آسیب شناسی آموزش خانواده در آموزش و پرورش شهرستان ماکو‎ ‎از‎ ‎دیدگاه ‏اولیاء‎ ‎دانش آموزان در سال۱۳۹۰‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه علوم تربیتی، تبریز، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، گروه علوم تربیتی و مشاوره، تبریز، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانش آموخته کارشتاسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، تبریز، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی اسیب شناسی برگزاری کلاسهای اموزش خانواده، بر اساس اهمیت و الویت عوامل دخیل، در آموزش و پرورش شهرستان ماکو میپردازد.روش تحقیق ازنوع توصیفی- همبستگی است .جامعه آماری را کلیه والدین دانش اموزان دردوره های سه گانه تحصیلی (ابتدایی.راهنمایی.متوسطه) در سال تحصیلی 90- 89 تشکیل داده است. جهت آزمون موفقیت برنامه آموزش خانواده، افراد نمونه  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، در17 مدرسه انتخاب و تعداد 270 نفر به عنوان نمونه از بین اولیاء برگزیده شده اند. پرسشنامه تحقیق حاوی 45 سوال بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که نیروی انسانی، روش تدریس، ارزشیابی و محتوای آموزشی در میزان موفقیت برنامه آموزش خانواده دارای تاثیر معنی داری میباشد و بیشترین تاثیر را در این میان دارند. همچنین عامل ارزشیابی با ضریب استاندارد357/0 بیشترین تاثیررا بر میزان موفقیت برنامه آموزش خانواده دارد.
 

کلیدواژه‌ها


-   اسپری، لن (2004) ، خانواده سنجی: راهبردهای نوین در سنجش خانواده، ترجمه ی احمد به پژوه و حسین خانزاده (1388)،تهران :انتشارات انجمن اولیاء ومربیان

-   امجدیان،کیومرث (1384)، چرا آموزش خانواده مهم و ضروری است.مجله پیوند. شماره 313

-   برزوئی، علیداد (1374)، بررسی میزان تاثیر کلاسهای آموزشی خانواده در بررسی اولیائی که از این کلاسها استفاده کرده اند. طرح پژوهشی. انتشارات:اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان.

-   بوربور،جواد (1385)، بررسی تاثیر آموزش والدین بر تغییر رفتار آنان نسبت به فرزندان در منطقه هوائی شهید بابائی اصفهان : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

-   بهرامی نژاد، نسرین  و همکاران (1385)، مقایسه ی تاثیر آموزش خانواده- مدار و فرد- مدار بر کاهش شاخص توده ی بدنی و سبک زندگی. پایان نامه کارشناسی ارشد. زنجان :دانشگاه علوم پزشکی. دانشکده پرستاری.

-   به پژوه،احمد (1389)،آسیب شناسی خانواده و پیشگیری از ستیزه های خانوادگی. انتشارات: انجمن اولیاء و مربیان.دانشیار روانشاسی دانشگاه تهران.دی ماه.

-   به پژوه، احمد (1381)،رهنمودهای مهم برای برنامه ریزی و مدرسان آموزش خانواده . مجله پیونده . شماره 184.مهرماه.

-    ثابتی، حسین (1377)، بررسی نگرش اولیای دانش آموزان درباره ی عوامل موثر در جذب آنها به کلاسهای آموزش خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد. یزد :دانشگاه شهید بهشتی.

-   جهانگرد،یدالله (1375)، آشنایی با انجمن اولیاء و مربیان. تهران:انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

-   حسن بیگلو،بهروز (1374)، بررسی میزان موفقیت و تاثیر کلاسهای آموزش خانواده. تهران : انتشارات آموزش و پرورش تهران.پژوهشکده خانواده.

-   درودی، ابوالفضل (1383)، آسیب شناسی خانواده های شهر مشهد و مقایسه شیوه های آموزشی خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: پژوهشکده خانواده وزارت آموزش و پرورش.

-   ذاکری،محمدرضا (1387)، برنامه آموزش مهارت های زندگی برای مدرسان آموزش خانواده. طرح پژوهشی. انتشارات: انجمن اولیاء و مربیان.

-   انجمن اولیا و مربیان ( 1382،مهر)، روزنامه همشهری.صفحه 4

-   سیرتحول انجمن اولیاءومربیان ایران (1379).سازمان مرکزی اولیاءومربیان.

-   صافی، احمد (1377)، اهمیت وضرورت آموزش خانواده و نقش مدیران در این زمینه،تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.خرداد ماه.

-   عبدالهی،علی (1380)، آموزش خانواده ابتدایی، راهنمایی و متوسطه. آموزش و پرورش استان اردبیل.

-   فلاح، اعظم، حشمتی، اکرم (1383)، نیازهای آموزشی اولیاء و دانش آموزان در شهرستان یزد. اتنشارات: انجمن اولیاء و مربیان.

-   محمدی، فاطمه (1387)، بررسی میزان اثربخشی برنامه های آموزش خانواده بر والدین دانش اموزان دوره ابتدائی شهر ملکان در سال تحصیلی 87-86 .پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی دانشکده  علوم تربیتی و روانشناسی.

-   موسی زاده، توکل (1380)، بررسی میزان اثر بخشی کلاسهای آموزش خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد. آموزش و پرورش اردبیل.

-   وفادار، صداقت (1383)، نوآوری در نحوه برگزاری کلاسهای آموزش خانواده. مجله پیوند. شماره 233 .

 

-   Louis M. Smith and Wilma wells (1997), Urban parent education: Dilemmas and resolutions (qualitative studies on schools and schooling).

-   Ozma Fatma (2010),The fficiency  of school- parent  associations (SPA) at schools. Firat University. Faculty of education turkey.      Ziya Tavil Yusuf (2010), A sample parent training programme: group training.aDepartment of Special Educatio, Gazi university. Ankara,06500, turkey,WCLTA 2010