بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با توانمندسازی و سلامت روحی معلمان زن‏ ‏(مطالعه موردی)‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مدیریت، تبریز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مدیریت، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه مدیریت مشارکتی با توانمندسازی و سلامت روحی معلمان زن دوره متوسطه شهر تبریز انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع  همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش از معلمان زن مدارس متوسطه شهر تبریز تشکیل می شد که در سال تحصیلی90-91  مشغول  به کار بوده اند و تعداد آنها با استفاده از نمونه گیری ساده 285 نفر  می رسید . ابزار اندازه گیری این پژوهش سه پرسشنامه مدیریت مشارکتی، توانمندسازی کارکنان و سلامت روحی شامل می گشت . روایی پرسشنامه به صورت روایی محتوایی و برای برآورد پایایی پرسشنامه سلامت روحی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پس از انجام دادن محاسبات، مشخص شد که از پایایی مطلوب برخوردار        می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی و توصیفی استفاده گردید. در سطح آمار استنباطی آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به کار رفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که بین مدیریت مشارکتی با توانمندسازی و سلامت روحی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین از بین ابعاد مدیریت مشارکتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل)، تنها مؤلفه تصمیم گیری معنادار بوده، پیش بینی کننده توانمندسازی کارکنان و سلامت روان می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Psychological Empowerment and ‎Participatory Management of Female Teachers (Case study)‎

چکیده [English]

This study aims to explain the relationship between psychological empowerment and participatory management of secondary school female teachers of Tabriz. The research method was descriptive correlational. The statistical population consisted of women teachers of secondary schools in Tabriz, who have were working during 90-91. The number of the sample was 285. The measuring instrument consisted of three questionnaires, participatory management, empowerment of staff and mental health. For data analysis, descriptive and inferential statistics were used .At the inferential level, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis was used. After analyzing the data, the results showed that there was a significant relationship between psychological empowerment and participatory management. Among the dimensions of participative management (decision-making, communication, leadership, structure, and control only decision–making was significant and predictor of mental health and empowering employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participatory management
  • empowerment
  • mental health

-   افشاری، گلی(1379)، "مطالعه ارتباط تخصصی مدیر و تعهد سازمانی در میان معلمان مدارس دوره متوسطه در کازرون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

-   اصغری، محبوبه؛ سیادتی، سید علی و عزیزی، حمید رضا (1385)، " رابطه تعهد سازمانی و سلامت روان و مقایسه آن با مدیران دولتی و خصوصی در دبیرستان های استان اصفهان"، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، دانشگاه آزاد خوراسگان، شماره 19.

-   اصغری، اعظم (1389)، " رابطه تعهدسازمانی با عملکرد و اثربخشی در میان مدیران مدارس در گچساران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.

-   آزاد، حسین (1387)،" مطالعه تطبیقی ​​سلامت روان، انگیزه تحصیلی و عملکرد تحصیلی در میان دانش آموزان شبانه روزی دانشگاه اصفهان"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

-   باقری، مسلم و تولایی، روح الله (1390)، "بررسی اثرات تعهد سازمانی در عملکرد سازمان"، مجله دانش مدیریت، سال پنجم.

-   ابراهیمی، طاهره (1387)، "مطالعه رابطه مدیریت مشارکتی با خلاقیت در میان معلمان دبیرستان های شیراز"، پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

-   فراهانی، محبوبه (1382)، "مطالعه رابطه مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان معلمان" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

-   حیدری، مریم (1385)، " بررسی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از آزمون شخصیت نئو"، مجله آموزش، سال دوم.

-   جلیل خانی، بهرام (1389)، " سیستم پیشنهادات در مدیریت مشارکتی"، مجله تهران امروز.

-   کریمی، زهرا (1389)، " سلامت روانی در میان کارکنان"، مجله تدبیر فردا.

-   کوهستانی، حسین علی (1382)، " مدیریت مشارکتی و رابطه آن با تعهد سازمانی"، مجله آموزش و پرورش، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره اول.

