زمینه های اجتماعی و فرهنگی توسعه و اشاعه فوتبال زنان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی .احد دهاقان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

توسعه فوتبال زنان یکی از مسائلی است که امروزه در سطح جهان بوده و فصل جدیدی را در جامعه شناسی به خود اختصاص داده است. هدف ما دراین پژوهش بررسی زمینه های فرهنگی و اجتماعی است که می تواند توسعه ورزش بانوان در کشورهای مختلف و بویژه توسعه ورزش فوتبال را در پی داشته باشد. برای بررسی این زمینه ها از متغیرهایی چون سطح سلامتی، توسعه استفاده از رسانه های جمعی، آموزش، دموکراسی و نیز توسعه انسانی استفاده شد. این تحقیق به روش تحلیل ثانویه انجام شده و اطلاعات مورد نیاز آن از سایت های اینترنتی فدراسیون بین المللی فوتبال[1] و برنامه توسعه ملل متحد[2] به دست آمد و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18انجام شد. جامعه آماری ما پاره ای از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می باشد که تعداد33 کشور از آنها با توجه به گزارش توسعه انسانی ملل متحد، وداشتن اطلاعات اجتماعی- فرهنگی و ورزشی مورد نیاز انتخاب شده است. پس از آزمون فرضیه ها همه متغیرهای مستقل ما به جز آموزش و توسعه انسانی رابطه معناداری با توسعه فوتبال زنان داشتند، بنابراین از مجموع 5 فرضیه بررسی شده در این تحقیق، 3 فرضیه (مربوط به متغیر های سلامتی، استفاده از اینترنت و دموکراسی) تأیید و 2 فرضیه دیگر(مربوط به متغیرهای آموزش و توسعه انسانی) رد شد. به طور کلی می توان گفت که مؤثرترین متغیر که بیشترین تأثیر را بر توسعه فوتبال زنان داشته است، شاخص استفاده از اینترنت با مقدار sig 0.01 و ضریب همبستگی 0.38 می باشد و در مقابل شاخص آموزش با مقدار sig 0.21 و ضریب همبستگی 0.14، کمترین تأثیر را بر توسعه فوتبال زنان داشته است.

کلیدواژه‌ها


-   آزاد ارمکی،تقی (1381)، فوتبال:پارادوکس نوسازی.نامه علوم اجتماعی.شماره 19.

-   آقاپور،سید مهدی (1368)، جامعه شناسی ورزش.تهران.انتشارات سازمان تربیت بدنی.

-   انشل، مارک.اچ (1380)، روانشناسی ورزش از تئوری تاعمل.ترجمه سیدعلی اصغر مسدد. تهران.انتشارات اطلا

-   انورالخولی، امین (1381)، جامعه شناسی ورزش. ترجمه حمیدرضا شیخی.تهران. انتشارات سمت.

-   پارسامهر،مهربان (1388)، جامعه شناسی ورزش.یزد.انتشارات دانشگاه یزد.عات

-   پارسامهر، مهربان (1385)، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (مطالعه موردی استان مازندران). پایان نامه دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان.

-   رحمانی نیا، فرهاد؛ حجتی، زهرا (1387)، زن،ورزش وتندرستی.تهران.انتشارات بامداد کتاب

-   رضوی مبارکه، سید محمدتقی (1386)، بررسی نقش مشارکت واشتغال به ورزش در کاهش انحرافات جوانان پسر در شهر مبارکه. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی علوم اجتماعی ، دانشگاه دهاقان

-   ریتزر، جورج (1384)، نظریه های جامعه شناسی معاصر.ترجمه محسن ثلاثی.تهران.انتشارات علمی.

-   ساروخانی، باقر (1378)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات‌فرهنگی.

-   عبدالهیان، حمید (1381)، فوتبال وکشف علائم تغییرات فرهنگی. نامه علوم اجتماعی. شماره 19.

-   لیکر،آنتونی (1384)، فراتراز مرزهای تربیت بدنی.ترجمه الهام روشن.تهران.انتشارات بامداد کتاب

-   مرکز تحقیقات صدا وسیما (1373)، ورزش بانوان، سایت ورزش زنان.

 

-   Danielson, R, R. (2004), sport sociology, http://Danielson.

-   Http:// www. FIFA. Com/Players.

-   Http:// www. FIFA. Com/ BIG COUNT_SUMMARY

-   Laker, A. (1995), Effective teaching behaviors of physical education student teachers.

-   Van Dalen. D.B. and Bennett,B.L.(1971),World history of physical education:Cultural, philosophical, comparative. Englewood cliffs, NJ: prentice-Hall, lnc.