اثربخشی رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر تغییر پاسخهای ‏ مقابله ای دانشجویان دختر مضطرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

تعیین اثربخشی رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر تغییر پاسخهای مقابله ای دانشجویان دختر مضطرب دانشگاه آزاد اسلامی شبستر هدف اصلی پژوهش بود. کلیه دانشجویان دختر  و پسر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در سال تحصیلی 90-89 جامعه آماری این  پژوهش را تشکیل داده است. جهت انتخاب نمونه، روش  نمونه گیری در دسترس به کار رفته است حجم نمونه مورد نظر 30 نفر بوده که بطور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. روش مورد استفاده این تحقیق از نوع طرح های نیمه آزمایشی، طرح پیش آزمون و پس آزمون  با گروه کنترل بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل کوواریانس استفاده گردید.در پژوهش حاضر پرسشنامه پاسخ های مقابله ای(CRI) و آزمون اضطراب زانگ (SAS) به کار رفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که آموزش رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی تاثیر معناداری بر تغییر پاسخ های مقابله ای مسأله مدار، پاسخ های مقابله ای هیجان مدار، پاسخ های مقابله ای رفتاری، پاسخ های مقابله ای اجتنابی و پاسخهای مقابله ای شناختی دانشجویان دختر دارد. بر این اساس آموزش رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی می تواند برای تغییر پاسخ های مقابله با استرس در بین دانشجویان مؤثر باشد و در مراکز مختلف مشاوره مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


-   ابوالقاسمی، عباس، کیامرثی، آذر و آق، عبدالصمد (1390)، ارتباط رفتارهای دینی و خودآگاهی با نارسایی های شناختی در میانسالان. فصل نامه روان شناسی دین، سال چهارم، شماره چهارم.

-   اعتمادی، ع (1384)، ایمان و معنویت در مشاوره و رواندرمانی. فصلنامه تازه های رواندرمانی، 131-146، (35و36) 10.

-   بحرینیان، سیدعبدالمجید و همکاران (1389)، بررسی نگرش بیماران نسبت به تاثیر معنویت در روند درمان آنان. فصلنامه اخلاق پزشکی، سال چهارم، شماره چهاردهم.

-   بهرامی، فاضل، دادفر، محبوبه و دادفر، فرشته (1390)، اثربخشی آموزه های مذهبی در کاهش افسردگی سالمندان، چکیده مقالات کنگره بین المللی روان شناسی، دین و فرهنگ، دانشگاه تهران.

-   پورشهباز عباس (1372)، رابطه بین ارزیابی میزان استرس رویدادهای زندگی و تیپ شخصیتی در بیماران مبتلا به سرطان خون. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران

-   تقلیلی، زهرا (1383)، بررسی مقایسه ای دو روش تن آرامی بنسون و تکرار اذکار مستحبی بر وضعیت اضطراب بیماران قبل از اعمال جراحی شکم، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران.

-   جعفری، علیرضا (1385)، رابطه جهت گیری مذهبی (درونی- برونی) با شیوه های مقابله با استرس (مسئله محور- هیجان محور) در دانشجویان دانشگاه ابهر. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ابهر. جلالی تهرانی، محمدحسین (1383)،«توحید درمانی»، نقد و نظر، سال نهم، ش 3 و 4، ص46ـ48.

-   ساراسون، ایرون جی و ساراسون، باربارا آر. «روان‌شناسی مرضی» ترجمه : بهمن نجاریان، محمدعلی اصغری و محسن دهقانی (1381)، انتشارات: رشد. تهران.

-   شارف، ریچارد اس. نظریه های رواندرمانی و مشاوره، ترجمه؛ مهرداد  فیروزبخت (1386)، انتشارات: رسا، تهران.

-   شریفی‌نیا، محمدحسین(1386)، ارزیابی تأثیر روش درمان یکپارچه توحیدی در کاهش مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر زندانیان زندان مرکزی قم، قم، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و امنیتی کشور.

-   شریفی‌نیا، محمدحسین (1387)، مقایسه اثر بخشی درمان یکپارچه توحیدی و شناخت درمانی در کاهش رفتارهای مجرمانه و سوء مصرف مواد در زندانیان معتاد زندان قم، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

-    طیبی، هاجر، قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی (1390)، مقایسه اثربخشی گروه درمانی یک‌پارچه توحیدی و شناختی رفتاری در کاهش فشار روانی همسران جانبازان اختلال استرس پس از ضربه. فصلنامه روانشناسی و دین. 1، 37-31.

-   مجاهد، عزیز الله (1388)، مقایسه تاثیر درمان شناختی رفتاری با رویکرد اسلامی و درمان شناختی رفتاری کلاسیک بر سلامت روانی همسران شهدا و جانبازان. مجله ی اصول بهداشت روانی، سال 11 (4).

-   نسابه، محمدحسن (1384)، نقش باورها و عقاید مذهبی در سلامت روان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز.

-   هادی، مهدی و جان بزرگی، مسعود (1388)، اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر مولفه های شخصیت و بالینی. فصلنامه روان شناسی و دین، 2. 104-71.

 

-   Bilgin, Ibrahim (2005), The Effect of Different Problem-Solving Strategie on University students Problem-Solving Achivements of Quantitative Problem in Chemistry, Educational Sciences Theory7Practice, 5(2), 628-635.

-   Corsini, R. J. (2001), Handbook of Innovative Therapies, New York, Wiley. chapter30.

-   Ebrahimi A, Molavi H, Moosavi G, Bornamanesh A, Yaghobi M. (2007), [Psychometric properties and factor structure of general health questionnaire 28 (GHQ-28) in Iranian psychiatric patients]. Journal of research in behavioral Sciences 2007; 5(1): 5-11. (Persian).

-   Eckstein, D. & Kern, R. (2002), Life style assessments and interventions, Life Style Skills (5ed). Iowa: KendII/Hunt.

-   Kim, J. (2008), the protective effects of religiosity on maladjustment among Maltreated and no maltreated children. Child Abuse & Neglect, 32, 711–720.

-   Piedmont, R.L. (1999), does Spirituality represents the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the five-factor model. Journal of Personality, 7 (6), 985- 1013.

-   Salsman, J.M., Tramara, L., Brechting, E.H. & Carlson, C.R. (2005), The link Between religion and spirituality and psychological adjustment. Journal of Society for Personality and social Psychology, 31 (40, 522-535.

-   Smith, F. T, Hardman, R.K., Richards, P. S., Fischer, L. (2003), Intrinsic Religiousness and spiritual well-being as predictors of treatment outcome Among women with eating disorders. Department of counseling psychology, Brigham young university, Vol. 11, No. 1, pp: 15–26.