بررسی علل فرهنگی نابهنجاری های رفتاری زنان زندانی تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش عوامل فرهنگی در گرایش به نابهنجاری های رفتاری زنان زندان شهر تبریز در سال 1388انجام گرفت . مطالعه حاضر با بهره گیری از نظریه های کنترل یادگیری اجتماعی، تقلید گابریل تارد، ساخت اجتماعی و آنومی مرتون، همنشینی افتراقی، پیوند افتراقی، خرده فرهنگی کوهن، بی سازمانی اجتماعی تدوین شده است. روش پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه زنان زندانی در شهر تبریز و زنان عادی شهر تبریز است. حجم نمونه 50 نفر از زنان زندانی در شهر تبریز و 50 نفر از زنان عادی شهر تبریز و شیوه نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوایی تعیین گردید و جهت سنجش پایایی پرسشنامه نیز از تکنیک آلفای کرون باخ استفاده شد که برای همه متغیرها بالای 7/0 به دست آمد وبدین ترتیب پرسشنامه دارای اعتبار و پایایی قابل قبولی می باشد. بر اساس چارچوب نظری مورد استفاده و نتایج به دست آمده از آزمون خی دو برای سطح تحصیلات و آزمون t-test مستقل برای سایر فرضیه ها؛ بین سطح تحصیلات، نوع برنامه های رسانه ها و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی داخلی زنان زندانی و عادی تفاوت وجود دارد. ولی بین نحوه اوقات فراغت زنان زندانی و عادی تفاوتی وجود ندارد. در واقع؛ از بین عوامل فرهنگی تاثیرگذار در گرایش به رفتارهای نابهنجارانه زنان زندان تبریز، پایین بودن سطح تحصیلات، عدم استفاده از برنامه های آموزشی و در کل پایین بودن استفاده از برنامه ها و وسایل ارتباط جمعی داخلی و دولتی در گرایش به نابهنجاری های رفتاری نقش به سزایی داشته اند.

کلیدواژه‌ها


 

-   احمدی، ح  (1384)، جامعه شناسی انحرافات.، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.

-   بیرو، آ.، ترجمه: ساروخانی، ب.، (1370)، فرهنگ علوم اجتماعی، تهران، انتشارات کیهان.

-   تقوی، ن. ا (1383)، مبانی جمعیت شناسی.، تبریز : انتشارات دانیال ، چاپ هفتم .

-   رسولزاده، م (1383)، زمینه نابهنجاری رفتاری-اجتماعی میان دانش آموزان دختر در دوره راهنمایی و متوسطه شهر میانه، طرح تحقیقاتی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی.

-    زمانی،ف (1386)، زمینه‌های بزهکاری زنان، نقل از سایت: www.socialworker.mihanblog.com

-   ساروخانی، ب (1370)، در آمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی.، تهران : انتشارات کیهان .

-   سلیمی، ع. و م. داوری (1386)، مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی (جامعه شناسی کجروی) ، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم.

-   شریفی اشکوری، م (1384)، بزهکاری جوانان، قم: انتشارات فخر دین، چاپ اول، ص9.

-   شفیعی، م (1383)، بررسی راه کارهای عملی کاهش ناهنجاری های دانش آموزان مقطع راهنمایی، طرح تحقیقاتی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ناحیه دو.

-   شکربیگی، ع (1388)، رسانه ها و انحرافات اجتماعی، نقل از سایت: www.shekarbagy.com  

-   شهیدی زندی، م(1388)، دختران جوان وآسیب های فراغتی، نقل از سایت: www.anthropology.ir

-   کرباسی،م. ووکیلیان،م (1386)، مسائل نوجوانان و جوانان، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ هشتم.

-   محسنی، م (1386)، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: انتشارات طهوری، چاپ اول، صص: 181 و 427.

-   محمدی، ز (1383)، بررسی آسیب های اجتماعی زنان در دهه (1380-1370)، تهران: انتشارات شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، چاپ اول.

-   معیدفر، س (1379)، جامعه شناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایران.، تهران: انتشارات سرزمین ما، ص: 217.

-   معتمد نژاد، ک (1371)، وسائل ارتباط جمعی.، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم، ص11- 18.  

-   نانوای، ن (1386)، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان میاندوآب، پایان نامه کارشناسی ارشدگروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

-    نعمت الهی، ز، موسوی پور، ف. و توفیقی، ح (1387)، بررسی شیوع و خصوصیات موارد جرائم جنسی در مراجعین زن ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشور، نقل از سایت: www.sid.ir

-   وحید، ر (1382)، علل بزهکاری نوجوانان.، تهران: انتشارات عابد، چاپ اول، صص: 6 و 7 .

-   محمد رضایی، ا. ع (1387)، بررسی میزان و نقش تلویزیون ایران و کشورهای بیگانه در پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان.، نقل از سایت:   www.zibaweb.com

 

-   www.aftab.ir

-   www.zibaweb.com