مقایسه سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در بین دانش‌آموزان ‏مراکز شبه‌خانواده و خانواده عادی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

یکی از مفاهیمی که در زیربنای ارتباطات فرد قرار دارد سبک­های دلبستگی است، نوع سبک دلبستگی پیش بینی کننده تعاملات آینده فرد می­باشد، پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک­های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در بین دانش­آموزان مراکز شبه­ خانواده و خانواده­عادی شهر ارومیه صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه و مراکز شبه ­خانواده شهر ارومیه  می­باشند که در سال 1391 در مدارس این شهر مشغول تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای تعداد 180 دانش­آموز مقطع متوسطه و 180 دانش­آموز مراکز شبه خانواده، انتخاب و با دانش­آموزان مقطع متوسطه عادی همتاسازی گردید. داده­ها با استفاده از پرسشنامه دلبستگی کولینز­و­رید (RAAS) گردآوری شد. از روش­های آماری .test­ tمستقل و تحلیل واریانس دوراهه برای تحلیل داده­ها استفاده شد، نتایج نشان داد که دانش­آموزان شبه­خانواده میانگین نمرات سبک دلبستگی ایمن پایین­تر و سبک اجتنابی بالاتری داشتند (01/0P<). در سبک اجتنابی بین دانش­آموزان شبه­ خانواده و عادی تفاوت آماری معنا­داری وجود نداشت. در مراکز شبه خانواده، دختران دارای سبک دلبستگی اجتنابی و پسران دارای سبک دلبستگی دوسوگرایی بودند (05/0P<).

کلیدواژه‌ها


 

-   بیات، محبوبه؛ اکبرشریفی،طاهره؛ نظری جیرانی، محبوبه؛ شهریور، زهرا؛ و حقانی، حمید (1385)، مشکلات رفتاری کودکان 11-7 ساله ساکن مراکز نگهداری شبانهروزی، فصلنامه پرستاری ایران، 19(46)، 61-53.

-   پاکدامن، ش (1380)، بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانان. پایان نامه دکتری روانشناسی دانشگاه تهران.

-   تجلی، فاطمه؛ و لطیفیان، مرتضی (1387)، تاثیر ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده بر سلامت روان باواسطه هوش هیجانی نوجوانان، خانواده پژوهی، 4(16)، 407-422.

-   چاوشی فر، جلال؛ رسول زاده طباطبایی، سیدکاظم (1379)، بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و شیوه های رویارویی در نوجوانان مراکزشبانه روزی و نوجوان دارای والدین، مجله روانشناسی، 4(2)، 184-169.

-   خانجانی، زینب (1384)، تحول و آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی، تبریز: انتشارات فروزش.

-   دادستان، پریرخ (1385)، روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.

-   رازقی، نرگس؛ غباری بناب، باقر؛ و مظاهری، محمدعلی (1384)، مقایسه الگوهای دلبستگی کودکان تحت حمایت مراکز مراقبت شبانه روزی با کودکانتحت حمایت خانواده، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 5(2)، 182-165.

-   رسولی، مریم؛ و یغمایی، فریده(1387)، مروری بر عوامل مرتبط با تطابق معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی برپایه تئوری رفتار منطقی،مجله روانپزشکی و روانشاسی بالینی ایران، 18(60)، 57-50.

-   سالاری، هادی؛ و سجادی، سیدعلیرضا (1384)، مقایسه میزان اضطراب در نوجوانان ساکن در شبانه روزی با نوجوانان ساکن درخانواده، طبیب شرق، 7(1)، 10-5.

-   شولتز، د.، شولتز، س (1386)، روانشناسی شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران:  انتشارات ویرایش.

-   وحید، بهزاد (1389)، مقایسه ویژگی های شخصیت و سبک های دلبستگی در زنان بیوه تحت پوشش بهزیستی آذرشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد تبریز.

-   هیلگارد، ارنست؛ انکینسون، ریچارد (1383)، زمینه روانشناسی، جلد دوم، ترجمه براهنی، تهران: انتشارات رشد.

 

-   Bos K, Zeanah CH, Fox NA, Drury SS, McLaughlin KA, Nelson CA.(2011), Psychiatric outcomes in young children with a history of institutionalization.Harv Rev Psychiatry, 19(1), 15-24.

-   Chisholm K. (1998), A three year follow up of attachment and indiscriminatefriendliness in children adopted from Romanian orphanages. Child development, 69(4), 1092-1106.

-   Fisher L, Ames EW, Chisholm K, &Savoie L. (1997), Problems reported by parents of Romanian orphans adopted to British Columbia, International Journal of Behavioral Development, 20, 67-82.

-   MarcovitchSh, Goldberg s, Washington J. (1997), Determinants ofbehavioural problems in Romanian children adopted in Ontario. InternationalJournal of Behavioral Development, United Kingdom: Psychological Press, 20(1), 17-31.