بررسی میزان خشونت خانگی در دوران بارداری، ارتباط آن با برخی عوامل ‏دموگرافیک و اثرات آن بر نتایج بارداری در مادران مراجعه کننده به مراکز ‏بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

حدود نیمی از زنان در طول زندگی خود تحت خشونت خانگی قرار می گیرند و بیش از یک سوم زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند، حامله می باشند و این عامل می تواند با خطرات جدی برای مادر و نوزاد همراه باشد. هدف این مطالعه تعیین میزان و نوع خشونت در زنان باردار، ارتباط آن با برخی عوامل دموگرافیک و اثرات آن بر بارداری می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که قسمتی از آن از طریق مصاحبه و قسمتی دیگر توسط خود زنان تکمیل شد. تعداد کل نمونه به 824 نفر رسید.36.3% زنان در این مطالعه در طی بارداری اخیر خود تحت حداقل یکی از ابعاد خشونت از طرف همسر خود قرار گرفته بودند. خشونت جسمی کمترین و خشونت عاطفی بیشترین موارد گزارش شده است. سن، تعداد فرزندان، میزان تحصیلات، در آمد ماهانه خانواده و حاملگی ناخواسته با تجربه خشونت در طی حاملگی ارتباط داشتند. خشونت خانگی، زمان شروع مراقبت های پره ناتال، سابقه بستری در بیمارستان در دوران بارداری و نوع زایمان را تحت تاثیر قرار داده بود. شیوع خشونت در طی بارداری در این مطالعه نسبتاً بالا بود. یکی از مهمترین عواقب خشونت می تواند بستری های مکرر زنان تحت خشونت و افزایش احتمال زایمان به طریق سزارین باشد. با توجه به اهداف سازمان جهانی بهداشت مبنی بر اهمیت دادن به سلامت تک تک مادران و کودکان، لازم است که مسؤولین بهداشتی با استفاده از برنامه های غربالگری و ایجاد مراکز حمایتی برای این قشر آسیب پذیر و با انجام پژوهشهای وسیع تر جهت شناخت علل این صدمات به منظور شکستن سیکل معیوب خشونت گامهای مؤثری در جهت حل این معضل اجتماعی بردارند.

کلیدواژه‌ها


-   باقرزاده، راضیه، طاهره کشاورز، صدیقه دهباشی و حمید رضا طباطبایی (1386)، رابطه خشونت خانگی با عوارض حاملگی، نوع زایمان و وزن زمان تولد در خانمهای زایمان کرده بستری در بخش بعد از زایمان در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز. افق دانش؛ مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گناباد، دوره 13، شماره 4.

-   بختیاری، افسانه و نادیا امیدبخش (1382)، بررسی مقایسه ای زمینه ها و آثار خشونت علیه زنان در خانواده در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی بابل. فصلنامه علوم پزشکی کرمانشاه، سال 8 ،  شماره 4، ص 34-28.

-   جوکار، اعظم، سکینه گرمزنژاد و محبوبه شریفی (1384)، بررسی شیوع سؤ رفتار و برخی عوامل مؤثر در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یاسوج. فصلنامه ارمغان دانش، سال 10، شماره 37، ص 88-81.

-   جهانفر، شایسته، اقدس ملک زادگان و روح انگیز جمشیدی (1382)، بررسی شیوع خشونت خانگی بین زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران. فصلنامه پرستاری ایران، شماره 32، ص 99-93.

-   خاقانی فرد، میترا (1382)، بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته در شهر تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتمایی و اقتصادی.

-   خدیو زاده، طلعت و فاطمه عرفانیان (1390)، مقایسه خشونت قبل و طی بارداری و عوامل مرتبط با آن. مجله زنان مامایی و نازایی ایران،سال 14، شماره 4، ص 47-56.

-   دولتیان، ماهرخ، مریم قراچه، محبوبه احمدی، جمال شمس و حمید علوی مجد (1388)، بررسی همبستگی خشونت همسر با پیامد حاملگی در زنان باردار. مجله پزشکی هرمزگان، سال 13،   شماره  4، ص 269-261.

-   صابریان، معصومه، الهه آتش نفس و بهناز بهنام (1382)، بررسی میزان خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سمنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان، شماره 6، ص 122-115.

-   صالحی، شهریار و حسینعلی مهرعلیان (1385)،  بررسی شیوع و نوع خشونت خانگی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شهرکرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، سال 8، شماره 2، ص 77-72.

-   غضنفری، فیروزه (1389)، عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان. فصلنامه علمی  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سال 12، شماره 2.

-   نجومی، مرضیه و زهره اکرمی (1381)، خشونت فیزیکی در دوران بارداری و عواقب مادری و نوزادی آن. پایش، شماره 2، ص 48-43.

-   Acros, E, CM Uara, I Molina, A Repossi & M Ulloa. Impact of domestic violence on reproductive and neonatal health. Rev Med Chil, 1999; 129 (12), 1413-1424.

-   Bodaghabadi, M. Study of the Pregnancy Outcome in Victims of Domestic Violence Referring to Mobini Hospital in Sabzevar, Iran. Asrar, Journal of Sabzevar School of Medical Sciences, 2005; 12, 41-46.

-   Brown, L. Family violence. Hidden secrets: wife abuse. Nursing, 1992; 24(2), 13-15.

