بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و روانی مؤثر بر ناسازگاری ‏ زناشویی در شوشتر در سال 1389‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با رویکرد پیمایش به پایان رسیده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق­ساخت و بسته جمع­آوری شده­است. افراد نمونه نیز باروش نمونه­گیری احتمالی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شده­اند. براساس طبقه­بندی، از میان مناطق شهر شوشتر، چند منطقه با روش تصادفی و از هر منطقه نیز چند بلوک مجدداً براساس تصادف برگزیده شدند. آنگاه افراد نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک با رعایت فاصله منظم بین منازل (فاصله 5 واحدی) انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. برای انتخاب حجم نمونه از جدول لین استفاده شده که در سطح اطمینان 95درصد و 05/0 خطای نمونه­گیری،453 نفر به پرسشنامه جواب دادند. در این پژوهش 9 فرضیه به آزمون گذاشته شدند که با توجه به آنالیز اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و رگرسیون دومتغیره و چندمتغیره، مشخص شد که بین متغیرهای مستقل رضایتمندی شغلی و برون­گرایی، با ناسازگاری زناشویی(متغیر وابسته) ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین میزان نوگرایی، شیوه جامعه­پذیری دموکراتیک، میزان تقدیرگرایی، میزان عام­گرایی، بهزیستی روانی و میزان تعلق دینی با متغیر وابسته ارتباط معنادار و معکوس مشاهده شده است. در پایان، راهکارهایی برای تقلیل این آسیب اجتماعی در شهرستان شوشتر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


-   احمدی، خدابخش و دیگران(1384)، بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه، مجله طب نظامی، شماره 7 (2).

-   احمدی، خدابخش(1382)، بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زوجین و مقایسه دو روش مداخله‌ای تغییر شیوه زندگی و حل مشکلات خانوادگی در کاهش ناسازگاری زناشویی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی.

-   ادیبی، حسین و انصاری، عبدالمعبود(1384)، نظریه‌های جامعه­شناسی،نشر جامعه .

-   اعزازی، شهلا (1385)، جامعه شناسی خانواده، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

-   انصاری، عبدالمعبود و ادیبی، حسین(1385)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران:‌انتشارات جامعه.

-   آزاد ارمکی، تقی(1376)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران، سروش.

-   بروس کوئن(1375)، درآمدی بر جامعه‌شناسی، ترجمه توسلی و فاضل، تهران: سمت.

-   توسلی، غلامعباس(1374)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: سمت.

-   ثنایی، باقر وذاکر، بهرام (1378)، نقش خانواده‌ اصلی در ازدواج فرزندان، تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، شماره 2.

-   حافظ شعرباف، راضیه (1379)، مقایسه ویژگی‌های شخصیتی زنان متأهل شاغل و خانه‌دار و ارتباط این ویژگی‌ها با رضایتمندی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.

-   ریتزر، جورج(1384)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی.

-   ساروخانی، باقر(1373)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول  انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی.

-   ساروخانی، باقر(1381)، جامعه‌شناسی خانواده، انتشارات سروش.

-   سایت اداره ثبت احوال کشور، 19 تیر، 1390.

-   شرفخانی، جعفر و ایزدی، فرشته(1382)، بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی مشترک، نشریه تازه‌های تحقیق، دوره 1،شماره 3.

-   صدق‌آمیز، خدیجه(1376، بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی در شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

-   عباسی، خیام و حاجی آقایی، لیلا(1389)، جامعه شناسی عمومی، نشر نوید شیراز.

-   گود، ویلیام جی(1360)، خانواده و جامعه، ترجمه ویدا ناصحی، نشر شیرازه.

-   گولد و کوکب(1376)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر پرهام و دیگران، چاول، انتشارات مازیار.

-   محسنی، منوچهر و دیگران(1359)، گرایشها و نگرشها اجتماعی درایران، بی‌تا، بی‌جا.

-   نیکویی، مریم و سوسن سیف(1384)، بررسی رابطه دینداری با رضایت زناشویی، فصلنامه علمی-پژوهشی مشاوره، شماره8.

-   نیکویی، مریم و سیف، سوسن(1384)، بررسی رابطه دینداری با رضایت زناشویی، فصلنامه علمی-پژوهشی تازه‌های پژوهشی مشاوره، جلد 4، شماره 13.

 

-   Bergin, A.E (1988), Psychotherapy and Religious Values. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 48, 95-106.

-   Kim, Y.M. & Others. (2004), Spirituality and Affect: A Function of Changes in Religious Affiliation. Journal of Family Psychology. Vol 13. Issue 3, 17.

-   Merton, R.K &Nisbet, R.Contemporary Social Problem’s. 3th edition, Harcourt Brace Jovnich, Inc. USA1971.

-   Schlesinger.B.0 (2001), Lasting &Functioning Marriage in the 1950-2011. Canadian Journals of Community Mental Health.84.