بررسی رابطه بین نقش‎‌‎های مدیریتی زنان‎ ‎با توانایی‎‌‎ها‎ ‎و مهارت‎‌‎ها ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

این مقاله با هدف بررسی رابطه بین نقش­های مدیریتی زنان با توانایی­ها و مهارت­ها تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 84 نفر از مدیران زن مدارس مقطع متوسطه شهر زنجان بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری صرف نظر گردید و همه افراد جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس روش انجام، کار از نوع پیمایشی- همبستگی می­باشد. جهت گردآوری داده ها از سه دسته پرسشنامه استاندارد استفاده شد. میزان پایایی این پرسشنامه ها، با استفاده از روش آلفا کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه مهارت­ها، توانایی­ها و نقش­ها: 88/. ،86/. ، 82/ گزارش شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ها نیز بر اساس نظر متخصصان حاصل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که مهارت­های انسانی، فنی و ارتباطی و توانایی های فکری– ذهنی و علمی سهم بیشتری در تبیین نقش­های مدیریتی زنان دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Managerial Roles ‎of Women and their Abilities and Skills

چکیده [English]

This paper aims to investigate the relationship between the managerial roles of women and their abilities and skills. The population consisted of 84 female high school managers of the city of Zanjan, so due to limited population we avoided sampling and all individuals were studied. From the viewpoint of objective, the research is of applied type, and from the viewpoint of procedure, it is a correlational survey. Three standard questionnaires were used to collect data. The reliability of the questionnaires using Cronbach's alpha was reported 0.88, 0.86, and 0.82 for skills, abilities, and roles, respectively. The face validity and content validity of the questionnaires were based on experts' opinions. The results indicate that human skills, technical communication and intellectual-scientific abilities have a greater share in the explanation of women's in managerial roles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skills
  • Abilities
  • Managerial Roles

 

-   ابطحی، سید حسین (1377)، گفتارهایی در مدیریت و پیشرفته منابع انسانی، تهران، انتشارات قومس.

-   اتحاد نژاد، شاپور (1380)، نظر دبیران در خصوص میزان مهارت های اثربخش مدیران و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شیراز، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

-   ایرانژاد، مهدی (1370)، سازمان مدیریت، از تئوری تا عمل، تهران، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

-   تقی زاده، هوشنگ، تاری، غفار و پرستاری، حسن (1388)، تعیین اولویت اصول سازمان های بالنده در آموزش و پرورش با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مجله مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز، شماره اول، 25-1.

-   حسن پور، توفیق (1377)، بررسی سبک های رهبری مدیران و ارتباط آن با اثربخشی مدرسه بر اساس مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی اردبیل، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

-   حسن زاده، رمضان و حشمتی، نرگس (1381)، پژوهشی پیرامون موانع پذیرش زنان در پست های مدیریت آموزش و پرورش، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، شماره 5، 35-13.

-   دلخوش کسمایی، ابولقاسم (1383)، بررسی رابطه بین مهارت های سه گانه از نظر دبیران زیربط م میزان اثربخشی مدیران در دبیرستان های چهارگانه تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران.

-   رنجبر، فرهاد (1378)، بررسی رابطه بین سطح برخورداری از مهارت های مدیریتی، شخصیت و تنیدگی، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 45.

-   زرگر پور، حمید (1378)، الگوی آموزشی مدیریت در ایران، مجله تازه های مدیریت، دوره چهارم، شماره 15، 38-31.

-   سجادی، سید نصراله (1380)، مدیریت سازمان های ورزشی، انتشارات سمت، تهران، 63-42.

-   صفاری، محمد (1386)، مقایسه ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی آموزش و پرورش، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.

-   طهرانی، محمد هادی (1385)، نقش فرماندهان در تقویت مبانی انضباطی کارکنان پلیس، نشریه علوم انسانی دانش انتظامی، شماره 30، پاییز، 76-50.

-   عطا فر، علی و آذربایجانی، کریم (1380) ، بررسی میزان شایسته سالاری در انتخاب مدیران دولتی و خصوصی، فصلنامه دانش مدیریت، شماره54.

