رابطه ساختار قدرت در خانواده با خود پنداره و‎ ‎سلامت روانی زنان معلم ‏مقطع ابتدایی شهر داراب

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق ،بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با خود پنداره و سلامت روانی زنان معلم مقطع ابتدایی شهر داراب بود روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه معلمان متاهل زن مدارس دوره ابتدایی شهر داراب در سال تحصیلی1390-1389 و نمونه پژوهش شامل 150نفر از معلمان متاهل دوره ابتدایی شهر داراب است که به روش نمونه گیری خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه پرسش­نامه است که عبارتند از :1- پرسش­نامه ساختار قدرت در خانواده، 2-پرسش­نامه خود پنداره کماساراسوت(SCQ)،3-پرسش­نامه سلامت عمومی(GHQ). تجزیه و تحلیل داده­ها در این پژوهش در دو سطح آمارتوصیفی و آماراستنبا­طی صورت می­گیرد که در سطح ­آمار توصیفی ­با استفاده ­از مشخصه­های ­آماری ­نظیر فراوانی، میانگین، انحراف­معیار، و در سطح آمار استنبا­طی از همبستگی و رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین ساختار قدرت در خانواده و خود پنداره رابطه مثبت و معناداری در سطح (01/0>p و 265/0 r =) وجود دارد ولی بین ساختار قدرت در خانواده و سلامت روانی رابطه منفی و معناداری در سطح (0> pو328/0- r=) وجود دارد هم چنین سایر مؤلفه­های ساختار قدرت در خانواده (حوزه قدرت زن و شوهر، روابط قدرت در خانواده)­ می­تواند سلامت ­روانی ­و خودپنداره ­را­   پیش­بینی ­نماید .

کلیدواژه‌ها


 

-   بحرینی، مسعود(1388)، رابطه ساختار قدرت و همبستگی در خانواده با خودپنداره دانشجویان، مجله علوم پزشکی بابل، دوره دوازدهم، شماره 2، صص 64-71

-   دوستان، محمد صادق (1388)، بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با سلامت روان زنان معلم دوره ابتدائی و متوسطه شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی مرودشت

-   ذوالفقارپور، محبوبه (1381)، بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با رضایتمندی زناشویی زنان کارمند و خانه دار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا

-   ساروخانی، باقر (1381)، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، انتشارات سروش

-   سامانی، سیامک (1381)، مدل علی برای همبستگی خانوادگی، استقلال عاطفی و سازگاری. پایان نامه دکتری بخش روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

-   سعیدیان، محمد ( 1382)، ارتباط میان ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران

-   عنایت، حلیمه ( 1367)، بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روابط خانوادگی شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

-   کدیور، پروین(1384)، نقش باورهای خودکار آمدی، خودگردانی و هوش در پیشرفت درسی دانش آموزان دبیرستانی، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال دهم، شماره های 1و2 ، صص 58-45

-   گنجی، حمزه (1382)، بهداشت روانی. تهران : انتشارات ارسباران ، چاپ سوم

-   گلدنبرگ، ایرنه؛ گلدنبرگ، هیلر ( 1382)، خانواده­ درمانی، ترجمه: حسین ­شاهی­ براواتی­ و همکاران، حسن،  تهران : نشر روان ، چاپ اول

-   میرخشتی، علی (1375)، بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران

 

-   Behnke AO, Mac Dermid SM, Coltrane SL, Parke RD, Duffy S, Widaman KF.,(2009), family cohension in the lives of Mexican American and EuropeanAmerican parents,.j Marriage fam; 70(4):1045-1059

-   campell,j.d.,Trapnell.P.D.,Lavelle.L.F.,Katz.I.M.,Heines.S.J.,&Lehman.D.R.,(1996),self- concept clarity:Measure meant, personality correlate and culture boundaries, journal of personality and social psychology,70,141-56

-   Dunlop, R.Burns, A.Bermigham, S.,(2003), Parents-child relationsandadolescent self-image following divorce, A 10 year study, Journal of Youthand Adolescence, 30, (2) 117-134

-   Freeman,G.&Sullivan,K.,(2003), Effects of creative drama on self-concept social skill , journal ofresearch ,vol.3,133-138

-   Goldenberg. H.& Goldenberg.W (1998), counseling to day's families, Books/cole publishin co family

-   Parten D, Grych, A., (2006), Lack of parental support during childhood isassociated with increased adult depression and chronic healt problem, 1914. Available from:www.Apo.org/journals/pag/ pressreleases/march2008/page1914.Html

-   Park, R. P. Buril, R., (1998), Hand book of child psychology, (5th Ed). V. 4, chapter 8, William Domon. Editor in chief, Nancy Eisenberg

-   Tichenor,V.J.,(1999), status and income as Genderd Resource the case of marital power,Journal marriaye and the family, vol: 61, Issue: 3.P:638-850