مقایسة اختلالات شخصیت خوشه ‏C‏ در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، گروه روانشناسی، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبربز

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اختلالات شخصیت خوشه C در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی است. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه­ای می باشد. جامعة آماری این پژوهش شامل زنان و مردان متقاضی طلاق بود که در سال 1389 شامل می شود به دفاتر طلاق شهر ارومیه مراجعه کرده بودند این افراد در قالب دو گروه، زن و مرد متقاضی طلاق (33 مرد و 33 زن) و  زن و مرد عادی (33 مرد و 33 زن) که به زندگی خود ادامه می‌دادند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در واقع، تعداد 66 نفر( 33 نفر مرد و 33 نفر زن) و از بین زوجین عادی تعداد  33 نفر مرد و 33 نفر زن با توجه به سن و تحصیلات انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری افراد متقاضی طلاق از روش نمونه­گیری در دسترس و برای انتخاب افراد عادی از روش نمونه­گیری هدفمند استفاده گردید و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بالینی چند محوری میلون 3 استفاده  گردید و برای تجزیه تحلیل داده ها تحلیل واریانس دو طرفه به کار رفت . نتایج نشان داد که بین افراد متقاضی طلاق و افراد عادی در اختلالات شخصیت خوشه C تفاوت معنا­داری وجود دارد. از سویی بین زنان و مردان در اختلالات شخصیتی خوشه C تفاوت معنا­داری وجود ندارد. 
 

کلیدواژه‌ها


-   انجمن‌ روانپزشکی ‌آمریکا (1383)، راهنمای ‌تشخیصی‌ و آماری ‌اختلالهای‌ روانی ‌تجدید نظرشده (DSM-IV-TR ).  ترجمه‌م.نیکخو ‌و ‌ه.آوادیس(2000). تهران: انتشارات سخن.

-   استریت، ای (1382)، مشاوره خانواده، نظروعمل در نگرش سیستمی. ترجمه محمد.تبریزی و علی.علوی‌نیا (1986).تهران: انتشارات فراروان.

-   بیرامی، م. (1378)،  خانواده و آسیب‌شناسی آن. تبریز: اتشارات آیدین.

-   تایبر،  ب . (1372)، بچه‌های طلاق. ترجمه توراندخت تمدن (1990)، انتشارات سخن.

-   خواجه موگهی، ناهید (1372)،آماده‌سازی مقدماتی فرم فارسی پرسشنامة بالینی چندمحوری میلون2 در شهر تهران. رسالة کارشناسی ارشد. (چاپ نشده). انستیتو روان‌پزشکی تهران.

-   درودی،احمد؛ رضوانی، محمد (1383)، آسیب‌شناسی خانواده‌های شهر مشهدومقایسه شیوه‌های آموزش خانواده. نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

-   زرگر ، ف و نشاط دوست ، ح  ( 1386 )، بررسی عوامل موثر در بروز طلاق شهرستان فلاورجان .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

-   ساروخانی، باقر (1376)، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه  تهران.

-   ظهیرالدین، علیرضا. خدایی‌فر، فاطمه (1380)، بررسی نیم‌رخ‌های شخصیتی مراجعین طلاق به دادگاه خانواده  تهران. فصلنامه فیض، شماره 25، بهار 1382.

-   شکرکن، حسین؛ خجسته مهر، غلامرضا؛ عطاری، یوسفعلی؛ شهنی، ییلاق منیجه (1385)، بررسی ویژگی­های شخصیتی، مهارت­های اجتماعی، سبک­های دلبستگی و ویژگی های جمعیت شناختی به عنوان پیش بین های موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوجین متقاضی طلاق و افراد عادی در اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی. 5(10): 34-46.

-   عسگری، ح (1380)، نقش بهداشت روان در زندگی زناشویی، طلاق. تهران: انتشارات گفتگو.

-   کریمی ، یوسف ( 1374 )، روان شناسی شخصیت . تهران : انتشارات ویرایش.

-   میلون، ت (1385)، راهنمای ام.سی.ام.آی. ترجمه علی‌اکبر شریفی. انتشارات رشد.

-   مقصودلو، صفا و قدوسی،آرش (1379)، بررسی شیوع ‌و شدت‌افسردگی در زنان درشرف ‌طلاق سال1379.همایش سراسری علل و پیامد‌های طلاق.

-   نصیری، حمید؛ ملک پور، مختار؛ زارعی، اعظم (1379)، بررسی نیم رخ زوجین مصمم به طلاق مراجعه کننده در بحران سازمان بهزیستی استان اصفهان. همایش سراسری علل و پیامدهای طلاق.

 

-   Beach, S.R., & OLeary, R.D. (1993), Dysphoria and marital discord: Are dysphoria individuals at risk for marital maladjustment? Journal of Marital and family Therapy,19,355-368.

-   Boisvert, J.M., & Ladouceur, R. (1995), Perception of marital problems and their prevention by Quebec young adults. Journal of Genetic psychology, 159, 33-41.                                                 

-   Friedman, M. (1995), beyond caring: The demoralization of gender. In V. Held (Ed.), Justice and care: Essential readings in feminist ethics (pp. 61 –77). Boulder, CO: West view Press.

-   Grill, E. & Crispin, A. (2002), Health related lifestyles and personality traits in fathers of children of minor age. Gesundheitswesen. 64(1):19-24.

-   Kaplan, H & Sadoc, B. (2000), Synopsis of psychiatry.  9 th ed, Lippincott Williams and Wilkins. 44-5,800, 181-2. 

-   Mac Kinnon Roger, A. (1971), The psychiatric interview in clinical practice. W.B.Saunder company.115-117.

-   Magai,.C. (1999), personality change in adulthood; loci of change and the role of interpersonal process. Int-journal-A ging-hum-Der, 49 (4); 339-52.

-   Millon, T. (2004), Personality disorders in modern life. John wiley & sons, InC. 616. 85, 81dc22.

-   Sims, A. (1995), Symptoms in the mind. Saunders company ltd. 257.259.

-   Goldman, N. (2000), The association between health; related behaviours and the risk of divorce in the USA.  Journal, Biosoc-sci.Jan; 32(1); 63-88.

-   Saulter, A. F. and Lugila, T. A. (1998), Marital Starts and Living Arrangment.March 1996, CENSUSBUREAU. P.420-96.

-   Womle, D. L. (1969), Foundations for marriage and family relations. NewYork:  the Macmillan Company. - www.nocr-ag.ir