-   غفاریان، وفا. (1379)، شایستگی های مدیریتی: چگونه می توان سازمان را بهتر اداره کرد، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی،

-   فرهی، برزو (1381)، طراحی و تبیین الگوی توسعه مدیران (نظام اداری کشور) با رویکرد منابع انسانی، رساله دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

-   فرهی، برزو (1384)، معرفی الگوی توسعه توانایی های مدیریتی مورد نیاز مدیران، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 68، 86-70.

-   قربانی، قاسم و رضایی راد، مجید (1390)، نقش مدیریتی روئسای کلانتری در نگهداشت کارکنان پلیس، فصلنامه مدیریت انتظامی، شماره 6(1)، بهار، 132-117.

-   کاتز، رابرت (1370)، مهارت های یک مدیر موفق، ترجمه: محمود توتونچیان، مقاله هایی درباره مدیریت، تهران، انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی.

-   لوتانز، فرد (1375)، رفتارسازمانی، ترجمه: غلامعلی سرمد، تهران، انتشارات بانکداری ایران.

-   مجد، زهره (1380)، ارزشیابی مهارت های مدیریتی مدیران دبیرستان های دولتی چهارگانه شیراز، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

-   نادریان جهرمی، مسعود (1381)، تعیین مهارت ها و شایستگی های مدیران سازمان تربیت بدنی از دیدگاه خود و ارایه یک الگوی مدیریتی، رساله دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

-   نیکو، جلیل (1377)، بررسی مهارت های فنی و انسانی و ادراکی مدیران متخصص و غیرمتخصص مدارس سمنان، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه واحد رودهن.

 

-   Cameron, S.kim & Quinn, E.Robert. (1999), diagnosing and changing organizational culture: based on the competing values framework.New York: by mc graw_hill.

-   Certo, Samuele. (1994), Modern Management. Diversity, quality, ethies.and the global environment, 6th, Ed, allyn and Bacon.

-   Dainty, Paul & Anderson, Moreen. (1996), the capable executive: effective performance in senior management. London: by Macmillan bussiness.

-   Green Burg .j & Baron.r. (1997), behavior in organization: understanding and managing the human side of work.

-   Hoy, A.W. (2006). Reconceiving school leadership: Emergent view. Journal of the elementary school. Vol. 96, No.1, pp.9-28.

-   Hrton, Sylvian. (1999), Public management in Britain .london: by Palgrave Macmillan.

-   Hunt, W.john & Baruch, Yehuda. (2003), Developing top managers:  the impact of interpersonal skills training, Journal of management development. vol. 22, No. 8, pp.729-752.

-   Jamison, L .M. (1987), Competency-based approches to sport manages ment. Journal of sport management, 1, 48 –49.

-   Katz, Robert (1974), "Skills of Effective Adminis trators" Harvard Business Review.

-   Kowalski, Theodore (1992), Perceptions of Desird skills for effective principals. Journal- of- school- leader ship; Vol. 2. No. 3. p. 299-309.

-   Limerick, Brigid & Anderson, chery. (2000), senior women and promotion in Education Queensland. Journal of women in, management. Vol 14, No2, pp37-43.

-   Mcguffey, C. W. (1980), Competencies Neededly Administrators: Association of school Business of the United States and Canada Park Ridge, IL. Research crop. Harvard Business Review.

-   Mintzberg, H, (1975), The managers jop folklore and fack Harvard Business Reviwegoly- August

-   Pearson, CeciL. A.L & Chatterjee, Samir, R. (2003), Managerial work roles in education Asia Journal of management development. Vol 22, No. 8, pp.694-707.

-   Peterson, O.Tim & Van Fleet, D.David. (2004), the on going legacy of r.l.katz: an update typology of management skills.journal of management decision, vol.42, No.10, PP.1297-1308.

-   Robbins, Stephen & Coulter, Marry. (2001), organizational behavior .5th Ed .mc graw-hill.

-   Storat, James H. (1991), the dynamics of effective performance valuation systems in education: conceptual, human relations and technical domains, journal of personal evaluation education Vol.30 p 77-87.

-   Vilkinas, Tricia & Cartan, gurg (1997), How different are the roles displayed by femal and male managers. Journal of women in management.vol.12, No. 4 pp.129-135.