-   میرشفیعی، سیدعیسی (1382)، "سلامت روان و بهره وری در میان کارکنان"، مجله اندیشه و رفتار، چاپ جهارم.

-   - میلانی فر، بهروز (1380)، "سلامت روحی"، انتشارات گل، چاپ ششم.

-   پیشوا، سروش (1379)، " بررسی رابطه جو سازمانی مدارس با تعهد در میان معلمان مدارس متوسطه زن در شیراز"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

-   سالاری، محمد مهدی (1389)، " اثرات اجرای سیستم پیشنهادات در مورد تعهد سازمانی در میان کارکنان مرکز مراقبت های ویژه"، مجله پرستاری، چاپ اول.

-   سلاجقه، سنجر و هنرآموز سحر (1389)،" سیستم پیشنهادات، راهی به سوی ایجاد مدیریت مشارکتی"، مجله مدیریت آموزشی، چاپ سوم.

-   ساعتچی، محمود (1379)،" بررسی نگرش کارکنان نسبت به عوامل موثر بر رضایت شغلی و ترک تحصیل"، فصلنامه مطالعات مدیریت، چاپ اول، شماره چهارم.

-   شاملو، سعید (1384)، "سلامت روحی" انتشارات رشد، چاپ هفدهم.

-   شوقی، ریحانه (1381)، " مدیریت مشارکتی و روابط آن با تعهد سازمانی در میان معلمان مدارس متوسطه در مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.

-   صدیقی فر، ناصر و سیدنقوی، میرعلی (1384)،"مدیریت مشارکتی"، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول.

-   تدینی، سید داوود (1381)، " موانع اجرایی مدیریت مشارکتی"، مجله مدیریت دولتی، چاپ هشتم.

-   طوسی، محمد علی (1379)،"مدیریت مشارکتی"، فصلنامه مدیریت آموزشی، شماره اول.

-   طباطبایی بافقی، ملوک بیگم (1380)،" گسترش عملکرد پرسنل در انتخاب مدیران" فصلنامه مدیریت آموزشی، چاپ ششم.

 

-   Cullinan, Blined, Farrav R(2008), Organization-harm. Vs. organization- gain ethical issues: an exploratory examination of the effects. Of organizational commitment. J Business Ethics, P. 80: 225-235.

-   Effy,o(2001), Organizational commitment and ethical behavior. An empirical study of information sysyem professionals. JBU siness Ethics, 34: 137 – 142.

-   Jackson. Susan (1983), “participation in decision moking ASA strategy for reducing job related strain" jonral of applied psychology, vol.68. minors.

-   Internetional journal of law and psychiatry. 30 (1): 81-94.

-   Mcclelland, D.C. (1999), The achievemeny society. Princetion, NJ: van. Nostrand.

-   Nogradi, B.S,Koch,S.A(1981), The Relation ship Between DeciSional participation and commitment to the organization Community, and orfession. Among municipal recreation. Leisure Sciences, V.4,N.2,P.43-159.

-   Stumpf, R.L(2001), A comparision of governance types and patient satisfaction out comes. Jnurs administration.P. 31(4): 176-202.

-   Luke Jones. (2011), Time and Information Processing: Is Clock Time the Same as Brain Time. Presented at British Psychology Society Cognitive Psychology Section Annual Meeting. Keele University. EScholarID:130132.

-   DeConinck, James B. (2011), The Effects of Ethical Climate on Organizational Identification, Supervisory Trust, and Turnover Among salespeople. Journal of Business Research, No. 64, pp. 617-624.

-   Ertürk, Alper (2010), Exploring Predictors of Organizational Identification: Moderating Role of Trust on the Associations between Empowerment, Organizational Support, and Identification. European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol.19, No. 4, pp. 409-441.

-   Wallace, C.J., P. D. Johnson., K. Mathe & J.Paul(2011), Structural and Psychological Empowerment Climates, Performance, and the Moderating Role of Shared Felt Accountability: A Managerial Perspective, Journal of Applied Psychology, Vol.96, No.4, pp.840-850.