-   Cokkinides, VE, AL Coker, M Sanderson, C Addy & L Bethea. Physical violence during pregnancy: maternal complications and birth outcomes. Obstetrics and Gynecology, 1999; 93(5), 661-666.

-   Covington, DL, M Hage, T Hall & M Mathis. Preterm delivery and the severity of violence during pregnancy. Journal of Reproductive Medicine,  2001; 46(12), 1031-1039.

-   Cripe, SM, SE Sanchez, MT Perales, N Lam, P Garcia & MA Williams. Association of intimate partner physical and sexual violence with unintended pregnancy among pregnant women in Peru. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2008; 100, 104-108.

-   Cuningham, GF, KJ Leveno, SL Bloom, JC Hauth, D Rouse & C Spong. Williams Obstetrics. 23nd Ed. New York: McGRAW-HILL publishing, 2010.

-   Faramarzi, M, S Esmailzadeh & S Mosavi. Prevalence and determinants of intimate partner violence in Babol City, Islamic Republic of Iran. East Mediterranean Health Journal. 2005; 11, 870-879.

-   Freund, KM, SM Bak & L Blackhall. Identifying domestic violence in primary care practice. J Gen Intern Med. 1996; 11, 44-46.

-   Garcia-Moreno, C. (2005), WHO Multi-country study on women's health and domestic violence against women. Available from: http://www.WHO.org/

-   Goodwin, M, JA Gazmararian, CH Johnson, BC Gilbert, LE Saltzman & PW Group. Pregnancy Intentness and physical abuse around the time of pregnancy: Findings from the Pregnancy Risk Assessment Monitoring System, 1996-1997. Maternal and Child Health Journal. 2000;4(2),85-92.

-   Heaman, MI. Relationships between physical abuse during pregnancy and risk factors for preterm birth among women in Manitoba. Journal of Obstetrics, Gynecology and Neonatal Nursing. 2005; 34, 721-731.

-   Heise, LL. Violence against women: an integrated, ecological framework. Violence against women. 1998; 4(3), 262-290.

-   Helten, H. Battering during pregnancy. American Journal of Nursing. 1996; 86, 910-913.

-   Hoff, LA. Battered women: intervention and prevention. A psychosociocultural perspective, Part 2. Journal American Academic Nursing Practice. 1993; 5(1), 34-39.

-   Jagoe, J, EF Magann, SP Chauhan & JC Morrison. The effects of physical abuse on pregnancy outcomes in a low risk obstetric population. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2000; 182, 1067-1069.

-   James, Dk, PJ Steer & CP Weiner. High risk pregnancy: management options. 3thed. Edinburgh: Saunders Elsevier; 2006.

-   Janssen, PA, VL Holt, NK Sugg, CM Critchlow & AD Henderson. Intimate partner violence and adverse pregnancy outcomes: a population based study. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2003; 188 (5), 1341-1347.

-   Jasinski, JL & KG Kaufman. Pregnancy, stress and wife assaults: Ethnic differences in prevalence, severity and onset in a national sample. Violence Victims. 2001; 16(3), 1-14.

-   Kearney, MH, LA Haggerty, BH Munro & JW Hawkins. Birth outcomes and maternal morbidity in abused pregnant women with public versus private health insurance. Indianapolis: Fourth Quarter. 2003; 35 (4), 345.

-   Mazza, D, L Dennerstein, CV Garamszegi & EC Dudley. The physical, sexual and emotional violence history of middle-aged women: a community-based prevalence study. Medical Journal of Australia. 2005; 175(4), 199-201

-   Muthal-Rathore, A, R Tripathi & R Arora. Domestic violence against pregnant women interviewed at a hospital in New Delhi. International Journal of Gynaecology and Obstetrics. 2002; 76 (1), 83-85.

-   Naved, T & A Persson. Factors associated with physical spousal abused of women during pregnancy in Bangladesh. International Family Planning Perspectives, 2008; 34(2), 71-78.

-   Parker, B & K Chouaf. Intimate partner violence following pregnancy. Archive of Pediatrics and Adolescent Medicin. 2002; 156(4), 325-530.

-   Rachana, C, AL Suraiyak, AL Mulhim & A Abdol Hai. Prevalence and complication of physical violence during pregnancy. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. 2002; 103: 26-29.

-   Records, K. A critical review of maternal abuse and infant outcomes: Implications for newborn nurses. Newborn and Infant Nursing Reviews. 2007; 7, 7-13.

-   Richardson, JR,(2002), G Feder & J Coid. Domestic violence affects women more than men. BMJ. 325(7354), 44.

-   Silverman, JG, MR Decker, E Reed & A Raj. Intimate partner violence victimization prior to and during pregnancy among women residing in 26 U.S. states: associations with maternal and neonatal health. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2006; 195, 140-148.

-   Stalker, CA & RA Fry. Comparison of short-term group and individual therapy for sexually abused women. Canadian Journal of Psychiatry. 1999; 44(2), 168-174.

-   Taylor, J, J Banks-Wallace & T Tripp-Reimer. Storytelling and violence against women. ABNF Journal. 2001; 12(2), 28-31.

-   World Health Organization (WHO). Partner violence during pregnancy psychosocial factors and child outcomes in Nicaragua. World Health Organizatin. 2005 Sep. Available from: URL:http://www.who.int.

-   Yang, MS, SY Ho, FH Chou, SJ Chang & YC KO. Physical abuse during pregnancy and risk of low-birth weight infants among aborigines in Taiwan. Public Health. 2006; 120, 557-562.