≥ p تفاوت معنا­دار وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


-   امیدیان، مرتضی(1388)، بررسی وضعیت سلامت­عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، سال دهم، شماره 1: 118- 100

-   برادران، مجید و رنجبرنوشری، فرزانه(1385). رابطه کمال­گرایی با سلامت­روانی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور آستانه اشرفی. خلاصه مجمومه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت­روانی دانشجویان..

-   تمنایی­فر، محمدرضا؛ سلامی­محمدآبادی، فاطمه و دشتبان­زاده، سمیه(1389)، رابطه سلامت­روان و شادکامی با موفقیت تحصیلی دانشجویان کاشان، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال پانزدهم، شماره 2: 58.

-   توکلی، محمدعلی؛ چینی­ساز، نسرین و علی­پور، مریم(1385)، بررسی وضعیت سلامت­روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ورودی سال تحصیلی86-85. پژوهش تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره21، : 55-53

-   حسینی، نرگس؛ اخضر، قدسی؛ اکبری، ابوالقاسم؛ شریفی، نسترن و پاشا شریفی، حسن (1387)، پرسشنامه­های پژوهشی در زمینه روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و جامعه­شناسی، تهران: انتشارات سخن.

-   خنجری، مسلم(1376)، بررسی و مقایسه ویژگی­های شخصیتی و ساختار ارزشی دانشجویان دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، امام حسین، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره676.

-   دفتر مشاوره دانشگاه تهران(1376)، بررسی سلامت عمومی پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی دانشگاه تهران. طرح پژوهشی چاپ نشده.

-   دهدشتی­لسانی، معصومه؛ آهنکوب­نژاد، محمدرضا؛ ممبنی، ایمان و علوی، علی­رضا(1389). رابطه شادکامی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان بومی و غیربومی. خلاصه مقالات پنجمین سمینار سراسری  بهداشت­روانی دانشجویان.

-   ساکی، کورش و کیخاوندی، ستار(1379)، بررسی وضعیت سلامت­روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، شماره 34و35 : 14-12

-   شاکری­نیا، ایرج(1388)، رابطه سلامت­­عمومی، حمایت اجتماعی ادارک شده، با خودپنداره در دانشجویان ساکن و غیرساکن مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان. فصلنامه علمی تخصصی سلامت­روان، دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شماره3: 24.

-   شاملو، سعید(1381)، بهداشت­روانی. تهران: انتشارات رشد.

-   صادقی­موحد، فریبا؛ نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1387)، بررسی تاثیر آموزش     مهارت­های مقابله بروضعیت سلامت­روانی دانشجویان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، شماره های 3و2.

-   عظیمی، غلام­رضا(1375)، مقدمه­ای بر روانشناسی رشد. تهران: انتشارات آیدین.

-   فردوسی، طیبه(1382)، بررسی انواع مشکلات و اختلالات­روانی دانشجویان مراجعه­کننده به مرکز مشاوره دانشگاهای دولتی تهران، نامه علوم انسانی، شماره 7و6: 87

-   کاپلان، هارولد و سادوک، بنیامین(2003)، خلاصه روانپزشکی علوم­رفتاری، ترجمه نصرالله پورافکاری. تهران: انتشارات شهرآب.

-   گنجی، حمزه(1380)، بهداشت­روانی. تهران: ناشر ارسباران.

-   لطفی، محمد حسین؛ امینیان، امیر حسین؛ نوری شادکام، محمد؛ قمی زاده؛ اقدس و زارع، رقیه (1385)، بررسی وضعیت سلامت­روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، فصلنامه علمی، پژوهشی طب و تزکیه، سال شانزدهم، شماره 67و66: 54

-   میرسمیعی، مرضیه و ابراهیمی­قوام، صغری(1384)، بررسی رابطه بین خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت­روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه­ علامه. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی: 84-79.

-   نجاتی­صفا، علی­اکبر(1383)، بررسی وضعیت پژوهش­های سلامت­روانی در دانشجویان در ایران.  خلاصه مقالات دومین سمینار سراسری  بهداشت­روانی دانشجویان.

-   ولی­زاده، زهرا(1383)، مقایسه­ی سلامت­روان و عمل کرد تحصیلی دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه تهران. خلاصه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت­روانی دانشجویان.

 

-   Blimling, G.S. (1999), A mental-Analyis of the in fluence of college Residence halls on acad mie performance. Journal of College Student Development, 40, 551-562.

-   Campbell, P. (1989), speaking out on Services. Social Work Today. G November. 22.

-   Curtis, A.J. (1996), Health Psychology. London, Academic Press.

-   Kaplan, H., & Sadock, B. (2003), Comprehensive textbook of psychiatry. Willans & Wilkins

-   Laurus, G. (2006), Word net. Princeton University.

-   Li, HC., Chan. S.L., Chung, OK., Chui, M.L. (2010), Relation Ships  among  mental  Health , selfestem  and  physical Health  in Chinese  Adolescents, And Exploratory  study.  Journal of health Psychology, 15(1), 96-106.

-   Monk, E. M., & Mahmood, Z. (1999), Student mental healt: A pilot study. Counseling Psychology, 12(2), 199-210.

-   Monk, E. M., & Mahmood, Z. (1999), Student mental healt: A pilot study. Counseling Psychology, 12(2), 199-210.

-   Ross, S.E. (1999), Source of stress among college student. College student journal.

-   Holm-Hudulla, R., & Soeder, U. (1997), Psychological Complaints and disorders of Students. Psychother Psychosom med psycho, 47(12), 419-425.

-   http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/enسازمان بهداشت جهانی (2010)